“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
Şugün doglanlar
shammy (25-ýaş) Rakesh (24-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
###+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...
Kowup Bilmersin+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos posalam Sen meni hic hacan kowup bilmersin Depami gaynadyp dabanma gecen Tomus men-soyguden kepan dodakly Dirikam ysyk meyin humarlap icem Sen meni hic hacan kowup bilmersin Saralan guyzlerin yhlasy basga Meymiran mahalyn uzaga gitsem Soyulmedik gunler ucin bagysla Gowy bolsa dowamy ba hemmeden bir...dowamy...
 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU! ayrylmak ajydyr tapylmak suyji hemme yerde ustun soydunin guyji yshgymyzyn indi ocdumi ody diysem men sana Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ! soydun suyjuside bar ajysyda kan oz bagtyny arasyndan secmek kyn soyguden hyjuw alyp josyar kalbym sozlemek istiyorum SENI SEVIYORUM! wah soygulim senden dusdum jyda ynanmak...dowamy...
(Charli Chaplin)+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...
Ajy durmus+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Hakyky Durmus+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N4+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti Hemmeden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N3+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozulyar Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N2+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokjek bolyan bar Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Soygi temasyndan+2
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...
Soygi We Erk+6
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin Yer sarynda gozeller kan yigitden Uc peri dusekmisin payyma Iki gyzdan otunc sorap yekeje Giyew boljak ejen yaly gayyna Howa menem su dowrin yigidi Bir gyz soymek kyn bor juwan yasymda Hyyalymda huyrler bilen gezsem-de Dine seni gusaklaryn husumda Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Soraglar N1+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen jogaba garasyan...dowamy...
Hayysh sizden+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapylar yaly edip berayin. owezowa.merjen merjen_01_ dalije_01 merjen_owezova merjen_01_3 gayrat edin......dowamy...
Nadip soýeýin+1
Eý oglan bagyşla günämi öt meniň Söýgüňi kabul edip bilemok seniň Ýürek daşdan däl pikir edip gör özüň Ýüregim söýmese nädip söýeýin Men senden özgäni tapdym diýemok Seni goýup özgä bakdym diýemok Altyn, kümüş, pula gyzamok Ýüregim söýmese nädip söýeýin Ak otagly 4 gat öýüň bolsada Syratly, owadan keşbiň bolsada Müň bagşyly toý etmekçi bolsaňda Ýüregim söýmese nädip söýeýin Her işi başarýan zor bolsaňda Gözel gyzlar h...dowamy...
Gabanýan...+4
Ýakynyňdan geçse şemal öwüsüp, Şol öwüsen şemaldan seni gabanýan. Ýek göz bakaýsa saňa öwürip, Ynanaý şol gözden seni gabanýan. Birýere gidäýseň ýuwaşja ýöräp, Aýaklaryň basan yoldan gabanýan. Egerde bir zady alaýsaň ele, Eliň bilen tutan zatdan gabanýan. Eger birden biri bilen gürleşseň, Şol gürleşen adamyňdan gabanýan. Eger käwagt biri bilen görüşseň, Şol görüşen adamyňdan gabanýan. Durmuşda diňe sen b...dowamy...
Gosgy N1+6
Bu durmus yoludyr düz dere dagly Aram-aram büdreseñ-de aŷby ýok Iýjegiñ geýjegiñ özüñe bagly Munda maşyn münmeseñ-de aýby ýok Söýgüsiz mümkin däl ýaşaýşyñ özi Soý eneñi ýurdy tomus gyş ýazy Emma söýjek bolsañ namyssyz gyzy Ömürboýy söýmeseñ-de aýby ýok Zerur däldir maly gizleýip goýmak Sogapdyr allanyñ ýoluna soýmak Artan pula zerli gymmatja köýnek Ynan gardaş geýmeseñ-de aýby ýok Ýalançyda aldan şatlap göwnüñi Agtyk ç...dowamy...
Nakyllar+0
Suw Akar Das Galar Toy Sowylar Alkas...dowamy...
Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #2+0
1."Bu sözlemde ýigrimi dokuz harp bar" sözlemde 29 harp bar. 2. Amerikada ortaça her günde ortaça üç sany jynsyýeti üýtgetme operasiýasy geçirilýär. 3.Parižiñ köçelerindäki itleriñ sany şäherdäki çagalaryñ sanyndan köpdür. 4. Sport aýakgabyny ummana zyñsañ, 10ýyldan ol ýüzüjiligini ýitirýär. 5. Günüñ daşynda sagada garşy aýlanýan ýeketäk planeta Weneradyr. 6. Okeandaky iñ gohly jandar bu - Krewetka. 7. Iñ zäherli ösümlik...dowamy...
Hyýallar+3
Käbir ynsanlar hyýallar içinde ýaşaýar. Şol hyýaly huşunda görüp bilmejegini bilse-de, umydyny üzmeýär. Ony her gün diyen ýaly görýärin, her gezek ony görjegimi bilenimde, hyýalymdaky ynsany görerin diýip oýlaýaryn. Emma meniñ görýän ynsanym şol hyýalymdaky ynsan däldi. Hyýalymdakydan düýbünden başga ynsandy. Şol görýän ynsanym hyýalymdaky ýaly bolmagyny näler isleýärin...Emma peýdasy ýok. Ony görmedik wagtlarym, hyýaly...dowamy...
Goşgylar.+2
Güýçli dp ejizler gülemok Ýa ynjydyp göwnüňizi dilemok Isleseňiz bolşum ýaly boluweriň ýöne hemmäňize ýaranyp bilemok Süýji sözler bn girdim kalbyňa Mähir muhabbetim saňa nagyşlap Birdenem degäýdim seniň göwnüňe Geçip bilseň öt günämi bagyşla Iň manyly wada-söz bermekdir Iň uly ar alyş bagyşlamakdyr Iň agyr söz ,,Hiç söýmedim" diýmekdir We iň gowy jogap gülüp geçmekdir halasaňyz ...dowamy...
1 2 3 ... 81 >>
Mowzuklar: 1603

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (4 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (8 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (11 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (33 min ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gabanýan...
Betjee (54 min ozal)

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft