“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+8
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+3
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
COVID-19 görnuşleri
Premium
 Nowcha [off]
 5 aý ozal
 ★Özüm bilýän★

Alymlar COVID-19 sebäpli ýüze çykýan keseliň esasy alty görnüşini belläp geçdiler.
Bu barada Londonyň Patyşalyk kollejiniň gözlegine salgylanyp «Sky News» habar berýär. Muny Ria Nowosti agentligi ýetirýär.

Barlagçylar ABŞ-da we Angliýada 1600 näsagda ýüze çykan alamatlar (simptomlar) baradaky maglumatlary seljerip gördüler. Käbir kliniki ýüze çykmalaryna esaslanyp, keseliň agyr geçjekdigini çaklap boljakdygy ýüze çykaryldy. Netijede keseliň ösüş görkezijileri boýunça alty dürli topar kesgitlenildi.

Olardan ilkinji üç görnüşi alymlar şertli ýumşak diýip häsiýetlendirdiler.
Sebäbi beýle ýagdaýlarda hassalaryň diňe bir ýarymdan 4,4% -ine çenlisine dem alyş goldawy gerek boldy. Ilkinji iki «dümewpisint» görnüşiň alamatlaryna kelle agyry, üsgülewük, bokurdak agyry we ys alşyň ýitmegi degişlidir.

Birinji görnüşde hassa myşsa hem-de döş agyrylaryny hem duýup biler.

Ikinji görnüşde näsagda gyzdyrma, ses gyrylmasy we işdäniň ýitmegi ýüze çykýar.

Üçünji – "aşgazan-içege" görnüşinde koronawirus, esasan, içgeçme we işdäniň ýitmegi görnüşinde ýüze çykýar.

Indiki agzaljak görnüşler alymlar tarapyndan agyr diýlip kesgitlenilýär.

Dördünji görnüş yzygiderli ýarawsyzlyga, ýadawlyga, gyzdyrma, kelle hem-de döş agyrylaryna, ys alşyň ýitmegine, üsgülewige we ses gyrylmasyna sebäp bolýar.

Bäşinji görnüş ýokarky alamatlar bilen bilelikde kelläniň bulaşmagyna, işdäniň kesilmegine, bokurdagyň hem-de myşsalaryň agyrmagyna getirýär.

Iň agyr, altynjy görnüş kelle agyry, ys alşyň ýitmegi we işdäniň kesilmegi, üsgülewük, gyzdyrma, ses gyrylmasy, bokurdak we döş agyrylary, ýadawlyk, kelläniň bulaşmagy, myşsalaryň agyrmagy, demiň gysmagy, içgeçme we garyn agyrylary ýaly köp alamatlary özünde jemleýär.

Hünärmenler keseliň altynjy görnüşi ýüze çykarylan näsaglaryň ýarysyndan gowragynyň hassahana ýerleşdirilmäge mätäçdigini, birinji görnüşi bolanlaryň arasynda diňe 16%-iniň hassahana gidýändigini bellediler.

 Alymlar şeýdip koronawirus görnüşleriniň kesgitlenmeginiň epidemiýa garşy göreşde uly utuş boljakdygyny we näsaglarda gaýra üzülmeleriň güýçlenmek howpuny kesgitlemäge kömek etjekdigini nygtaýarlar.


129

4

0

2

1

0

0
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sabyr et hemme zat bolar...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
M-H-T (17 min ozal)

Hakyky Durmus


dogry aýtýan...dowamy...
Erkin mowzuklar | Hakyky Durmus
askitom (28 min ozal)

###


ýeke sen däl akl ine mende şeýle ...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
askitom (30 min ozal)

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (1 sag ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (1 sag ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft