“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...
Kompýuterde Track ýazmak
Premium
 AkmyradoffSoft [49s]
 8 gün ozal
 😍 Jahanyň Dälisi 😍

Hemmä salam! Ýakynda täze zada gyzyklanyp başladym. Arada medenýet merkeziniň sazçylar bölümine baramda Maksat diýen tanyş adamym, FL12-da track ýazyp dur eken :-) mende hem höwes döredi.
Käbirleri aýdym, saz, pop, hiphop saz ýazmaga gyzyklanýanyňyz bolmagy mümkin! Şonuň üçin şu blogy ýazaýyn diýdim :-)

Track, saz, aýdym ýazmak üçin bize nämeler gerek?!
Ilki bilen şol ugra, hujuw, gyzyklanma gerek!
Soň bir sany normalni Intel Core i3-lik kompýuter
Kompýuter üçin gerekli programmalar: Asio VSTS pulingis, Nexus 2 full versiyasy, Drum pads elementleri, FL Studio 10(12,20) tappbysy ýok.
Cubase 5 Insturmentals pullingler arkaly hem ýazyp bilersiňiz.! :-)

Indi programmalar barada gysgaça aýdyp geçsem: Asio VSTS pulings, bu kompyuter Audio HD realtech yaly gurluş bolup, bu arkaly dürli ses kartlary kompýutere çatyp bilersiňiz! Ses kart bu sesi owadanlamak üçin gural, bahasy häzirki wagtda 25-30$ dollar(ýalňyşmasam)
Nexus 2 bu saz ýazmak üçin gerekli ýeri, bu ulgamda her-hili sesler barlygy we ony her-hili görnüşe getirip bolýanlygydyr. Meselem: siziň audio tregiňizde bass gerek bolsa şundan alýaňyz, ýa-da tüýdügüň sesi, peninanyň sesi gerek bolsa edil şu goşmaçadan alýaňyz...
Drum pads elementleri bu, Cubase 5 üçin bolup, munda hem edil Nexus 2 däki ýaly, ýöne munuň tapawutly ýeri, muňda Extranal effektleri goşmak mümkindir.
FL Studio 10(12,20) bu arkaly bolsa, isleseňiz trak düşeginde trak ýazmagyňyz isleseňiz, kompýuter klawişşlerine basyp, saz trak ýazyp bilersiňiz. Mundan başgada bu programmada gaty mümkinçilikler köp we interfeýsi gaty amatly edip düzülen!
Cubase 5 bolsa ses ýazmak üçin, sesleri redaktirlemek üçin köpçülükleýin(75% bagşylar şundan peýdalanýar) programma!

Ýokarky programmalary Google daýydan sorap tapyp, ýükläp bilýäňiz! Maslahatym internetden aljak bolup, azara galyp, wagtyňyzy ýitirmäňde, muziklanly magazinlere baryp, disk görnüşde alyň :-)

Taýýarlan: Pälwan Akmyradow


62

16

3

3

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Arzuw [1m]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 8 gün ozal

+0

ýaltanman ýazýaň, men okamana ýaltanýan sen taýynlan bolsaň gowudyr


Premium
AkmyradoffSoft [49s] (8 gün ozal) 

Arzuw, +++

 Premium
 beautiful [off]
  Durmuşyň her bir pursady mümkinçilik !
 8 gün ozal

+0

mlds

 Premium
 Dalije [off]
  Лучше быть честным врагом,чем фальшивым другом.
 8 gün ozal

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (44 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft