“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...
Söýgüm
Premium
 Diospyros [off]
 10 gün ozal
 Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär

Yürekde göterip shol yyldan bäri
Aydyp bilmän galdym syr bolan söygim.
Yaz ayy yagan dek gyshyn akja gary
Kalbymda galdynla buz bolup söygim.

Söyginin meyinden bilmedim ganyp
Özgän bagtylygyn bilmedim anyp
Indi bolsa yshgyn oduna yanyp
Kalbymda gyldynla köz bolup söygim.

Niredesin menin ilkinji bagtym
Söyginin köshginde yokmy men tagtym
Aydyp bilmedimle aytmaly wagtym
Kalbymda galdynla köz bolup söygim

Yagysh suwy deyin asmandan inen
Bu teshne kalbyma suw deyin sinen
Entäk ys bermedik gunca dey düwen
Kalbymda galdynla gül bolup söygim.

Suratyna bakyp göwnim awlayan
Senin bagtyn diyp yolum baglayan
Kä oylanyan käte yalnyz aglayan
Kalbymda galdynla duz bolup söygim.


21

3

0

0

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (47 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft