“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Yone 3 soz;

+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...

Gelmesen

+0
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yeli...dowamy...

Pul ucin edemok

+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseya...dowamy...

Bu gije yatmadym!

+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene...dowamy...

GMSS arzuw etdim eje

+0
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan...dowamy...

GMSS oylanma

+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan...dowamy...

Rap ganaty bu (Şazada)

+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...

YekeTak Lampa

+1
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren...dowamy...
Adam bilen haýwanyň tapawudy (Mowzugy okaman geçme)
 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
 17 gün ozal
 Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!

Adam bilen haywanyň tapawudy, adamyň haywanlardaky ýaly belli bir hereket edýän programmasy ýok. Haýwan, hemmesem haýwandyr. Emma adam perişdeden ýokarda we şeýtandan aşakda bolup bilme potensialy bardyr. Ine şu sebäpden adamlara umumy bir formula çyzmak aňy pesligiň alamatydyr. Daşary ýurtda okaýan eyle, bizde okayan beýle. Internede girýän akylsyz, girmeýän asylly we ş.m pikirlerde bolan adamlara ýüzlenmäm, adama gezýän, ýaşaýan ýerine, jynsyna, tiresine görä däl-de aňyna we häsiýetine görä baha bersinler.
Internet bolsa nygmatdyr we interneti gyz ulanmaly däl erkek ulanmaly diyilýän pikir, gyz çörek iymeli däl, erkek iymelä barýar. Esasy zat bolsa internete girmeýän gyzyň asyllydygyny aýdyp umumylaşdyrmak hem nädogry. Internetiň jynsy yok. Eger gyzlara oglan gözlemek utandyryjy ýagdaý bolşy ýaly, edil şol dereje oglanyň hem gyz gözlemegi utandyryjydyr.

Anonim
Paýlaşan - Perhat Sabirovv
31.12.2020ý 13:56


99

14

5

5

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Orazik [off]
  My dream is to be a programmer!
 17 gün ozal

+0

 Premium
 Orazik [off]
  My dream is to be a programmer!
 17 gün ozal

+0

++++++

 Täzeje
 yagshy [off]
 14 gün ozal

+0

Akylly bolan bolyp.uytgesik zat yazandryn oydip otyrsyn gerek.sps taze acys etdin.


Özümiziňki
Korolewa  (3 gün ozal) 

yagshy,

 Täzeje
 Yalta [off]
  Soygä -ynamym gaçdy
 14 gün ozal

+0

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 3 gün ozal

+0

Dogry aydyan

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

YekeTak Lampa


Berekela bula gaty gowy bolly, gijede gözüňi agyrdanok, ýöne şu pikir zat ýazylýan ýerede hat ýazamyzda harplar ak reňkde bolaýsa, işiňizde üstün...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Bailyievv_Writer (2 sag ozal)

YekeTak Lampa


Men ucin pecat bu pikiri menem aydypdym sana gorers diyipdin we indi edipsin ustunluk...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
DARKFLIGHT (4 sag ozal)

Ýeňijiler TOP3 #talypçy


Pälwan dogan sylag hormatyňa minnetdar! Ullakan taňyrýalkasyn. Doganym kyn görmeseň Preimum hasap almaga kömekleşäý....dowamy...
Erkin mowzuklar | Ýeňijiler TOP3 #talypçy
Perhatsabirovv (6 sag ozal)

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Me...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" 3- nji bölümi -Merjen size jan edip bilerinmi?! -Oyemi... -El nomerinize -eger...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA 2- bölümi Emma ŷekeje suratda bir gyzyñ diñe gözleri gorinip durann...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft