“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...

Fony utgessek

+1
Sayta girende arkada ajayyp bir sekiller yada surat dursa owadan bolar...dowamy...
Yşk damjalary
Premium
 Hemedany [3s]
 7 gün ozal
 Kysmatyňa kaýyl bolgul adamzat!

Meni söýmân şunça ýakyp-
ýandyrýaň, eger söýen bolsaň dagy
külüm ýele sowrular giderdi.

"Henizem gözleriňde ýyldyrym
çakýarmy?"diýip
ýazypsyň.Hawa,heniz-henizlerem
ýyldyrym çakýar,ýöne diňe özümi
ýakýar.

"Aýalaryň şeýle gyzgyn."
diýýâdiň. Ýüregimiň howry aýamdan
çykýar.

Oýmak ýaly ýüreklije guş dünýâni
aýlanyp çykarmyş. Biz, ýüreklerimiziň
ululygy üçin uçup bilen dâldiris.

Söýgi hem, edil guş ýaly, kâ
uçýar,kâ gonýar. Öz köňlüňe
bak! Yşgyň köreýân bolsa, bu
seniň okamaly kitabyňdyr.
Okaňsoň, yşgyň joşuşyna-da bir
bak!

Yşgy ýeňen ýokmuş. Senem ýeňjek
bolup kösenme.
Köseme!

Men bagtlymy, sen bagtly bilebilmeris. Ýöne bagtly görünmekden
utanyp, bir-birege görnübilmân
ýörenimiz hakdyr.

Sözlejekle, ýöne âhli sözler ejiz
gelýâr.Gowusy,"gara-gara gözler bilen
gözleşmeşek oýnaşaly."

Gollar göwrâ saralanda, dodak
dodaga ýetende Garajaoglan: "Üç gije
daň atmasady"diýipdir.Ýok, alty aýlyk
gije gelmese bolmaz.


30

6

1

3

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Arzuw [off]
  Aslında onu değil onu sevmeyi sevmiştim...
 7 gün ozal

+0

"Aýalaryň şeýle gyzgyn."
diýýâdiň. Ýüregimiň howry aýamdan
çykýar.

Ýüregiň howry aýadan çykýan bolsa, aýaň buz ýaly bolmagaň ýüregiň şeýle sowuklygy bolýamy???


Premium
Hemedany [3s] (7 gün ozal) 

Arzuw, ýylat elini üşemez

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (28 min ozal)

@Makarina joram uzak ýaşa!


Merjen dos bal gecirdim az bolsadam kop ornunda gorersinde doglan gunun gutly bolsun...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft