“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+0
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
Şugün doglanlar
Makarina (20-ýaş) MekanAA (29-ýaş) Fi-ma (22-ýaş) Yzgant (29-ýaş) Diyar (25-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Makarina joriçkama +1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wepaly ynamly gyzlan biri bol joram Göröglyn ýaşyndanam uzak ýaşa söýgülin bilen tä garraýançan bile bol jnm Ýene bir gezek DOGLAN GÜNÜN GUTLY MÜBÄREK BOLSUN...dowamy...
Azyrak kelläňizi işlediň... 18++0
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber Suwy ýoklara suw ber, Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber! 3. Bilýäňmi men seni nähli söýýänimi? Çüknki mundan başkaça söýüp bilmeýän!!! 4. Professor: — Hormatly talyplar, ýüregimiz nirämizde ýerleşen? Talyp: — Kükregimizde. Professor: — Nädogry. Ol ýürek gabygynda ýerleşen. Talyp:...dowamy...
Meň gybatym etýänlere+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym, Halal mehnet, päk ynsap- Şudur meniň bilýänim. Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Diliňe erk berýänçäň Sen özüňe ser sal. Görkezeniň görersiň Hak sözüni unutma Ýamanlygyň özüňe Dolanşyny unutma. Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Bir adamyň adyny Bulamagyn sen bikär. Duşman b...dowamy...
Meniň suratym+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý geçip gyzdan şeýle hat gelýär: Gyz: men başgany söýdüm, sizde meniň 1 sany suratym bardy, şol suraty hat arkaly ugradyň... Şol günden soň oglandan, gyza hat bardy. Gyz haty açsa, içinde 30-dan köpräk gyzyň suraty bar eken. Oglan: haýsylygyňy bilmedim, özüň taparsyňdaa...dowamy...
@Makarina joram uzak ýaşa!+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen jan saglyk, abraý, bagt, bagtdan tagt arzuw edýän, goý hemme eden arzuwlyň hasyl bolsun, unudylmajak ýyllaryň biri bolup geçsin, uzak we manyly ýaşa!!!...dowamy...
ÝARAŞMAK...+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýäň maňa?.. Alňasap, elewräp, Hasratdan ýaňa, Howsala düşüp sen, gol berýäň maňa. –Öt günämi, bagyşla, Azaşdym men ýollarda, Bal ary deý her güle, Gondum ýördüm go:llarda, Öz gülümiň gadryny, Bilmedim, biten ýerde... Ynha-da, görüşüň dek, Ökünjim bar, her demde... Ýalňyz-ýeke, sop başym, Galdym çykg...dowamy...
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg bilen urmuş, Ykbalym ters öwrüp, bagtymyň tagtyn, Başyndan aýlaýyp, çepbe-çöwürmiş, Meniň halym saňa aýan dälmidir? Bäri nazar salyp,  ýüzüň öwürmüş! Diňlemezmiň meniň arzy-halymy? Bu ataşyň ýalny aldy janymy, Gel, egseýin ýüregimiň nalasyn, Dömen ýürek sensizligi neýlesin? Ýa, senem çekýärmiň hasrat...dowamy...
Ýatlama+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oýlanyp. Nädip ýatlamaýyn bagtly döwrümiň, Seniň barlygyňda geçen günlerni? Mähir-muhabbede ýugrulan söýgüň, Kalbyma garyşyp, siňen güllerni? Ne göwne degişdik, ne-de tersleşdik, Gumry kimin mynasypdyk, taýlydyk, Bu durmuşyň mazasyndan, maňzyndan, Ikimizem, hem haklydyk, paýlydyk. Ýöne welin, aýra...dowamy...
Kalbym+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel dek, gurady göwün. "Öleni-öleni gözüni garga, çokany" diýleni boldy seniňki, Gynama özüňi, ejizlemegin, Geçer, synaglaryň binasy belki?!... Ençe hasratlary geçirdiň başdan, Köňül ýükün tutup, agramly daşdan, Aglanyňa bir zat berilýän bolsa, Berlerdi bu wagta, doglaňda, başdan .. Giň bol, dünýä doly...dowamy...
Söz ber+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýatlamajagyńa, Sóz ber! Órtenipler galan ómrińde, Her halda, ókúnmán ýaśajagyńa, Hem-de batgly bolup, ýeriń ýúzinde, Śat gúnlerińi ćalyśmagyn gamlara! Sóz ber! Duýgylaryńy kalbyńda saklap, Aýdan aýdymlarńa huńlenmejegińe, Ýatlamalar ummanyna gark bolup, Sóz ber! Gaýdyp indi dolanmajagyńa. Sońra ókúnm...dowamy...
Fony utgessek+1
Sayta girende arkada ajayyp bir sekiller yada surat dursa owadan bolar...dowamy...
Gelen habarlara teklip+1
Eger saydyn icinde otyran wagtyn gelen habarlar taze okno bolup yuzine cyksa we ony okamak we biraz son diyen bolimleri goyulsa biraz yenilirak bolardy...dowamy...
Yene biri+1
Saytda ozini gorkezenler yorite nik sozinin yanynda vip bellik bolsa we yeniji alan ballary we acan muzuklary ucin kesgitlenip her hepde yglan edilse we her kim sayta girende bas sahypada onyn anketasy dursa kim tapawutlanan bolsa su teklip natya!...dowamy...
Teklip bar!+1
Saytda taze yer yagny Soyguli bolanlar ucin ikicak geplesik gecirer yaly her kim ozine geplesik geciryan adamsyny gosyp peydalanyp biler yaly otag acylsa bolardy...dowamy...
Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi?+3
Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi? Daşyň gurşasa-da onlarça gyzlar, Dünýäň bir künjünde, kalbynda seni Ezizläp oturan duýguçyl gyz bar. Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi? Günde seň adyňy müň goşga salyp, Dünýäň bir künjünde galyp ukudan, Bir gyz otyr, ele galamyn alyp. Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi? "Ezizim" sözüni aýdýarlar müňläp. Bir gyz bar, belki-de syryn açmadyk, Dillenmedik, yşgyn kalbynda gizlän. S...dowamy...
Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän+5
Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän. Soňky günler maňa bir zad-a bolýar. Begenmesiz zada begenip ýörün Hemem sähel zada keýpim bozulýar. Gabanmak söýgüden alamatmyka?! Seni seredenden gabanyp ýörün. Käte seň ýanyňda egnimi gysyp, Kä donuma sygman, gabaryp ýörün. Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän. Sen maňa birhili ýowuz görünýäň. Men seniň ýanyňa baryp bilemok Hem oňup bilemok saňa görünmän. Men seni söýäýdim, söýäýdim...dowamy...
Maşenniklik gowydälmikä diýýän?!+1
Käbir şeýlebir musor, agzalar bar! Adminstratorlardan/administratordan, it oýdanan ýaly edip aldap, pul gazanýanlar Aslynda adminleriň sadalygyndan peýdalanýan bu haramzadalara saýtda orun ýok, weli ýene binamyslar girýär! Karoçim, kimde kim meň bilen, oýun etjek bolsa ýanyma geliň....! Beýdip arkadan iş edip, adamy minusa salmaňda!!!...dowamy...
Garaşýan (dowamy, hökman okaň!)+8
Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga. Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge, Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga. Wagtam ýetipdi belli bir çene, Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene. Şol öňki wagt, şol öňki sene, Duşuşyga geldim, garaşýan ýene Söýgim üçin garaşmaga taýyn men, Emma seniň, geljegiň gümana. Özüm urup harasat hem dumana, Seniň üçin garaşaryn mydama Käte bir howsala özüne çekýär,...dowamy...
Söýgi💘+4
Bu yuregim heniz soyga dushanok, teshne kalbym cheshmesine gowshanok, belki bir gun jandan gechip soyerin, yone entek soygi u/n joshamok. Ahmal soyyanlere dushunmek kyndyr, Ahmal chyn soygiler jahanda azdyr, belki soyga onat dushunyan bardyr, Soygi name? mumkin jadyly sazdyr?! soyguden yananlar bir zat gurleyar, Uspeshny soyenler diyyar bashga zat, bulan haysysyna ynynmak bolar? soysem bu bashyma nameler geler? sizin y...dowamy...
nädersiň?!+4
Bir supradan tagam iýen dostlaryň, Ýüz örürip,kese baksa nädersiň?! Syr ynanyp,syrdaş diýen dostlaryň, Pynhan syryň ile dökse nädersiň?! Aýlanyp dur,çarhypelegiň çarhy, Dostlaň bir-birinden köp eken parhy. Bolmasa-da dostuň bahasy-nyrhy, Seni "satyp" içiň ýaksa nädersiň?! Hak dostundan borsuň mydam tamaly, Aradan ötmese şeriň şemaly. Ykbal duş eýlese bir bikemaly, Olam çür depäňe "çyksa" nädersiň?! Men bilmedim,kime gü...dowamy...
1 2 3 ... 78 >>
Mowzuklar: 1560

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (15 min ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (19 min ozal)

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft