“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
Täze ýyl gutlagy
Premium
 Nowcha [off]
 22 gün ozal
 ★Özüm bilýän★

Sagat dili 12-ä yetip
Jañjagazlar kakan wagty
Gapyñyzdan Aýazbaba
Alyp gelsin uly bagty.

Şol pursatda bosagadan
Jan saglygyňyz ilki girsin.
Ömruňize ömur goşyan
Şatlyk bilen gülki girsin.

Ertekiler dünyasi dey,
Asman aydyň Ayly bolsun.
Akmaýanyň ak ýolundan,
Kerwen gurap rysgal girsin.

Bu ýyl örtük dakynsakda
Taze ýylda ol,aýrylsyn
Adamlaryň guler ýuzi,
Örtük bilen ,gizlenmesin
Bir birege nuryn çaýsyn

Awtory:Nowça

2021-nji yyl SYGYR yyly
Rysgally Bereketli
Duşumli Yyl Bolsun
Janyňyz Sag
Keselçilik ýok bolsun
Her bir öýde agzybirlik
Söýgi, bagta biriksin
Işleriňiz hemişe
Rowaç bolsun
Sacaklaryňyz durli Nygmatlardan doly bolsun
Arzuwlarñyz hasyl bolsun!!


91

8

5

2

0

0

0
Teswirler:
 Premium
 Orazik [off]
  My dream is to be a programmer!
 22 gün ozal

+0


Premium
AkmyradoffSoft [18s] (22 gün ozal) 

Orazik, bettt

 Premium
 Orazik [off]
  My dream is to be a programmer!
 22 gün ozal

+0


Premium
AkmyradoffSoft [18s] (22 gün ozal) 

Orazik, bett

 Premium
 AkmyradoffSoft [18s]
  😍 Jahanyň Dälisi 😍
 22 gün ozal

+0

bettt! Testtt

 Premium
 @Natanys [off]
  Özi dogry bolanyň, sözide dogrydyr!
 21 gün ozal

+0

Sul gosgyny oziniz duzdinizmi çyndanam

men bu gosgyny on esdipdim


Premium
AkmyradoffSoft [18s] (21 gün ozal) 

@Natanys, awtor Nowça diýýärä


Premium
@Natanys  (21 gün ozal) 

AkmyradoffSoft, Men Nowçadan soradym sizden zat soramadyma


Premium
AkmyradoffSoft [18s] (21 gün ozal) 

@Natanys, gowujalap oka diýýän, awtor Nowça, diýmek Nowçaň goşgusy!

 Premium
 AkmyradoffSoft [18s]
  😍 Jahanyň Dälisi 😍
 21 gün ozal

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (2 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (4 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (26 min ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gabanýan...
Betjee (48 min ozal)

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (56 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft