“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...
HOŞLAŞMASYN SÖÝGÜMIZ
Premium
 Diospyros [off]
 10 gün ozal
 Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär

Yitip gitseñ dolanmazmyñ yzyña,
Hoş gal diýdiñ,hoşlaşmasyn söýgümiz,
Bu gün gitseñ,barman asla ýanyña,
Hoş gal diýme,hoşlaşmasyn söýgümiz?!

Bile gecdik gecen günleñ baryny,
Sen gidaýseñ ýitirerin barymy,
Söýgi bagtmy ýa baýlyga baglymy,
Hoş gal diýme,hoşlaşmasyn söýgümiz?!

Bakyp dursun gözleñ maña mydama,
Arzuwum sen,bol mydama ýanymda,
Päk söýgümi go$up söýgi mukama,
Diñle söýgùm,hoşlaşmasyn söýgümiz?!

Kalbymda sen,söýgüm saña bakydyr,
Päk söýgimiz dünýàñ,jennet bagydyr,
Ýarym ynan, ömrüm saña baglydyr,
JANYM ÝITER,HOŞLAŞMASYN SÖÝGÜMIZ?!


24

3

0

0

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (51 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft