Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? #hepdelik
 Gerekli
 Arzuw [off]
 23.02.2021 / 10:28
 Aslında yüksekten değil, düşmekten korkuyoruz..!

adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? agşamdan bäri şu pikir meň kellämde, indi menem şu soraga öz garaýşymy aýdasym gelýä. Adamyň gowulygy oň söýmesi ýa-da süýüşmesi bilen ölçelmez diýesim gelýä, ýagny oň näçe adam bilen söýüşenine ýa-da söýenine bagly bolaýmasa, ýöne ýekeje gezek ýalňyşan adama erbet diýip bolmaz sebäbi, körem hasasyny bir gezek aldyrar diýen nakyl bar, ynsanam 1 gezek ýalňyşyp biler we şol ýalňyşyndan netije çykaryp bilse ana şonda ol gowy adam boldygy, eger şol 1-nji ýalňyşyndan özüne sapak alarlyk netije çykaryp bilmese onnaň şol adama erbet diýip garap bolar. Aslynda söýgi diýilýän zat kimi üçin ýalan, kimi üçin çyn, kimi üçinem geldi-geçdi oýun.


Mowzugy halasaňyz, +1 Like basyp goldamagyňyzy haýyşt edýän.


57

14

5

12

0

1

3
Teswirler:
 Täzeje
 Keseki [off]
 23.02.2021 / 10:34

+0

 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
  Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.02.2021 / 10:35

+0

Adamyň gowlygy, onuň adamlar bilen bolan gatnaşygyna bagly, ýagny, uly kiçä hormat goýýan, ony sylaýan adam gowy adam bolup biler. Emma adam ulumsylyk edip, uly kiçini äsgermese, oňa boş töhmet atsa, yzyndan gepini etse ol adam diýilmägede mymasyp däldir! Söýgi meselesinde bolsa bir gyzy ýa oglany söýüp durmuş gurulsa ana bagt!

#özpikirim


Gerekli
Arzuw  (23.02.2021 / 10:39) 

Bailyievv_Writer, öz pikiriňi aýdanyň üçin sagbol, ýöne meň şu mowzukda gozgajak ýagny gozgaýan meseläm, adamkärçilik hakda däl-de, has başgaça, şol oglan/gyz söýüp/söýüşende erbetmi ýa-da gowy, şol hakda, öz pikirňi aýdanyň üçinem minnetdar!

 Täzeje
 e_wa05 [off]
  Вечно Недовольная Девочка ♥
 23.02.2021 / 18:23

+0


Gerekli
Arzuw  (23.02.2021 / 18:24) 

e_wa05, sps, joram


Täzeje
e_wa05  (23.02.2021 / 18:24) 

Arzuw, не за что джанам


Täzeje
e_wa05  (23.02.2021 / 18:26) 

Arzuw, heyt nicayno beyle bolyp gidipdira etjek bolpdym

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 23.02.2021 / 20:12

+0

mls jorkam

 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 25.02.2021 / 13:01

+0

++++

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003