Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Awatarlar öçüriler #yeketak

+1
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! S...dowamy...

Haysy yigdi soymeli?

+1
Diyarler soyginin yokdur serhedi, Nace soysen sonca soyup yormeli, Gyz yurekden soyse soyerle welin Yigdin soyyanini nirden b...dowamy...

Sorag?!

+0
aýdaly, meselem: bir oglan gyzy janyndan hem eý görüp söýýär. Ol gyzyň söýgülisi bar, ýakyn gardaşlaryndan. Ýöne oglan söýgül...dowamy...

Aýralyk

+4
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum,...dowamy...

Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy

+0
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Duýgularmy eýlä-beýlä düňderip. Meniň ol goşgymy okap otyrkaň, Goý, bilmesin hiç kim seni...dowamy...

Seyle ýigit aslyyetde barmyka

+3
Akyl oy pikirden Allam gandyran Seyle ýigit aslyyetde barmyka Allama bergisin birme bir beren Seyle ýigit aslyyetde barmyk...dowamy...

Küýsediňmi?!

+2
Küýsediňmi?! Şowhunyndan galyp goja dünýäniñ, Kalbyña teselli saz küýsediñmi? Gözleñ deý saralyp şahadan tänen, Yaprakl...dowamy...

Ýürekdeş

+13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş....dowamy...
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- Ýürekdeş +13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş. Ýürekdeşim diýip saýladym seni, Çyn ýürekden söýýärin, örteme meni. Seniň adyň bilen alýaryn demi, Men seni söýýänä, söýäý ýürekdeş. Ýa meniň söýgimi ýalan görýäňmi, Ýa sözimde, biwepalyk duýýaňmy, Ýa başga birin söýýäňmi, Meni beýdip ýakma, söýäý ýürekdeş. Seniň üçin bu ömrümi berer...dowamy...
Arzuw (8 sag ozal) okaldy (56) teswirler (9)
Şugün doglanlar
Menn (71-ýaş) adowletow (30-ýaş) yeketak (101-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Rap alemi+2
Biziñ köpümiz rep aýdymlaryny gaty gowy görýäs we elmydama söýüp diñleýäs. Her bir adamyñ halaýan reperi ýada rebi bardyr we käbir repleri diñledikçe doýup bolanok. Kimileri söýgi repi halaýar kimileri durmuşa, kynçylyga degişli repleri halaýar. Sözleri biderek bolsada sesiñ saz bilen gowy garyşmagy netijesinde yzly yzyna gaýtaladyp diñleýänlerem bar. Köp kişi rep aşygydyr. Onda bu rep näme nirde döredi nädip gelip çykdy...dowamy...
«Belawia» Aşgabada uçuşlary bahara çenli togtadýar+0
«Belawia» awikompaniýasy Aşgabada howa gatnawlarynyň togtadylmasyny şu ýylyň 1-nji martyna çenli uzaltdy. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. Belarus kompaniýasy Latwiýa, Wengriýa we Gazagystana hem gatnawlary wagtlaýyn amala aşyrmaýar. Şeýle hem, Moskwa şäheriniň «Domodedowo» howa menzilinden başga «Belawianyň» Russiýadaky beýleki menzillere uçuşlary wagtlaýyn togtadyldy. Ýolagçylar ýatyrylan uçuşl...dowamy...
<Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar sarp eder+0
«Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar sarp eder Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýa ägirtlerinden biri bolan «Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar möçberinde pul serişdesini bölüp berendigini mälim etdi. «Apple» akademiýasynyň Detroýt şäherinde geçirilen mahabat çäresinde gender taýdan deňsizlige garşy taslamalaryň Atlanta şäherindäki...dowamy...
Durmus totanlikden ybarat daldir+0
orta asyrlarda tokayda odun çapyp maşgalasyny dolandyryp yören bir musulman bende bar eken. ömrünin yarysyny odunçylyk bilen geçiripdir. bir gün tokayda odun çapyp yadandan son, howpsuzlyk üçin bir dayaw agaja çykyp uklayar. oyanandan son töweregine bakyar, bir görse aşakda agsak tilki bar eken. tilkinin dört ayagy hem yaraly bolanson, yerde sürünip zordan yöreyan eken. tilki süyrenip barşyna, bir gyrymsylygyn içine baryp...dowamy...
Hekaýa.+0
yaş bir karendeçinin ilkinji gezek uly şahere çykyşydy. beyik beyik binalara we köçedaki adamlaryn kanligine hayran galyp başy dönmüşdi. adamlaryn yygyn bolan bir köçesinde yorap barşyna gulagyna bir jyk-jyk möjeginin (esasan yorunjada bolyar,agşamyna çyran yşygyna gelyar) sesi gelyan yaly boldy.durup dinşirgendi. hawa, bu jyk-jyk möjegidi. ses uly bir dükanyn önündaki bezeg otlukdan gelyardi. ol dükanyn önündaki otluga y...dowamy...
Hekaýa+2
Reñkleriñ piri diyip tanalan bir ökde suratkeşiñ şâgirdi okuwyny tamamlanmyş. Uly ussa şägirdini ugradanda, çeken suratlaryny şäheriñ iñ bir köpüñ gelyän-gityän yerinde yerleşdirmesini we yanynda-da bir gyzyl ruçka goyup, halkdan halamadyk yerlerine x goymalaryny hayyşt eden bir yazgy taşlamasyny islänmiş. Okuwçy birnäçe günden suratyna seretmäne gidende onuñ x lardan dolydygyny görüpdir. Muña Bozulup halypasynyñ yanyna...dowamy...
DÜÝŞ ÝORGUTLARY...+1
Düýş ýorgutlary Düýşüňde ýylan görseň – duşmanyň bardyr. Şol düýşüň ugruna bir sadaka ber. ********** At münseň – myradyňa ýetersiň, eşek münseň –döwletlilige ýorulýar. ********** Düýşüňde uçsaň – günäden saplanarsyň. Oýalykda-da hiňňildikde uçsaň, günäň dökülýär –diýilýär. ********** Düýşüňde gyzyl eşikler geýseň – dile düşersiň. ********** Ýalaňaç düýä münseň – kynçylyklaryň garaşýanlygydyr. ********** Ýykylsaň, çukur ý...dowamy...
Dowamy turk dessannyn-1
Egerde sana yetip bilman olaysem birden mazarymy has cunurak edip gazsynlar mazarymyn ustunde mermer das goyup oyup oyup bagtsyz diyip yazsynlar....dowamy...
SOHBET JUMAYEW ft FARHAT ORAYEW YOK INDI 2021+3
Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Sen menden kän uzak indi sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Menden kän uzak indi, sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Zorum ýok, zarym bar, Sende başga ý...dowamy...
Bu günki eden işlerim+1
Mosartyñ "Rekwiem re-minor"-y bilen, Atajan Eýýubyñ "Awaza"-syny iki telefonda 1 wagtda aýtdyryp, aýra gulaklyklaryñ her biriniñ bir ses çykarjysyny bir gulagma salyp diñledim. *** Žurnalyñ baş sahypasynda ýerleşdirilen Anjelina Joliniñ suratyny ruçka bilen redaktirläp, ýüzüne murt we sakal çekdim. Gözüne äýnek geýdirip, saçyny hüžžertdim. Bir hili Talstoýada meñzemän duranok şula... *** Sowdajydaky gazly içgileriñ äh...dowamy...
Millioner ÝekeTäk #täzelik+3
Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär ! Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz! Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine @Bonus daýymyz pikirlere promo kod oklap gitýär. Şol promo kody girizmeli sahypa girizseňi...dowamy...
Setire siňen ömür+3
Atamyrat Atabaýew 1948-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 1-nji Gökje obasyna eneden dogulýar. Ol ilki oba mekdebini tamamlap soňra Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girýär. Şahyr ýaşlygyndan başlap, gara çyranyň ýagtysyna ençeme şygyrlary ýazýar. 1975-nji ýylda “Diýarym” atly ilkinji goşgular ýygyndysy neşir edilýär. Şahyryň ilkinji goşgulary barada Kerim Gurbannepesow: “Ata...dowamy...
Soygim puch boldy" bolan waka!+5
Durmushda garashmayan zatlaryn gozun achyp yumunchan bolup gechyar. Kawagtlar ozuni sheyle bir yeke duyyan, kawagtlar bolsa senden bagtly ynsan yok yaly dunyade, gysgajyk durmushymy size beyan edeyin 95 yylda doguldym orta mekdebi tamamlanymdan son, arzuwym Turkmenistanda okamakdy, yone nesibamde yok ekeni, sheydip dashary yurda okuwa gaytdym, elbetde menin enem atam meni sheyle gabanyadylar shonun ucin meni oz garyndash...dowamy...
Uzak yasha @Olya+2
Olya joram doglan gunun bn gutlayan!! Her gun saher bn dogyan Gunun shohleleri sana dine bagt, ustunlik getirsin! Goterip bilmejek in agyr yukun abrayyn bolsun. Name arzuwyn bolsa shona yetmegini arzuw edyan. С днем рождение дорогая!...dowamy...
Geliň aýdym diňlaliň+2
1.Şähermiziň ot söndürijileri üçin halk aýdymy" Ýandym"  2.Tiz kömek sürýänler üçin-"Sen ýetir" 3.Irden turup chilim tapmaýanlar üçin Atageldi Garýagdyýewden-"Çap atym çap"  4.Gije ikide ejesi-kakasyna bildirmän swidaniýa gidip daňdan bäşde gelýän professional gyzlarymyz ün "Ne bag duýdy ne bagban" 5.Jygyllykda bir birini ýitirenler üçin-"Nirde mesgen tutduň dogan Abdylla"  6.Tok(swet)öçüp doňdurmasy eräp, zaýa bolan...dowamy...
Men-menlik etmezlik+1
«Türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary» makalalar toplumyndanMähriban halkymyz Ýer ýaly pespäl, öz bitiren işlerini hiç wagt diline almaýan, iline keramat, mukaddeslik, adalatyň, belent adamkärçiligiň mizemez terezisi hökmünde garaýan adamlary halaýar. Şoňa görä-de, halkymyzyň döreden ruhy we maddy gymmatlyklarynyň ählisinde pespällik, ile, pukara adamlara hormat goýýan, danalara, ulamalara keramat hökmünde garaýan adamlary...dowamy...
Bagtsyz+3
Bu gün ýalňyzlykda başym ýaýkaýn, Surtyňa bakyp gözüm ýaşlaýan. Diýýäler: “Erkekler aglaýan däldir” Ýöne meni aglatdy, şool ýalan söýgi. Men seni söýýädim, janu-ten bilen, Süýji arzuwlaryň ummanyna çümüp, Sen meni terk etdiň, ýüregim dilip, Aglaýaryn bu gün, bagtsyzlygym bilip. Bagtsyz men, arzuwyma ýetmedim, Durmuşymda, beýle bolar öýtmedim, Sen biwepa, aýralygy islediň, Indi hoş gal, men saňa, bagt isledim....dowamy...
Men seni söýýän (akro)+3
MEN SENI SÖÝÝÄN_(akro) Ç-yn ýürekden söýýän, seni Bägülim, E-lmydama pikirimde, sen gülüm. R-omantik durmuşda ýaşadyp meni, K-öňlümiň içinde ýaşaýaň gülüm. E-ger senem meni halaýan bolsaň, Z-elel* etme, senem meni söý gülüm. B-eýdip örtemegin, gülüm aşygyň, A-dyň dilden goýamok, bolaý magşugym. Ý-a, ýalan görýäňmi meniň söýgimde, L-abyrymy taşladym men, söýgiň üstünde. Y-namsyzlyk bildirme meň söýgime, Ý-alan bolsa örten...dowamy...
Real Madrid kluby barada+0
Real Madrid "(Ispaniýanyň Real Madrid Club de Ftbol) Madrid şäherinden Ispaniýanyň professional futbol kluby. FIFA tarapyndan 20-nji asyryň iň gowy futbol kluby hökmünde ykrar edildi. Real Madrid Ispaniýanyň ýokary bölümini hiç wagt terk etmedik üç klubyň biri, galan ikisi Barselona we Atletik Bilbao [3]. Ispaniýanyň futbolynyň iň meşhur klublaryndan biridir. Oňa 65 milli kubok bar: 34 La Liganyň rekordy, şeýle hem 19 Kor...dowamy...
Bilyaniniz bolsa komek edayin+0
Salam ahliňize maňa şu goşgy setirleri gerekdi bilýan bolsaňyz komek edaýiň, bir ýerde eşidipdim awtory kim? goşgyň ady nm bilemokda bilýaniňiz bolsa haýyş ýazaýyň??? şu aşakdaky goşgy setirleri dolulygyna gerekdi Mazaryma mermer daş bn guýup Oýup-oýup bagtsyz dp ýazsynlar...dowamy...
<< 1 2 3 4 ... 75 >>
Mowzuklar: 1488

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Rap alemi


Mena rep dinlemani halamok...dowamy...
Türkmen saz sungaty | Rap alemi
Olya (1 sag ozal)

Sorag?


Hey bir ene ata perzendini soymezmi olaram oz cagasyny ilden kem etmejek bolup isleya ol cagasyny taslap giden hasaplanmaya...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?
Olya (1 sag ozal)

Ýürekdeş


Gowja yazylypdyr mlds...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft