“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Forum | SAÝT BARADA | Saýt täzelikleri

Saýt täzelikleri
YekeTak Lampa +4
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz! Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär. Gijeki tema barada pikirlerňizi ýazyň, bu biz üçin möhüm! Hormat bilen, YekeTak.Ru administrasiýasy!...dowamy...
Käbir üýtgeşmeler #yeketak+2
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Gysga günlerde saýtda geçirilen üýtgeşmeler bilen tanyş boluň! 1. Saýtyň mobil responsiwe telefonler üçin werisýasyna, çep tarapdan çykýan menýu. 2. Kompýuterler üçin, çep tarapdan soňky mowzuklar. Sag tarap üçin Soňky teswirler. 3. Saýtdan Points gazanmak we gysga wagtda Türkmenistanyň TMCELL mobil operatoryna pul çekmek. 4. Ulanyjy awatarlary, media-lenta suratlary, soňky p...dowamy...
Awatarlar öçüriler #yeketak+2
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! Saýtyň tiziligini hasda ýokarlandyrmak üçin, awatar suratlar formaty .WebP formata geçirilýär. Häzirki wagtda kän websaýtlara şeýle funksiýa geçdi. Biz hem saýt hasam tiz işlemegi, size hasda amatly bolmagy üçin, suratlary WebP formata geçirmekçi bolýarys Bizden daşlaşmaň! Hormat bilen, YekeTak...dowamy...
Millioner ÝekeTäk #täzelik+3
Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär ! Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz! Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine @Bonus daýymyz pikirlere promo kod oklap gitýär. Şol promo kody girizmeli sahypa girizseňi...dowamy...
Eijejik üýtgeşmeler #yeketak+4
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru saýtynyň agzalary we myhmanlar! ÝekeTäk döredilenine 167 gün bolupdur ! Şul aralykda bir näçe üýtgeşmeler geçirildi! Häzir bolsa, kiçijek duýan üýtgeşmelerňiz geçirildi! Responsiwe dizaýn, mobil we kompýuterler üçin. Nik fonuny reňklemek. Ýokarky kiçijek mümümkinçilikler bilen, saýt öz işini dowam etýär! Saýt hakda pikiriňizi, üýtgeşmeler barada pikiriňizi we teklibiňizi ýazmagy u...dowamy...
Konkurs ýeňijileri #top3+0
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtda geçirilen konkursda ýeňiji bolan agzalarmyz bilen, aşakda tanşyp bilersiňiz! 1. @Ahmetaly 2. @Arzuw 3. @King_tm (@Orazik) Ýokarkylar ýaryşymyzda ýeňiji we aktiw gatnaşanlar! Mundan başgada gatnaşan agzalarmyz, bar we bu sanawda adyňyz bolmasa, gaty görmäň... Indiki ýaryşlarda ýeňiji bolarsyňyz diýip umyt etýärin! Ýeňjilere sowgatlary uzagy bilen, ertir 15:00-a çenli beri...dowamy...
Saýtda geçirilen üýtgeşmeler! #yeketak+1
Essalowmaleýkum hormatly agzlar we myhmanlar! Saýtymyzyň işe başlanyna 145 gün hem bolupdyr ! Saýtymyz dowamly işlär, nesip bolsa! 145 gün aralygynda saýtda birnäçe üýtgeşmeler geçirildi! Şol üýtgeşmeler aşakda doly ýazylan! 1. Saýt dükanyna Premium hasap moduly 2. MediaLenta surat goşmak 3. Ulanyjy awatarlaryny optimizatsiýa ediji modul 4. Ýüklemeler bölümi 5. Suratlar bölümi 6. Ulanyjy paýlaşan sura...dowamy...
Ünüs beriň konkurs #yeketak+2
[b]Essalowmaleýkum hormatly YekeTak ulanyjylary! Sizleri saýtda 17.12.2020 --- 25.12.2020 seneler aralygynda boljak konkursa çagyrýarys! Konkursa gatnaşmak üçin, siz biziň saýtymyzyň agzasy bolmaly, ýagny YekeTak.Ru! [red]Ilki bilen konkursda näme etmeliligi barada düşündirýäris! 17.12.2020 --- 25.12.2020 sene aralygynda açylan mowzuklaryň iň köp jedelli, ýagny teswir ýazylan, halanan, okalan, pikirlerde paýlaşylan,...dowamy...
YekeTak.Ru resmi telegram boty işe başlady!+0
Essalowmaleýkum hormatly agzlar! Ýaňy ýakynda YekeTak.Ru saýtymyzyň telegram botymyzda özgertmeler geçirdik! Şahsy otagyňyza girip, telegram bölümine geçip, aktiwasiýa kody döretmek düwmä bassaňyz, size aktiwasiýa üçin kod berilýär! Şol size berilen aktiwasiýa kody, https://t.me/@yeketak_ru_bot menzildäki Telegram bota ugratýaňyz! Ugradanyňyzdan soň profiliňiz tassyklanyldy diýen ýazygy siziň çatyňyza gelýär. Bot arkaly s...dowamy...
YekeTak.Ru - Howupsuzlyk!!!+11
Essalowmaleýkum hormatly agzalar we myhmanlar! Käbir websaýtlarda yeketak.ru da howupsuzlyk ýok, şahsy hatlary, açar sözleri admin ogurlaýar, ulanyjy telefon belgilerine dönüklik etýär w.ş.m boş gürrüňler ýazyldypdyr! Indi her-bir maňa ýüklenilýän işlere, aýratyn düşünje berip geçmekçi: 1-nji, howusuzlyk ol siziň özüňize bagly, ýagny açar söziňizi siz hiç-kime bermeseňiz, administrasiýa siziň açar sözüňizi bilip bilmeýä...dowamy...
500++ Agza!!!+6
Hemmä salam! 500+ agza bolduk!!! 2 profil açyp goldaw edenlere we ýeke profil ulanýanlara minnetdar Nesip ýene 500+ agza bolar! Bizi goldaýan, pikir taýdan motiwasiýa berýän agzalarmyza minnetdarçylyk bildirýärin! Hormat bilen, Päliwan!...dowamy...
Hany aktiw bolalyň!!! Bäsleşigimiziň soňy...+4
Hemmä salam! Hany aktiw bolalyň bäsleşigimiz şugün agşam sagat 12:00-da tamamlanýar!!! Ýeňijilere sowgatlar 10.09.2020-sende saýtda dabaraly ýagdaýda gowşurlýar! We häzirden ýeňjiler TOP 3 reýting hasaplanýar, orunlara wada edilen sowgatlar berilýär! Sowgatlar, TOP 3-lik üçin: 1. 20TMT tmcell operatoryna geçirim, saýtdaky hasabyna 20TMT, 600 ball 2. 10TMT tmcell operatoryna geçirim, saýtdaky hasabyna 10TMT, 300 bal...dowamy...
Hany aktiw bolalyň!!! Ilkinji bäsleşik+2
Bäsleşik hakda ozal hem mowzuk açylypdy ýadyňyzda bolsa... Hämmä, Hi! Salam dostlar gowumysyňyz? Kän wagtdan bäri agzalyp gelinýän meseläni şugün, orta atýarys, dogruragy YekeTak.Ru @Bonus botunyň meselesini ! Nesip bolsa, 16.08.2020-nji, 31.08.2020-nji senä çenli saýtymyzda Hany aktiw bolalyň atly bäsleşik geçirýäris! Bäsleşigiň şertleri: 1. bäsleşige diňe saýt agzalary gatnaşyp biler 2. bäsleşige gatnaşmak ü...dowamy...
Saýtyň Android platformasy üçin programmasyny ýükläň!+3
[b][green]Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk.Ru agzalary we myhmanlary! Saýtdan hasda tizlik bilen peýdalanmak isleseňiz, saýtymyzyň Android platformasynda işleýän programmasyny ýükläň! Programma hakda gysgaça: 1. programma diňe webview. 2. hiç-hili GET we telefona zeper ýetriji ulgamlardan peýdalanylmadyk. 3. web ýüklenme tizleşdirilen görnüşde we telefonyň ýadyna hiç-hili .json faýly ugratmaýar. Gysgaça ýokarkylardan yba...dowamy...
Media-Lenta bölümi+3
[b][green]Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzda täze bölüm açyldy, media-lenta. Bu bölüm näme peýdasy bar??? diýen soraglara men aşakdaky ýaly jogap berýärin: Media Lenta-da siz öz şahsy suratlaryňyzy, gülküli pursatlary, şol sanda gülküli suratlary paýlaşyp bilersiňiz! Munduň peýdasy agzalarmyzyň arasyndaky arabaglanşygy hasada çuňlaşdyrmak, uly hormat sylagy ýokarlandyrmak, agzalaryň ýüzünden gülki-şatlygy art...dowamy...
Jemi: 15

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (11 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (15 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (18 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (40 min ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft