“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir +3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden kafiýalanyp alynmadyk. YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden 1 aý öň domen registrasiýa edilen... Indi näme üçin ÝekeTäk diýilip goýulanyny aýtmakçy! Özüm täze öwreniji programmistdim, ilki Tolkun.ml diýen saýtym bady. Ony ýapmagymyň sebäbi, Daşoguzly Tolku...dowamy...
AkmyradoffSoft (6 sag ozal) okaldy (26) teswirler (4)
Şugün doglanlar
Bailyievv_Writer (16-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Pälwany däli eden gyz+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmüräp lak atan bolýar içimizi ýakan bolýar Pälwany dali eden gyz Owadandyr bilýarin Yurejigin duýýaryn käte haýran galýaryn Pälwany däli eden gyz Goý soýguňiz baky bolsun Arzuwlarňyz hasyl bolsun Sebet sebet, gulki bilen saglyk mydam ýanda bolsun Aýrylmasyn soýguňiz Tow duşmesin araňyz...dowamy...
Soraglar...2+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...
Agla senem+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygymy sen yakdyn Asla unutmyjam yapdygyn ihaneti. Soyya soyenok dip ence guli zyyan etdim Kahrymdan olujam nedir bu alyn yazy Kalbime kilit vurdum yutdum anahtary Men basarmadym unutmagy Icimdaki ody dunki garlar sowatmady Geljegime seretjek menem gecmisde goyup seni Soymegem agyr soyguden...dowamy...
Küýseg+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensiz iňledim! Ýan bermedim senden özge derde kän, Barmagyma dakylmadyk ýüzük sen. Gül ýüzüňde dem düşmedik perdekäm, Ne döw çaldy,umydyňy üzüp sen?! Ýanyp,tüsseläp dur gözümüň ýagy, Sensiz ürgä çägä taşlanan daş men! Sen meniň ir düşen saçymyň agy, Ýaňagyňda doňup galan gözýaş men!...dowamy...
Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde Alty Garlyýew ýaly ilkinji düşüren kinosyny bir ýylyñ içinde 50million adama tomaşa etdiren režissýorlar çykypdyr. Indi bular ýaly zehinli adamlar çykanokmyş birden ýok bolup gidipdir. *Öñki bir jemgyýet Gaýgysyz Atabaýew ýaly gahrymanlary ýetişdiripdir. Indi bolsa şeýle adamlaryñ yzy üzülipdir. *Öñ...dowamy...
Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmushumun manysy yok indi Hany nirde bileje eden arzuwlamyz Ayryldymy deryadaky soygu gamimiz Yatlama bolup galdymy bizin soygumiz Ayyrmaly bolduk birege dakan alajalamyz Senem yatlap dur gecilen pursady Oturup bileje edilen arzuwlary Allajan bul mana ya synagmy Gul diyip tutanym tiken boldy...dowamy...
Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bilen. Siz maňa göwünlik berjek bolýaňyz. Emma maňa peýdasy ýok, ynanyň. Gussaň nämedigin bilmezdim menem Gapdalymda duran çagy enemiň. Gözüňize ýaş aýlanam bolýaňyz. Ýöne tüýs ýürekden däldigi aýan. Gowsy entek öýde eneňiz barka Şony gözden salmaň, Horlamaň, Aýaň! Soň bir gün giç bolar, ynanyň maň...dowamy...
- Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden kafiýalanyp alynmadyk. YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden 1 aý öň domen registrasiýa edilen... Indi näme üçin ÝekeTäk diýilip goýulanyny aýtmakçy! Özüm täze öwreniji programmistdim, ilki Tolkun.ml diýen saýtym bady. Ony ýapmagymyň sebäbi, Daşoguzly Tolku...dowamy...
Ýene-de ene hakynda. /Kerim Gurbannepesow/+4
Hormatly agzalar geliň Kerim aganyň şu goşgy setirleri hakynda azajygam bolsa ýatlap öz pikirlerimizi teswirler arkaly birek birimiz bilen paýlaşalyň. Ýene-de ene hakynda. Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galamy almaga ele, Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň. Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene Bir ýerlerde haram öl...dowamy...
Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #3+4
1. Mikki Mausy döreden Uolt Disney syçanlardan gorkýan eken. 2. Dünýädäki iñ ýaş agtyk gören zenanyñ ýaşy 23-e deñ. 3. Zenanlaryñ ýüregi erkekleriñkä garanyñda çalt urýar. 4. Öz-özüñi gyjyklap, gyjygyñy getirip bolmaz. 5. Iñ uly gurbaga Golliaf. Onuñ agramy 3.5kg. 6. Aýyñ iñ beýik dagy 11500 metre ýetýär. 7. Doñuz 1kilometri 5minutda geçýär. 8. Stol tennisiniñ topunyñ agramy 2.5gramdyr. 9. Hytaýda Wikipediýa ulanmak gadag...dowamy...
Ýanymda bolsaň...+2
Bagryma bassam, Armanym gider. Ýanymda bolsaň, Şu maňa ýeter. Gerekdäl Jahanym, Özüňden özgä. Göz degmesin, Biziň söýgä. Özümden känräk, Söýýärin ynan. Wepasyz bolmagyn, Diňle hiç-haçan. Garaşýaryn seret Gözüň gaşyňda Bu şirin söwdä Ähliň başynda Söýgi bar diýmek, Ajapdyr älem. Gelin tap sen diýip, Goýanok ejem. Bagytly men gelseň. Ýanymda bolsaň. Älem ýagtylar, Ýekeje gülseň. Awtor: Pälwan Akmyradow.!...dowamy...
Soygi setirleri...+4
Her bir gülem güldir welin, Bägül gülçe bolmaýar! her bir ýylam ýyldyr welin mekdep ýylça bolmaýar! her bir güle gül diýseň ysy gelip durmaýar. kim diýer ýaz güli owadan, kim diýer güýz güli owadan, soradym ýürekden ýüregim diýer. her kimiň öz güli owadan bolar. Ýaşlykdyr durmuşyň iň gowy wagty. Ýaşlyga baglydyr ömür daragty. Kimseler hasratly kimseler bagtly. Her kim söýgüden tapmasa bagty Manysyz bolar durmuşyň tagty. S...dowamy...
###+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...
Kowup Bilmersin+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos posalam Sen meni hic hacan kowup bilmersin Depami gaynadyp dabanma gecen Tomus men-soyguden kepan dodakly Dirikam ysyk meyin humarlap icem Sen meni hic hacan kowup bilmersin Saralan guyzlerin yhlasy basga Meymiran mahalyn uzaga gitsem Soyulmedik gunler ucin bagysla Gowy bolsa dowamy ba hemmeden bir...dowamy...
 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘+9
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU! ayrylmak ajydyr tapylmak suyji hemme yerde ustun soydunin guyji yshgymyzyn indi ocdumi ody diysem men sana Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ! soydun suyjuside bar ajysyda kan oz bagtyny arasyndan secmek kyn soyguden hyjuw alyp josyar kalbym sozlemek istiyorum SENI SEVIYORUM! wah soygulim senden dusdum jyda ynanmak...dowamy...
(Charli Chaplin)+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...
Ajy durmus+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Hakyky Durmus+3
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N4+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti Hemmeden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N3+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozulyar Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
1 2 3 ... 81 >>
Mowzuklar: 1615

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (1 sag ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (1 sag ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft