“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...
Gordinmi
Premium
 DeSTRoY [off]
 17 gün ozal
 ▶★MARY★CITY★◀

Gordinmi Sowuk Gysa Dondiren dunyan
Duydynmy Yasayanmy Ya olyan
Estdinmi bolypdyrmy bir zaman
Don yuregin zaryny cekip Aglayan!


70

9

3

0

0

0

0
Teswirler:
 Premium
 DeSTRoY [off]
  ▶★MARY★CITY★◀
 16 gün ozal

+0

 Premium
 Arzuw [off]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 16 gün ozal

+0

Ýyldyzly asmana seredip,
Ýanyp duran ýüregiňi eredip,
Geçmişiňi, şu günüňi unudyp,
Geljek hakda pikir oýlap gördüňmi?

Asmanda ýyldyzlaryň parlaşy ýaly,
Bagda bilbilleriň saýraşy ýaly,
Guşlaryň asmanda uçuşy ýaly,
Bagt guşuna münüp uçup gördüňmi?

Hemme zatdan umydyňy üzüp,
Gürläp otyrkalar sen dymyp,
Hamala öli mysaly gözleriň ýumup,
Şu durmuşdan ýadap gördüňmi?

Hakykatlaryň rowaýata öwrülişi ýaly,
Hüýr-perileriň ertekilerde agzalşy ýaly,
Aşyk-magşuklaryň dessanda ýaşaýşy ýaly,
Bolmajak arzuwlar gurup gördüňmi?

Ýagdaýyňy sorasalar ýuwaşdan dymyp,
Ýürekdäki ýaralaryň hemmesini goşup,
Pikir oýlara bir özüň batyp,
Ýalan ýylgyryşlar bilen aldap gördüňmi?

Mejnunyň çöllerde gezişi ýaly,
Perhadyň daglardan geçişi ýaly,
Züleýhanyň, Ýusuby söýüşi ýaly,
Söýgiň üçin bar zatdan geçip gördüňmi?

Durmuşdan ýadap gyra çekilip,
Aklyňa bolmajak pikir getirip,
Bolan zatlara göz ýetirip,
Ýaşap ýörkäň ölüp gördüňmi?

Geçmişe seredip bir özüň aglap,
Geljege seredip ýüregiň daglap,
Yzda galan ýatlamalar bilen
Hem ökünip, hem aglap gördüňmi?

Şahyr aýdar, göräýmäne zat kändir,
Ýalan ýylgyryşlar bilen bu durmuşda ýat kändir,
Ynsanyň ömri göräýmäne zat däldir,
Kalbymdaky sözler tanyş ýa-da ýat däldir...

Awtory: Baýramowa Bägül (@Arzuw)


Premium
yyldyz  (16 gün ozal) 

Arzuw, ??yyldyz didi

 Premium
 DeSTRoY [off]
  ▶★MARY★CITY★◀
 15 gün ozal

+0

Howa bar

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (18 min ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (20 min ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...

Küýseg


Prosta super...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
HAKYKAT (3 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft