“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+0
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...
Eijejik üýtgeşmeler #yeketak
Premium
 AkmyradoffSoft [1m]
 8 gün ozal
 😍 Jahanyň Dälisi 😍

Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru saýtynyň agzalary we myhmanlar! ÝekeTäk döredilenine 167 gün bolupdur !
Şul aralykda bir näçe üýtgeşmeler geçirildi!

Häzir bolsa, kiçijek duýan üýtgeşmelerňiz geçirildi!
Responsiwe dizaýn, mobil we kompýuterler üçin.
Nik fonuny reňklemek.

Ýokarky kiçijek mümümkinçilikler bilen, saýt öz işini dowam etýär!

Saýt hakda pikiriňizi, üýtgeşmeler barada pikiriňizi we teklibiňizi ýazmagy unutmaň! Bu biz üçin örän möhüm.

Hormat bilen .....!


62

17

8

4

0

1

2
Teswirler:
 Premium
 Dalije [off]
  Лучше быть честным врагом,чем фальшивым другом.
 8 gün ozal

+0

бетттт

 Premium
 Ейжежик [off]
  ❤❤❤❤❤
 8 gün ozal

+0

Fullll

 Premium
 askitom [off]
  Gyzyn gözelligini däl ýüregini söýün!!!
 8 gün ozal

+0

saýta bet bolupdyr ýone sen gürleşip bolar ýaly etjek diýipdinää


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

askitom, ondy hem sazlaýan, ýöne ol moduly işletmek üçin hem pul tölemeli ekeni


Premium
askitom  (8 gün ozal) 

AkmyradoffSoft, mm bolýa dosi


Premium
Aylale  (7 gün ozal) 

AkmyradoffSoft, hancaaa tolemelii ekenii


Premium
AkmyradoffSoft  (7 gün ozal) 

Ейжежик, aýyna 1.84$ dollar ekeni

 Premium
 beautiful [off]
  Durmuşyň her bir pursady mümkinçilik !
 8 gün ozal

+0

bettt

 Premium
 Arzuw [off]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 8 gün ozal

+0

diňe öňe, işiňiz ileri!!!


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Arzuw, sps. Minnetdar teswiriniz uchin

 Premium
 BezZzaT [off]
  BezZzaT we @Natanys
 8 gün ozal

+0

Mlds dos hemme uytgesmelerem gowy bolupdyr


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

BezZzaT, sps. Teswiriniz uchin minnetdar

 Premium
 Tiger-2006 [off]
  Gereksiz we dereksiz ynsan
 8 gün ozal

+0

FULLLLLLLL Prostaaa chozzzzi, galan athot saytlardana su gowy bolan agam


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Tiger-2006, sps. Teswiriniz uchin minnetdar


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Tiger-2006, sps. Teswiriniz uchin minnetdar

 Premium
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 7 gün ozal

+0


Premium
AkmyradoffSoft  (7 gün ozal) 

Korolewa, sps, teswiriňiz üçin

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft