“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...

Fony utgessek

+1
Sayta girende arkada ajayyp bir sekiller yada surat dursa owadan bolar...dowamy...
Ejeme gyz, bolup bilseň ;)
Premium
 AkmyradoffSoft [off]
 8 gün ozal
 😍 Jahanyň Dälisi 😍

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Wadama wepa, sözümem taýýar
Söýgülimä bolaňok, mekirje janan
Müň gezek aýtmasam özüňden bilgil,
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Yba-hyýaňy, özüňde saklap
Ynamym bar meniň, ynanym aklap
Bolaýsam alysda, ýatlap durgun sen
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Awtor: Pälwan Akmyradow


105

21

5

7

0

4

4
Teswirler:
 Premium
 Arzuw [1m]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 8 gün ozal

+0

gowja goşgy mlds)))


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Arzuw, sps

 Premium
 Diospyros [off]
  Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär
 8 gün ozal

+0

Gelin almaňkaň tüpeň almaly, kawagt maňlaýyna dirap gorkuzar ýaly, ýada asmana bakyp, bir iki gezek atyp gorkuzar ýaly
             ?jogap?
Äre barmaňkaň bir iki sany oglan dost tutynmaly ,
kawagt zapasda bar dp ,gorkyzar ýaly:-) he he he he


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Diospyros,


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Diospyros, depeň deşerin diýjekdä tüpeň alan bolup


Premium
Diospyros  (8 gün ozal) 

AkmyradoffSoft, agaňa bir okadaýma


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Diospyros, bolýala, tüpeň alyp oturmaň, öýde 2 sanysy bar

 Premium
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 8 gün ozal

+0

gowy bolupdyr goshgy


Premium
AkmyradoffSoft  (8 gün ozal) 

Korolewa, sps minnetdar

 Premium
 Ейжежик [off]
  ❤❤❤❤❤
 7 gün ozal

+0

Mlds bet gosgyyy

 Premium
 askitom [off]
  Gyzyn gözelligini däl ýüregini söýün!!!
 7 gün ozal

+0

mlds dosi bet bolupdyr


Premium
AkmyradoffSoft  (7 gün ozal) 

askitom, sps, teswiriň üçin!

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (33 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft