“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
Näme üçin
Premium
 Arzuw [16s]
 17 gün ozal
 Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter

Näm üçin hemme zat seni ýatlatýar?
Näm üçin her ýerde keşbiň janlanýar?
Näm üçin men seni unutjak diýsem,
Duýdansyz bir ýerden keşbiň janlanýar?

Näm üçin aklymdan gidiwereňok?
Näm üçin şeýle kyn seni unutmak?
Näm üçin gitseň-de başga birine,
Keşbiň göz öňümden çykywerenok?

Aýtsana!
Näm üçin men däl, başgasy?
Näm üçin mendim-de, indi başgasy?
Näm üçin bir gitdiň dolanyp gelýäň,
Men deý sada däl ekenmi başgasy?

Näm üçin dön diýdim, ýüzüň döndürdiň?
Näm üçin söý diýdim, ömrüm köýdürdiň?
Näm üçin başgasyn söýüp bilemok,
Söýgiden sowatdyň, duýgym öldürdiň!

Näm üçin özüme diýýän, näm üçin?
Näm üçin ýüz berýän munça zatdan soň?
Näm üçin diňleýän ýalanlaryny?
Oturup bar zady ýatlanymdan soň...

Näm üçin häzir hem göni aklymda,
Etýän pikirlem-de akýan ganymda,
Näm üçin söýeni çyn bolýan bolsa,
Başyma iş düşse ýokdy ýanymda?!


35

4

0

1

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


ýeke sen däl akl ine mende şeýle ...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
askitom (2 min ozal)

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (41 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (45 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (47 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft