“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+0
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
Şugün doglanlar
Makarina (20-ýaş) MekanAA (29-ýaş) Fi-ma (22-ýaş) Yzgant (29-ýaş) Diyar (25-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
GMSS oylanma+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan sozlen jemledi men aydyp bu setirleri jemledim!...dowamy...
Rap ganaty bu (Şazada)+1
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...
YekeTak Lampa +4
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz! Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär. Gijeki tema barada pikirlerňizi ýazyň, bu biz üçin möhüm! Hormat bilen, YekeTak.Ru administrasiýasy!...dowamy...
Mowzuga näme diýip ýazjagymy bilmedim!+8
Salam. Öňünden aýdýan mowzuga hapa, paýyş söz goýsaňyz okamaň. Diňeje pikiriňizi ýazyň. Meniň bugünki gozgaljak meselemä köpüňiz oňlamarsyňyz diýip pikir edýan. Garaz bu günki mowzugymyň näme hakda boljagy maňa hem näbelli. Gepiň gysgasy meniň şu döwürdäki köp oglan gyzlarymyza gaty gaharym gelýär. Sebäbi internetde söýüşýärler biderek wagtyny gidirip. Çünki, Internetdäki söýgi çyn söýgi däl how ynanyň sözüme. Meniň...dowamy...
"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi+2
Bu wakany okap başlamankañ bir zady aydayyn elbetde bu waka seyle yazylan waka dal.Bu hakyky basdan gecirmedir.... Ir säher bilen turyp hemisekiler ŷaly çagalary çagalar bagyna berip,özim işe tarap yola düşdim.iş yerim öyden uzak bolmanlygy sebapli,işe yörap gidip gelŷadim.Sebabi ir säher bilen owadan köçelerde bagtly ynsanlary görip gitmek diyseñ ajaŷypdy.Tebigatyñ irdenki gözelligini,adamlaryñ başagay bolsada bagt...dowamy...
Nadip soýeýin+1
Eý oglan bagyşla günämi öt meniň Söýgüňi kabul edip bilemok seniň Ýürek daşdan däl pikir edip gör özüň Ýüregim söýmese nädip söýeýin Men senden özgäni tapdym diýemok Seni goýup özgä bakdym diýemok Altyn, kümüş, pula gyzamok Ýüregim söýmese nädip söýeýin Ak otagly 4 gat öýüň bolsada Syratly, owadan keşbiň bolsada Müň bagşyly toý etmekçi bolsaňda Ýüregim söýmese nädip söýeýin Her işi başarýan zor bolsaňda Gözel gyzlar h...dowamy...
Dunyaniň diregi sen dal ekeniň+1
Onmandym yatlaman basky soygimi Emma bu yatlama cen dal ekeni Hergiz unutsam da yurek soygimi Yatlamazlyk mana kem dal ekeni Ykbalyn kesligi kysmata bagly Durmus arzuw etdim ajayyp chagly Arman ysk odundan yuregim dagly Soygim mana bir jan ten dal ekeni Gecen gunler derman bolup yurege Gowsup bilmesekde birek birege Umyt berip sabyr atly direge Baslan durmusym hem tum dal ekeni Sonam yada salyp senin kesbini Gizlap sak...dowamy...
Ýeňijiler TOP3 #talypçy+1
Bugün bolsa, bäsleşigiň soňyny jemleýäris! Reýting hasaplap beren Perhat dostuma/doganyma minnetdarçylyk aýtýaryn! 1. Perhat Sabirovv. 2. sssss_1. 3. Ladakalina. Telefon belgilerňiziňiziň, soňky 2 sifirini şu tema oklaň, we maňa şol nomerdan SMS ýazyň. Pullaryňyz telefon belgiňize oklanylyp beriler, Ýeňijilere Mundan başkada isleseňiz, YekeTak.Ru saýtynda 1 aýlyk Premium hasap üçin, hasabyňyza 20TMT oklap bererin! Ä...dowamy...
TasinDunya.Ru - Täsinlikler dünýäsi siz bilen!+0
TasinDunya.Ru bu ýerde siz Täsin maglumatlar, gyzykly, täzeliklerden habardar bolup bilýäňiz! Saýta her gün 3 makala ýerleşdirilýär! Karoçim gaty gyzykly makalalar bar! Sizi hem TasinDunya çagyrýarys! Hormat bilen, TasinDunya GROUP.!...dowamy...
Käbir üýtgeşmeler #yeketak+2
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Gysga günlerde saýtda geçirilen üýtgeşmeler bilen tanyş boluň! 1. Saýtyň mobil responsiwe telefonler üçin werisýasyna, çep tarapdan çykýan menýu. 2. Kompýuterler üçin, çep tarapdan soňky mowzuklar. Sag tarap üçin Soňky teswirler. 3. Saýtdan Points gazanmak we gysga wagtda Türkmenistanyň TMCELL mobil operatoryna pul çekmek. 4. Ulanyjy awatarlary, media-lenta suratlary, soňky p...dowamy...
Men seni söýýän (akro)...+7
 M-en seni söýýarin, näzli dildarym, E-rkimi aldyňla, elimden janym, N-äzleriňi çekeýin, näçe isleseň, S-öýgime düşünäý, bolmada zalym. E-ger düşünmeseň, ýok meniň halym, N-açar galdym, seniň ugruňda köýüp, I-ndi bolsa geläýdä söýgimi duýup. S-öýgimi duýdurýan, ugruňda köýüp, Ö-mrümi bagş etjek, men seni söýüp. Ý-ekelikde bilmeris, bu, bagty duýup, Ý-üreklermiz erkana guş deýin gaýyp, Ä-leme gözellik çaýsyn söý...dowamy...
♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔+3
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik şahadatnama 2- sany kopiýasy bilen (oglanlar üçin) gyzlar üçin (aşpezçilik ýa tikinçilik şahadatnama) 4) Doglyş hakynda şahadatnama asyl nusgasy 2 kopiýa 5) Ýaşaýan ýerinden kepilnama we maşgala agzalary barada kepilnama 2 kopiýa 6) Harby wekillikden gulluk eden bolsa harby şahadatnamasy, heniz...dowamy...
“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”+2
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goşunynda söweşjek esger tapylman galypdyr. Tötänden bir karar bilen ol goşunyndaky esgerleriniň nikalanyp, durmuş gurmalaryny gadagan etdi. Şol wagtlarda Rimde ýaşaýan Eziz Walentin atly kişi gadagançylyklara we her dürli howplara garamazdan jübütleriň nikalaşyp, durmuş gurmaklary üçin kömek bermegini...dowamy...
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim etdi. Dünýäde 140 žurnalistiň ses bermegi esasynda düzülen toparda derwezeçi hökmünde Lew Ýaşin (Russiýa) saýlandy. Toparyň goragçylaryny Paolo Maldini (Italiýa), Frans Bekkenbauer (Germaniýa), Markos Kafu (Braziliýa), ýarymgoragçylaryny Hawi Hernandes (Ispaniýa), Lotar Matteus (Germaniýa), Diego Mara...dowamy...
Klasdaş..+2
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Birmahallar şadyýandym, alçakdym, Wah bolmady şo bolşuma galjakdym, Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym, Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş. Mekdebe gatnardyñ bezäp bu ýoly, Bu görnüş gözümden gidenok häli, Eliñ portfelli çykaýjak ýaly, Şinni-şinnem bakýan ýola klasdaş. Daşyndan paklygy bildirmez hozuñ, T...dowamy...
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!+3
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ. *Sen dört ýaşyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi. A sen welin tamlara surat çekerdiñ. *Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owadan eşikler geýdirerdi. A sen welin hapalardyñ. *Sen ýedi ýaşyñdakañ ejeñ seni mekdebe alyp giderdi. A sen w...dowamy...
Ýene-de ene hakynda.+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galamy almaga ele, Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň. Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene Bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün. Bu waka bolupdyr uzak bir ýerde, Ýöne parhy näme, ýakynmy-uzak Perzentleriň enäni terk edenligi, Enäň bolsa haram ölenligi hak. Men muny ýazmadym belli bir ýerd...dowamy...
GMSS men yasamaly+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak acaryn sizi kuteklemen men sizin goresi gelmiyanim hokminde bolsam siz menin ucin hemise bir demim yuregim janym islegimsiniz arzuwymsynyz men bu zatlary ayan edip hic kime aytjak daldim yone men siz yaly don yurek bolup yatlaman gezip aytman gezip biljekdal bu hakykat herkim bilse gowy we bu hakda si...dowamy...
Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah namcun men don yurek dal her kim masgalasy bn bir sacaga jem wagty men yeke yalnyz halymda masgalam bn otyrsam menem diyip aglap dileg edip Allahdan yeke ozim arzuw edip otyryadym hacanda masgalaly adamlan irden oglym turdynmy diyip yanyna baryan wagty men sheyle arzuwda gara basyp oyanyardym gunleri...dowamy...
Enem-Atam barka Yetim galdym+2
Minnet etdiniz el yaly coregimi yasaysymy bokurdakdan gecen her bir damja suwymy Gorip bilmediniz oyde yasaysymy oyden kowdyk diyaniz estdim dost yarlardan su gun 10 yyl bolya Oyden gidenime siz habar tutmasanyz men siz yaly kapyr dal 10 yylap her gunim yatladym eje kaka duydynmy haly nedir yekeje wah yzyny yazyp bilemok yuregime syganok son dowam ederin......dowamy...
<< 1 2 3 4 5 ... 78 >>
Mowzuklar: 1560

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (15 min ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (19 min ozal)

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft