Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

durmus hakykat

+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (3) teswirler (0)

Sorag?Söýgi näme?

+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýa...dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (27) teswirler (3)

Öwreniji - YouTube

+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!

+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... K...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)

askitom uzak ýaşa!

+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)

Jaň almazlyk keseli

+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)

Täzeden söýgi!

+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýön...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (53) teswirler (0)
Soňky ýüklemeler
Şugün doglanlar
shackfernando (28-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
durmus hakykat+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr Saygaryan dosduny agyr gune dusende Toplanya bayanda tanys dost diye Yuz beryan dusmana dosdundan gece Manysyz dunya durmusyn sudyr Baylar beyikde ucayjak bolya Buhara baryna mun sukir etya Geljegin durmusa kop azaby bar Ahli zat gowluga tarap yoresin...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (3) teswirler (0)
Sorag?Söýgi näme?+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýazmagyňyzy haýyşt edýärin....dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (27) teswirler (3)
Öwreniji - YouTube+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir bolsa kanalymzda ilkinji wideo aşakdaky ssylkada! Kanala agza boluň Ilkinji wideom(Kompýuterde aýdym ýazmak): https://www.youtube.com/watch? ... 7i-Ao Kanal ssylkasy: https://www.youtube.com/channe ... RAiA/...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)
Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we girip bilmersiňiz, şonuň üçin gymmadymy? 1️. Enjamyň ýitmegi ýa-da ogurlanmagy Smartfon, planşet ýa-da noutbuk bolsun, enjamda ýitirilen ýa-da ogurlanan we hiç kimde saklanylýan parollary ulanmakdan ätiýaçlandyryş ýok. Bu ýagdaýda diňe bir enjamyňyzy ýitirmän, şahsy maglumatlaryňyza erkin girmek ü...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)
Perhat Sabirow, dostum gullukda!+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... Karoçim, dos nirde bolsaňam janyň sag, başyň dik bolsun! Daşoguzyň hem badyny gör! Umuman dostlar, Perhat agam, Daşoguzyň özüne düşüpdir gulluga... ...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)
askitom uzak ýaşa!+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)
Jaň almazlyk keseli+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň ýüpsüzi beti hasaplanýan 2000-nji ýylyň başyna dolanalyň. Maşgala bolup üýşüp otyrys, bazar güni, telewizorda seriýal gidip dur, birden reklama başlaýar we obadan jaň gelýär. Ilki ejemiz alar trupkany. Salamlaşyk 5 minut, ýagdaý soraşma 5 minut, öý-içeriň gurgunçylygy 10 minut, soňam täzeliklere geç...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)
Täzeden söýgi!+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýöne sen ol günlere şäherden çykyp gidip soň gaýdyp gelşiň ýaly olara gaýdyp bilmersiň. Her kimiň geçmişinden bir ahmyry bar, men de bar ýöne seniň ruhuň seniň didaryň maňa güýç berýar, täzeden direltýär. Deňizde gämileriň aýra düşüşi ýaly biziň hem ykbalymyzyň tersine bolany üçin gam çekme, mertlerçe...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (53) teswirler (0)
👉 Hurma doglan günüň bilen! Gutlag goşgy 👈+3
Owadan sen Hurma misliň, aý ýaly 👍 Ejeň-kakaň at-abraýy, saňa bagly 👪 Söýgüden utulan, kablyň ýaraly 😉 Nä gülmeýäň, ýylgyraý gözleriň gamly 🎉 Käte boldy aramyzda uruşlar 😃 Käsi gülkünç, aradada ýaraşlar 😂 Ählsini unudup, goşgym beslener ☺ Munda gutlag goşgy bendi keşplener 🎁 Ilki bilen arzuwym ulydan, saňa 🌹 Uzak ýaşa, gutlaýan doglanyň menem 💐 Apreliň biri, sen üçin baýram 😁 Allanaýma, şugün yanma bara! 😊 Adresiň ber,...dowamy...
ZET-PRO2003 (01.04.2021 / 16:02) okaldy (157) teswirler (3)
"Soygim puch boldy" bolan waka!+0
Durmushda garashmayan zatlaryn gozun achyp yumunchan bolup gechyar. Kawagtlar ozuni sheyle bir yeke duyyan, kawagtlar bolsa senden bagtly ynsan yok yaly dunyade, gysgajyk durmushymy size beyan edeyin 95 yylda doguldym orta mekdebi tamamlanymdan son, arzuwym Turkmenistanda okamakdy, yone nesibamde yok ekeni, sheydip dashary yurda okuwa gaytdym, elbetde menin enem atam meni sheyle gabanyadylar shonun ucin meni oz garyndash...dowamy...
Arslanalayew (01.04.2021 / 14:40) okaldy (65) teswirler (0)
"Bagyşla..!"+2
Öllense leblerim gözüňden akan ýaşa, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Kalbym ýerinden oýnar adyňy her tutuşda, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Ne baharda gelersiň, ne ýagmyrda, ýagyşda, Belki menem aglaryn gözlerim her doluşda, Bu söýginiň ýelleri az hem bolmazla başda, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Geçse sensiz bir ömür adyň galsada daşda, Damjalar seni ýatladar, her ýagan ýagyşda. M...dowamy...
Arzuw (31.03.2021 / 08:23) okaldy (62) teswirler (0)
"Çagalygym ýitiren wagtym"+4
Kiçikäm ulalmak isleýärdim köp, Ulalamsoň, çagalygym küýsedim. Höwes etdim, barmak basyp, gün sanap, Howlukmazdym beýle boljagyn bilsem. Ýitirdim men, ilki bilen gülkimi, Ýuwaş-ýuwaş gaýyp gitdi elimden. Soňra, aldy menden sadalygymy, Gowy günlerim geçip gitdi deňimden. Arzuw-hyýallarym bardy elimde, Ýaşardym arzuwmy geljege ýüwrüp. Wah, wagty bir gezek üýtgedip bolsa, Wagty geljege däl, geçmişe öwrüp....dowamy...
Arzuw (31.03.2021 / 08:21) okaldy (119) teswirler (2)
Rap aydyanlar ucin free beat+0
Diňläň baha beriň dostlar. Sazlary özüm düzdüm. Ine sylkasy https://www.realrocks.ru/searc ... =form...dowamy...
ReskaBeatz (31.03.2021 / 04:19) okaldy (89) teswirler (1)
Näme sen goşgy+3
Näme sen Asla seni gormemisem dildarym! Gumrumy sen Bilbilmi sen näme sen? Gamgyn konlum hyýalyňda aldanyar Bag içinde gul-gulmi sen näme sen? Garakjymyň,ya seyitmin,hojamyn Ya sakymyn ya serapmyn ya janmyn Ya yylmy sen ya gundizmin,gijemin Ya aymy sen ya gunmi sen näme sen? Magtymguly Pyragynyň gosgusyndan bölekler....dowamy...
Arzuwym (29.03.2021 / 22:56) okaldy (68) teswirler (0)
Türkmen yrym ynançlar (apk)+1
Türkmen yrym ynançlar (apk) Ady : Türkmen yrym ynançlar Taýýarlan : Arslan Alaýew Habarlaşmak Gmail : aalayew9@gmail.com Tel nom: +993 62 35 18 17 Web saýty : http://bloglar.ru http://yeketak.ru Kitap barada Taýýarlan we terjime eden : Arslan Alaýew Bellik : Bu kitapdaky maglumatlar "bolşy ýaly" esaslarda kemçiliksiz getirilýär.Bu iş taýýarlananda ähli seresaplylyk çäreleri görlen hem bolsa ne awtor(lar),ne "...dowamy...
Gerceknazar (25.03.2021 / 08:47) okaldy (124) teswirler (1)
Jigim Seyitnazar+1
jigimjan yasyn uzyn bolsun elmydamy guler yuzun gulip dursyn bagtlyja yigit bol geljek goc merdana yigit bolup yetis ejene dadene akylly edermen perzent atana enene mert agtyk bolup yetismegin beyik biribardan dileg etyan gutlamak bn ejeken...dowamy...
sayka (24.03.2021 / 08:36) okaldy (77) teswirler (0)
Ýalñyzlyk+2
Ýalňyzlyk Ümsüm gijäň gussasyna gaplanyp Ýalňyzlyga ýoldaş bolup durun men Bu gije garaňky Örän garaňky Nehä Aý görinýär Nede bir ýyldyz Diňe şol uzakda öçigsi çyra Çalaja ýylpyldap görinýär göze Durun menem şol bir ýerde aýlanyp Ýalñyzlykda geçjek ömrümi oýlap Meni ýalñyzlykdan halas etjek adam tapylarmyka? Hormatlamak bilen Gurbangeldi Satybaldyýew GuGaPRO Habarla$mak üçin: +99361116905...dowamy...
GuGaPRO (23.03.2021 / 20:53) okaldy (126) teswirler (1)
"Meşhur türkmen bloggerleri " bäsleşigi+2
"Meşhur türkmen bloggerleri " bäsleşigi . . Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary! Milli bahar baýramy mynasybetli 20.03.2020-den 27.03.2020 çenli bloglar.ru web sahypasy "Meşhur türkmen bloggerleri "bäsleşigini yglan edýär. . Bäsleşigiň şertleri . . 1. Bäsleşige bloglar.ru saýtynyň hemme agzalary gatnaşyp bilerler . 2. Her bir agza diňe 1 (bir) blog ýazyp biler 3. Blog islendik temadan ýazylyp bilner . 4. Bäsleşik...dowamy...
Gerceknazar (23.03.2021 / 08:42) okaldy (143) teswirler (1)
Reňkleriň psihologiýasy+0
Reňkleriň adamlaryň hereketlerinde we alýan kararlarynda uly täsiri bardyr. Bu ýagdaýy dizaýnerlar we satyjylar gowy ulanýarlar (reňkleriň psihologiýasyny bilýän bolsa). Käwagt reňk adamyň bir önümi satyn almagyndaky sebäp bolup bilýär. Alyjylaryň 93%-i önümiň daş görnüşüne seredip, onuň 84,7%-i önümiň reňklerine üns berýär. Reňkleri dogry ulanyp bilmegimiz önümi dogry tanadyp bilmegimiz üçin gaty möhümdir. [1] Reňkler...dowamy...
Arslanalayew (22.03.2021 / 23:50) okaldy (94) teswirler (0)
Programmist we Web-master bolmak isleýänler üçin-1
Programmist we Web-master bolmak isleýänler üçin Salam hormatly Yeketak.ru saýtynyñ agzalary! Siz Programmist ýa-da $ahsy web sahypañyzy açyp Web Master bolmak isleýäñizmi? Onda siziñ üçin gowy täzelik! Men size ýörite tölegli dersler arkaly öwrederin! Bahalar Programma terjime etmegi öwrenmek: 50TMT Programmanyñ adyny we maglumatlaryny üýtmegi öwrenmek: 60TMT Android (APK) oýunlary Vzlomlamagy (Puluny köpeltmek) öwrenm...dowamy...
GuGaPRO (22.03.2021 / 09:38) okaldy (193) teswirler (2)
1 2 3 ... 119 >>
Mowzuklar: 2371

REKLAMA
Soňky teswirler

Sorag?Söýgi näme?


Hakyky söýgiň ömri ýok, garaşly soýgi bolsa ite dökün Ýada Hakyky soýgi turke gitdi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Diospyros (Düýn, 17:44)

Sorag?Söýgi näme?


Teswir ýazarsyňyz diýen umytda...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Arzuwym (Düýn, 07:47)

Saýt hakynda


Saýlanan.ru barada hem ýazsana...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
Diospyros (14.04.2021 / 08:02)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


@ZET-PRO2003 salam gowymy dost perhat daşoguzyň niresine düşdi ýa waýankamatdamy...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:37)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


Perhat dost sagamanja 2 ýyl gullugy ýerine ýetirip gel janyň sag başyk dik bolsun 2 ýylam hä diýän geçer...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:35)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003