“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...
Aydyn dostlar nm etmeli??
 Täzeje
 Betjee [off]
 7 gün ozal
 Giden gidendir giden güni meniň üçin ölendir!!!!

Ynha ýene suratlaryň elimde
Gözüme ýaş aýlap ýatladym seni
Bile geçen ýollarmyzy ýörämde
Ýüzümi göge tutyp ýatladym seni

Eşdýän aýdymlarym seni ýatladýar
Gezen ýerlerimiz seni ýatladýar
Görýän kinolarym seni ýatladýar
Aýdyň dostlar men indi näme etmeli

Öňler dostumdy soňra söýgülim
Indi bolsa öz ýegenmiň söýgülisi
Men bolsa häzirem söýýärin ony
Aýdyň dostlar men indi näme etmeli??

Sessizje meni hem taşladyň gitdiň
Maňa aýtýan sözleriň ýegenime aýtdyň
Men bolsa yzyňda aglapjyk galdym
Neçün meni taşlap gitdiň söýenim

Ýolda göreniňde görmedik bolýaň
Ýüzüňe seretsem maňa ters bakýaň
Klasdaşym dp elimi uzadýan
Edil duşmanyň deý görüşip geçýäň

Ýadyňa düşäýsem gowjamyň diýýäň
Sen meniň iň gowy dostumsyň diýýäň
Hiç wagt dostlugmyzy ýitirmerin diýýäň
Ýöne söýgümizi ýitirdiň eýýäm

Men bilemok indi nm etmeli
Içimdäki derdi kime dökmeli
Seni görenimde näme diýmeli
Dostummy? Söýenim? Ýada klasdaş??

Bilýän söýüşsek hem ejem razy däl
Ýöne ýüregime aýdan bolmaýar
Söýmäýin diýýärin çydap bilmeýän
Geçen günlerimizi ýatlap aglaýan

Seni nädip söýdüm bilip bilemok
Indi bolsa ýadymdan hem çykaňok
Her gije uklamda düýşüme girýäň
Ertir turyp ýene aglap başlaaýan

Ýegenim gün-günden şatlanyp barýar
Men bolsa gün günden saralyp solýan
Şol suratyňy elime alyp
Nireden söýüpdirin dp aglaýan

Bilýän sen hem meni unudan dälsiň
Ýöne içimi ýakmak ün etýänsiň
Şeýdip öz-özüme teselli berýän
Ýöne hakykatda sen ony söýýäň

Aý bolýala ýatlamaýyn men seni
Klasdaşym dp gezibereýin
Men seniň diňe bagtyň dileýän
Ýegenim bn bagtly boluň diýeýin.

Nesip bolsa toýuňyz bolaýsa bir gün
Nädip görerin men siziň toýuňyzy
Oglan meniň öňki söýen ýigidim
Gyz hem bolsa mydamalyk ýegenim

Ynha şeýleräjik meniň durmuşym
Mundan soňra Bagtly bolsam bolany
Ýöne ýüregimden çykarman seni
Aýdyň dostlar men indi nm etmeli???

Awtory: Betjee


54

12

4

3

0

0

0
Teswirler:
 Premium
 Arzuw [17s]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 7 gün ozal

+0

üsdünde işlemeli goşgyň, bet goşgy bolýa şonda joram


Täzeje
Betjee  (6 gün ozal) 

Arzuw, bolya joram sag bol maslahatyna kellemä gelenini yazyp goywerdima

 Premium
 askitom [off]
  Gyzyn gözelligini däl ýüregini söýün!!!
 7 gün ozal

+0

aklm senem ýadyndan çykarmaly başga aljynam kok


Täzeje
Betjee  (6 gün ozal) 

askitom, bolya çykarjak bolyan oza gaty kyn eken


Premium
askitom  (6 gün ozal) 

Betjee,

 Täzeje
 shagul [off]
  Aybyn yokla agsap ynjama gownum !!!
 7 gün ozal

+0

Goy alla olara bagt sana sabr bersin . Seni taslap giden bolsa ol yigit diymek sen in uly bagta mynasypsyn


Täzeje
Betjee  (6 gün ozal) 

shagul, Enşalla aydanyň gelsin!!!

 Premium
 Dalije [off]
  Лучше быть честным врагом,чем фальшивым другом.
 7 gün ozal

+0

Хич вагт сойме окунерсин


Täzeje
Betjee  (6 gün ozal) 

Dalije, bolya hokman

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (37 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft