“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Degişmeler älemi

Degişmeler älemi
Bahana+1
Hemişe jañ etyañ,halymy sorap Bahanañam goşgy bolýar her gezek Namedir bir zady aýdasyñ gelýar, Göýä ikimizde urýar bir ýürek... "Gowumy ýagdaýlañ? Işleñ nahili?!" Hamana başga soz tapmaýan ýaly Maña ugrat diyip,taze goşgyñy Asmana uçurýañ arzuw hyýaly Sesiñ eşdip ganatlanýar duýgulam Sen ýaýdanýañ,a men bolsa uýalýan. Şol bir sowal,şol bir jogap,arada Bir oda bar,aramyzda alavlan Görsene,ýene-de jañ gelýar senden Taze...dowamy...
Azyrak kelläňizi işlediň... 18++4
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber Suwy ýoklara suw ber, Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber! 3. Bilýäňmi men seni nähli söýýänimi? Çüknki mundan başkaça söýüp bilmeýän!!! 4. Professor: — Hormatly talyplar, ýüregimiz nirämizde ýerleşen? Talyp: — Kükregimizde. Professor: — Nädogry. Ol ýürek gabygynda ýerleşen. Talyp:...dowamy...
Meniň suratym+4
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý geçip gyzdan şeýle hat gelýär: Gyz: men başgany söýdüm, sizde meniň 1 sany suratym bardy, şol suraty hat arkaly ugradyň... Şol günden soň oglandan, gyza hat bardy. Gyz haty açsa, içinde 30-dan köpräk gyzyň suraty bar eken. Oglan: haýsylygyňy bilmedim, özüň taparsyňdaa...dowamy...
Sen nämüçin agladyñ +1
Söýgini ezizläp, setire salyp, Men saña goşgudan çemen bagladym. Gözüñi ýaglygyñ ujuna çalyp, Öten agşam sen nämüçin agladyñ? Çekdiñ ýekelikde nämäniñ derdin? Aýry derdiñ bolmaz, bile çekeli. Men sizde birgiden ýat adam gördüm, Şolar näm iş bilen gelen ekeni? Olar size girip-çykýandyr belki, Señ girip-çykyşyñ azaltmak üçin. Edip söýgimizi ryswa, gülki, Gara saçymyzy agartmak üçin. Sen aýtsañ-aýtmasañ bir zat añladym, Öt...dowamy...
Geliň aýdym diňlaliň+2
1.Şähermiziň ot söndürijileri üçin halk aýdymy" Ýandym"  2.Tiz kömek sürýänler üçin-"Sen ýetir" 3.Irden turup chilim tapmaýanlar üçin Atageldi Garýagdyýewden-"Çap atym çap"  4.Gije ikide ejesi-kakasyna bildirmän swidaniýa gidip daňdan bäşde gelýän professional gyzlarymyz ün "Ne bag duýdy ne bagban" 5.Jygyllykda bir birini ýitirenler üçin-"Nirde mesgen tutduň dogan Abdylla"  6.Tok(swet)öçüp doňdurmasy eräp, zaýa bolan...dowamy...
Uzyn atly+0
Salamalikum Durdypolat aga Walikumessalam inim onatmy howa aydyp otyr sen kimlerden borsyna?Men Berdimyradyn ogly Geldimyradyn agtygy Oglanmyradyn insi dur how bey diyip kellani bulasdyrman Sony gosylmalylardan diysen bolmadymy...dowamy...
Nadip+0
Gadymy dowurde Bir Nadip diyen patsa hokum surupdir on gelejege gidip gelyan we bilyan jadygoyi bolupdyr olar gelejekden her zadyn tohymyny getirip eker ekenler Bir gun jadygoyi menem gelejekdakiler yaly Haylandyr edinjek diyip patsa yuzlenipdir patysa;onda manada biri yene bir zat manada biri yene bir zat manada biri bular seydip erteden agsama cenli gumenipdirler dur how seydip otyrman iki bolupjyk gelejege gitsek bolma...dowamy...
Yasyulynyn igenji+0
Adamdan mallaryn iymi gymmat mallardan adamlan!bakyan malyna yuzlenip sena men deregime bankamada pul cekmane gitsen menem sana derek iymimi iyip garassam hay zannar...dowamy...
Ker adamyň hassa goňşusyna hal-ahwal soramaga barmagy+4
Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine goňşusynyň hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär. Ker: - Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin? Ikinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men ýaly ker adam asla hem eşitmez, diýip jogap beripdir. Ker adam kerligine garamazdan bir gün şol...dowamy...
gulkuli+1
ATALY OGLUŇ AŞ IÇIŞLERI✏ Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp: — Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň - diýipdir. Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr, gözi ýaşarypdyr. Ogly: — Ata, näme gözüň ýaşarypdyr-la? - diýip sorapdyr. Onda atasy aýdan: — Ýeke ogl...dowamy...
sorta sozler+1
ÇORBANYŇ ÇORBASY Günlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip beripdir.Bir hepdeden soňra şol daýhan ýene Ependiniňkä gelipdir. Ependi ony tanamadyk bolýarmyş. Ol daýhan: -Men geçen hepdede saňa towşan getirip beren adam-diýip, özüni tanadypdyr. Ependi göwünli-göwünsiz: -Öýe gireliň-diýipdir hem-de onuň öňünde çorba goýupdyr. Ol: -Towşan çorbasydyr, alyň myhman! - diýip, kakdyryp gürläpdir. Aradan ep-esli gün geçe...dowamy...
)))))))+1
Ayaz baba gelmezmin. Maskamyzy gormezmin Bize newsin agyryp. Bize derman bermezmin. Bize dolar gelenok. Dolar wapshy goremok. Shol bahana zatlaram. Bir bahada duronok. Gyzam alsan alanyn. Olam gymat boljakmysh. Sallah gezman oglanlar. Yene gyzlar galjakmysh Bankamatda pul yokmysh Pul salynsada donjakmysh Gije gundiz adamlar  bankamatda durjakmysh...dowamy...
Degişme goşgy #alypgaşjak+1
Hyýal sürdüm, çäresiz men oýlaýan Bir gözeliň, yşgynda men aýlanýan Ýürek iýip, ýürek sözüm aýdaýmy Ýa aýtmanjyk alyp gaçyp gideými?? Awtor: Pälwan Akmyradow...dowamy...
))))))+5
Dünýäniň müň gerdi bar, Ejemiň bir derdi bar. Derdi meni öýerjek, Şol bahana toý berjek. Boýum bolanmyş derek, Gelinlik tapmak gerek. "Öýlen" - diýp giç-azany, Gaçyrýar meň mazamy. - Iskam oglum, ulalýaň, Bu ýörşüňe garraýaň. "Haçan sen öýlenýäň?" Şu sowala oýlanýan. - Bugün Güldäne geldi. - Howwa bilýän, näme diýdi? - Şony alaý diýjek bolýan - Eýýäm bar ony Söýýän. - Onda al goňşy gyzy! - Sözüniň ýoklaý duzy - Duz atyp g...dowamy...
Ependi we onuñ bashdan gecirenleri+2
Tomsuñ yssy jöwzaly günleriniñ birinde Ependi towuk yeleklerinden yelpewac yasap bazarda satypdyr.Gaty yssy bolandygy sebäpli yelpewaclaryñ barsy gecipdir.Ertesi gün yene yelpewac satmak un bazara baranda düynki müshderiler Ependä gygyryp bashlapdyrlar. Siz düynki yelpewajyñy al pullarymy ber.yene biri siz bizi aldap yelpewajyny gecirdiñ we §m.Ependi olary yanyna cagyryp sheyle diyipdir.Siz bu yelpewacy nähili ulanmalydyg...dowamy...
Daway gülüshyäs!!!+12
Kakasy gyzyna bar öyi yygna Gyzam:way. Bar onda pasudalary yuw Gyzy:way Kakasy:yene bir gezek way diyseñ äre bererin diyse. Gyzy:way way way... Biri gije magaziniñ gulpyny kesip otyr diyyä. Bir yashuly görip ey näme etyäñ. Saz calyan Yashuly:aydym aydoñokmy? Aydymy ertir magaziniñ eyesi aydar. Keypi yok mugm okuwcydan sorayar. Sähetliyew iki belgili san ayt. Sãhetliyew:13 Mugm:nm ücin 31 däl otur ikilik yene Myrado...dowamy...
Ýaşlyk+6
Bir pasyl bu - goýry bagy seleňli, Joşgunly derýasy akyp baradyr. Bir pasyl bu - öwüşginli, reňli, Hoşroý ysy jana ýakyp baradyr. Sazy baharynda, bilbil ýazynda, Göwün asmanynda, Aýyň ýanynda. Höwes-hyjuw gyzgynynda, janynda, Gözünde ýyldyrym çakyp baradyr. Ýaşlykdan alýandyr dünýä bahary, Ýaşlykdadyr ter ýaprakly nahaly. Açyk asman bilýänmidir gahary, Boýnuna ýyldyzyn dakyp baradyr. Bir pasyl bu - berlen ömrüň bezegi,...dowamy...
Ýalta gyz+13
Ependiniň örän ýalta gyzy bolupdyr. Ol hiç haçan hiç zat etmeýär eken. Ol bir gün aýalyna:"Keýwany, men elime sübse alyp otagy süpürmäge başlaryn. Sen şol wagt meniň ýanyma gel-de: "Utanaňokmy? Biz bu ýerde otyrys welin içerini süpürýärsiň" diýip, meniň elimdäki sübsäni aljak bol. Men bolsa sübsäni bermän, şeýle-de köp iş edip ýadaýandygyň hakda aýdaryn. Şeýdip gyzymyzy utandyranymyzdan soň, ol öýümize hem-de howlymyza sü...dowamy...
Prikol2+3
Talyplan biri gijan yary toydan gelyaka acyk duran Lyuka gacya we gygyryp baslaya: - Kim bar? Komek etjek kim bar? Birdan yanynda perisde peyda bolya we : - Agenda girmani goysan, gyzlary aldamany goysan we hergun dersini okajagna soz bersen cykarayyn, diyya, talyp yene gygyryp baslady: - Baska kim bar? Komek etjek basga kim bar? ))) _ obaň ýaşaýjylarynyň arasynda maslahat, sorag jogap geçýa diyyädarow, ay 1 aýal garryja...dowamy...
Prikol+3
Bir gün pylesos("tozan süpüriji") satyan yigit bir öyün gapysyny kakyar. Gapyny yaş bir gelin açyar: "Gelneje, elimdaki gapda sygyryn tezegi bar" - diyip elindaki gaby halyn üstüne yayradyp sepyar. Sonam: "Gelneje, şul elimdaki pylesos bilen 10 minudyn içinde halyny arassalap bilmesem tezegi iyjek" diyyar. Gelin bir sellem satuwça seredip durup: "Yanyna ketçup bilen mayonezam getireyinmi?" diyyar. Oglan düşünman: "O name...dowamy...
Jemi: 94
1 2 3 ... 5 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (36 min ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (55 min ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (58 min ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft