“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+8
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+3
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
Baryň aýdyň oňa
Premium
 Arzuw [2m]
 20 gün ozal
 Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter

Baryň aýdyň oňa ýatlaýanymy,
Ýatlap gijelerine ýatmaýanymy,
Ara ençe salym giren-de bolsa,
Söýgä sadyk, özgä bakmaýanymy.

Suratlaryny synlap oturýanymy,
Sesini şeýle bir küýseýänimi,
Garran bir goja deý bakyp umytly,
Ýollara göz dikip, gözleýänimi.

Adyny her demde tutýandygymy,
Salam hatyn ysgap, öpýändigimi,
Onsuz her geçen gün dowzah mysaly,
Dowzahda tükenip, öçýändigimi.

Ýatladyň nämeler edendigini,
Onsuz ne günleri çekendigimi,
Gözüm ýok başgada, şoň gözleginde,
Saýlap diňe şony seçendigimi,

Bilýän göz ýaşynyň damandygyny,
Ökünip ýüreginiň ýanandygyny,
Oýlansyn elbet-de ýene men hakda,
Ony söýen kişiň adamdygyny.

Aýdyňlar siz oňa bagyşlajagymy,
Ýöne bilmek islärin ýalňyşmajagyny,
Meniň oňa sözüm hak söýgiň sözi,
Sözüm diňläp, sözden çykmajagyny.

Ýatladyň siz oňa söýýändigimi,
Bilýärin onuňam söýýändigini,
Bilemok näm üçin bir söz sebäpli,
Iki söýgiň eziýet çekýändigini.


27

2

0

1

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Hakyky Durmus


dogry aýtýan...dowamy...
Erkin mowzuklar | Hakyky Durmus
askitom (6 min ozal)

###


ýeke sen däl akl ine mende şeýle ...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
askitom (8 min ozal)

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (48 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (52 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (54 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft