“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
Dostluk.ru kelesaň adminine ýazlypdyr
 Täzeje
 guli [off]
 13 gün ozal

Dostluk.ru saýtynyñ adminstrasiýasyna dost maslahaty


XalmuradoFF, temanyñ aşagynda alynan çeşmesi hökmünde görkezilen linki eýýäm öçüripsiñiz. Pikirler bölümiñizde görkezilen linkem eýýäm howa uçupdyr, muña reklama diyip düşünmegiñiz juda yalñyş. Çünki gowy zada, adamlaryñ wagtyny peýdaly zada sarp etmage edilen çagyryş reklama bolmaýar. Muña mysaly dostluk.ru-da paýlaşylyan islendik blogdan alsa bolar. Meselem, futbolçylar baradaky suratly paýlaşylyan temalary ony paýlaşýan agzalar şol futbolçynyñ reklamasyny edýärmi? Elbetde, ýok. Şonuñ ü.n link gorkezilen temalara reklama diýip düşünmegiñ hiç hili manysy ýok. Şular ýaly pes pikirleriñiz sebäpli öñem dostluk.ru-wa beyleki pes düşünjeli yeke-tak.ru diýdi, ýene näme görlähet diýdi... birtopar zir-zibil saýtlardan duşman gazandyñyz, saýty hackletdiñiz...
Ylalaşyklyja, agzybirje boluñ, esasy zat saýt açdyñyzmy: rast, ony jemgyyete peyda getirip biljek ugurlaryna üns beriñ... Adamlaryñ erkin pikir alyşmagynyñ, paýlaşjak zatlaryny erkin paýlaşmagynyñ öñüne böwet boljak bolmañ, hemem edilýän tankydy belliklere sabyr-takat görkezmegi öwrenjek boluñ. Tersine hereket edeniñizde, saýtyñyzyñ ömri ýene gysga bolar.
(Hasabymyzdaky pullary ogurlaýar diýip nägilelik bildirýän agzalaryñam sany bar, sajagy ýok.)
Meniñki, dost maslahaty, galanynam özüñiz biliñ...
(Şuny bärde aýratyn tema edip açmagyñ geregem ýokdy, teswirde ýazypdym. Eýýäm teswirem öçüripsiñiz).

Mowzugyñ paýlaşylan salgysy:
https://dostluk.ru/mowzuk.php?id=34

Mowzugyñ ilki paýlaşylan salgysy:
http://kitapcy.com/news/2020-12-30-13098

Edebiýat, wagt tarapyndan 5 hours ago
añyýok5 hours ago
hay senemay)))reklama etmeli dal diyip birje soz uçin bolup yorshin namey ))
Pegas5 hours ago
añyýok, suka ýebanny! Nämedirin öýdýärkäň-aý sen özüňe?! Gedaý blä, saýtdaky agzalaň hasabyndaky pullary çilip ýörşüň bilen uzaga gidäýermikäň... Saýdam-a özüňki däl, amanat zat bilen boş çişmäň näm-aý, tupoý ýebanny?!
Pegas5 hours ago
Paýyş sözler üçin agzalardan ötünç soraýan.
añyýok5 hours ago
@Pegas oooo gotin bishya oydyan_)))mashennikçiligini goyda adam bol belki sonda senem girersin sayta ))
Pegas5 hours ago
añyýok, saýt özüňki bolsa käşgä)
añyýok4 hours ago
@Pegas sen bn wekillesmane wagt yok , gozim dusdi bos goymayyn diydim ylymly-bilimli mugallymy )
Ahmedik_974 hours ago
Anyyok, hemme dostluk.ru-a nalet okayar, onda-da arsyz bolup gurleyanem-may?!
Ahmedik_974 hours ago
Pegas, sen aydanlaryn entegem barden gaydyar, ondanam beterrak zat yazmalydyn (diymelidin), onun uchin agzalardan otunch soramagyn geregi yok...
Ahmedik_974 hours ago
03.01.2021 10:34
Ahmedik_974 hours ago
Bolya anyyok, sen men barada aytsana, saytda nadip duzguni bozup nadip bloklananym barada gurrun ber, hemme bilsin! Yone erteki gurrun berayme ok-my?!...
@webmoney_tmcell4 hours ago
dostluk diyen saytyn onem normalni eyesi yokdy hazirem bir topar goyunlary admin moder eden bolyalar s*kem zat bilenoklar bosh lakkyldashyp kellesine gelen zady edyaler a saytdan kowlan agzalaram tersine yene sho tayyk baryalar name ucin beydyaniz siz bolmasanyz su sayta kim girer ya sizin abrayyn so saytdan asakdamy name beydip ozunizi yere urdyryanyz
@webmoney_tmcell4 hours ago
men mundan 5 6 ay on bir mowzuk acypdym wmz satjak diyip admin goyunlaram ony pozan boldular so boldy su sayta giremok
Sha_gyzy3 hours ago
menema giren saydym dallay soo
Kepderii2 hours ago
Admin, moderleri yaman dar gursak..pes..
añyýok2 hours ago
@webmoney_tmcell

gotin oooottt boldyy )) garelka yanyamy asagynda beydiwermek nama gerek, way s*kem diyen bolyanmy gotyr gotin basharyamy senem bol, basharanokmy otyr gysda 70 yerden deshigini sana zat diyen yok
añyýok2 hours ago
@Kepderii olishine gora gomishim
añyýok2 hours ago
@Sha_gyzy girip baramok diyyanmii shu gunin dowamynda 5 gezek registrasiya etdina,

1 nik acan bolsan hiczat bolmazdy, girerdin,

utan sen dagy gyz, ay gyz diymane birhili goryan sana ha dogrysy/
wagt2 hours ago
@añyýok-añsyz, men "birje söz" ü.n hiç hilem bolamok, ownujak ýalñyşlygyñyzyñ miwesini dadyñ. Başga zat diýemok.

@Pegas ýaly akylly-başly birine ýazan paýyş sözlerini gelişdirip bilmedim...

Dostluk.ru ü.n dogrudanam janyñy ýakanyña degmeýän eken. Bärde näletlenmeli biri bar bolsa, olam men. Çünki şolar ýaly çaga düşünjeli añsyzlaryñ "saýt" diýip açan närseleriniñ üns bereniñe-de degmeýän kiçijik kemçiligini ullakan mesele ýaly edip bärde açmagym...

Agzalaryñ bildirýän nägileliklerine hapa-paýyş sözler b.n jogap bermekleri bolsa, o saýtyñ hiç haçanam gowlugyñ üstünden barmajagynyñ alamatyny berýär. Agyryñyza çydasañyz müñ ýaşañ, bize näme...

Siziñ bolşuñyz şuny ýatladýar: Mysal üçin, men doganymyñ ýa dostumyñ öýüne görme-görşe, söhbet etmäge barypdyryn... (Aý, aýdaly, Täze ýyl güni, ýylyñ başga wagty her kimiñ öz aladasy, şolar yaly bayramda görşäymeseñ dogan-garyndaş, dost-yar bilenem).

Onsoñ men dostumyñ yanynda soze başlandan "Aýaz baba..." diyen badyma, "maña Aýaz babanyñ adyny reklama etme..." diyse, ya "kakam salam aytdy..." diyen badyma "meñ yanymda kakañ adyny mahabatlandyrma..." diyip agzymyñ ustune ursa, ya bolmasa "ejem saña sûytli külçe ugratdy" diyen badyma, oña-da "maña ejjeñ süytli külçesini öwjek bolyañmy" diyp yene agzymyñ ustune bir ursa... Nähili bolar-ay??

Bulañ saytyñ ady tutulanda reklama etme diyip azara galyşlary şo gülkünç sahnany yada salýar...

@webmoney tmcell, men-ä hudaýlygymy aytsam, şo sayta barjak bolup azara galyp ýöremok, nägileligimem bildiremok, yöne şeyle pes düşunjeli çagalaryñ pes hilli saytlary yöretmäge mynasyp däldiklerini beyleki sayt yöretjek oglan-gyzlara düşundirjek boldum.

Gepiñ keltesi, dostlukçylara aytjagym: kitapcy.com sayty reklama mätäçlik duýanok. Elli sany wagtyny nämä sarp etjegini bilmän tanyşlyk u.n girip biri birlerine süýkenişip we lakgyldaşyp otyran agzadan biziñ saytymyz ü.n @Pegas, @Gürgençli... yaly iki sany il-halka peydaly temalar paylaşyan akylly-başly agza has agramly we gymmatly.

Sag boluñ, salamatlykda galyñ.
Ahmedik_972 hours ago
Cyn bolsa dogrydyr añyýok @YAKUP98
Ahmedik_971 hour ago
Añyýok bir sharygy gacypdyr shol sharyk tapylaýsa hemme saýytlar düzelermika diýan

@YAKUP98
@webmoney_tmcell1 hour ago
@añyyok sen gowsy nikine mynasyp adam bol mana jogaplamada, senki yaly sayt acamdan acmanym tayyar johncms skripti cala onaran bolup sayt acdymam diyip yorsunmi? senin okap yoren kitaplaryny men bir eyyam yazyp tamamlap goydum hormatly añyyok barde herkime bir jogaplap otyrmada saytyny duzet
Pegas1 hour ago
@wagt agza ýaly biri saňa adamçylygyň iň ýokary derejesi bilen ýazdy. Sen şu agzaň iýen çöreginiň, okan zadynyň 10\1-ni hem gören dälsiň, çaga blä!
añyýok53 minutes ago
@Ahmedik_97 dogry aýtýaň,
Rowana1 second ago
(Hasabymyzdaky pullary ogurlaýar diýip nägilelik bildirýän agzalaryñam sany bar, sajagy ýok.)

Naçe gezek saldyk pulymy alýalar we nikim pozýalat

Gedaýmy namemi namede bolsa öňki admini gowydy pulymyza alanokdy


Kopiýa talyplar.com


91

28

1

2

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 guli [off]
 13 gün ozal

+0

Gulup gulup öldum
Palwan ataka edsene ýene

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (6 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (8 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft