Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Awatarlar öçüriler #yeketak

+1
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! S...dowamy...

Haysy yigdi soymeli?

+1
Diyarler soyginin yokdur serhedi, Nace soysen sonca soyup yormeli, Gyz yurekden soyse soyerle welin Yigdin soyyanini nirden b...dowamy...

Sorag?!

+0
aýdaly, meselem: bir oglan gyzy janyndan hem eý görüp söýýär. Ol gyzyň söýgülisi bar, ýakyn gardaşlaryndan. Ýöne oglan söýgül...dowamy...

Aýralyk

+4
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum,...dowamy...

Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy

+0
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Duýgularmy eýlä-beýlä düňderip. Meniň ol goşgymy okap otyrkaň, Goý, bilmesin hiç kim seni...dowamy...

Seyle ýigit aslyyetde barmyka

+3
Akyl oy pikirden Allam gandyran Seyle ýigit aslyyetde barmyka Allama bergisin birme bir beren Seyle ýigit aslyyetde barmyk...dowamy...

Küýsediňmi?!

+2
Küýsediňmi?! Şowhunyndan galyp goja dünýäniñ, Kalbyña teselli saz küýsediñmi? Gözleñ deý saralyp şahadan tänen, Yaprakl...dowamy...

Ýürekdeş

+13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş....dowamy...
Agza bolmak

* Nikiňizi giriziň!


Özüňiz gowy görýän söz ýa-da tahallus ýazyň!

* Açar sözi giriziň!


Ýadyňyzdan çykmajak söz goýuň we bu sözi hiçikime bermäň!

* Jynsyňyzy saýlaň!

Öz jynsyňyzy dogry saýlaň!

* Hakyky adyňyzy giriziň!


Köp tanyşlyk artdyrmak üçin hakyky adyňyzy giriziň!

* Dogulan senäňizi saýlaň!


Hakyky dogulan günüňizi, aýyňyzy, ýylyňyzy giriziň!

* Ýaşaýan ýerňizi giriziň!


Öz ýaşaýan şäheriňizi ýa-da obaňyzyň adyny giziň!

Özüňiz barada giriziň!


Şu meýdana maglumat ýazmak hökmany däl!

* Barlagçy kod

Biraz wagt garaşyň, eger garaşanyňyzda-da suratdaky kod görünmese, brawzeriňiziň sazlamalaryndan suraty görmegi çatyň!

Robort däldigiňizi subt etmek üçin dogry giriziň!

* Ýokardaky * belgi goýulan meýdançalary doldurmak hökmanydyr!
* Saýta agza bolanyňyzdan soň, saýt düzgünleri bilen tanyşyp çykmak hökmanydyr!
* Karoçy Türkmenistanyň kada-kanununya dogry gelmeýän işi saýtda amala aşyrmak düýbünden bolanok!
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Rap alemi


Mena rep dinlemani halamok...dowamy...
Türkmen saz sungaty | Rap alemi
Olya (1 sag ozal)

Sorag?


Hey bir ene ata perzendini soymezmi olaram oz cagasyny ilden kem etmejek bolup isleya ol cagasyny taslap giden hasaplanmaya...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?
Olya (1 sag ozal)

Ýürekdeş


Gowja yazylypdyr mlds...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft