“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...
IŇ ULY BAÝLYK...
Premium
 Admin [off]
 5 aý ozal

Rowaýat

Sahylykda tanalýan,
Ýagşyzadaň ýanyna,
Gelenmişin bir zenan,
Şükür bolman baryna.

Gujagynda çagasy...
Boýnun burup, aýdanmyş:
-Kömek ediň, bu şäherde,
menden başga, garyp ýok–
Diýipdir-de, haraý sorap,
Ol yzyna gaýdanmyş...

Aýdanmyş Goja oňa:
–Dur, gyzym, saklan saňa,
Bar berjek sowallarym,
Dogry jogap ber maňa!

Bolýa.., ynha, bir halta,
Altyn berjek men saňa,
Şertim bitir, alyp git,
Hatda, goýmagyn soňa.

Aýak çekip, ol gelin,
Yzyna garanmyşyn.
Goja bolsa ýaýdanman,
Gelinden soranmyşyn:

–Hany, aýtsana, keýgim,
Eliňdäki çaganyň,
Meň üçin rowa görüp,
Berermiň bir barmagyn?

"Akly çaşan bu garry,
Sözün eýläp weýrana,
Bulaşdyryp bar zady,
Aklym goýdy haýrana"

Oýlanyp duruşyna,
Gelniň teni dyglady,
Oňa çenli çagajyk,
"Kökke" diýip aglady.

Saňňyldady bu gelin,
Bilmedi ne ederin...
Gazaplanjak bolanda,
Goja diýdi beterin.

–Maňa bolsa-da bolýar,
Aýajygnyň barmagy,
Bolmanda, kesip aljak,
Aýagyndan dyrnagy.

Asla çaga duýmazam,
Agyrtmanjyk alaryn,
Dyrnakdyr, ösüp gider,
Kesmäýinem barmagyn...

Razymyň, gelin onda?
Çagany oturt munda!

Çagasyn basyp bagra ,
Aýlady ýaş gözüne,
Diýjek boldy "Sen ýaňra"
Düşünmän gojaň sözne.

Aýlawly Gojaň sözi,
Aýňaltdy gelni birden,
Utanjyrap, başyny,
Galdyrmady ol ýerden.

Kömek edip, soň Goja,
Altyn-kümüş berenmiş,
Ýylgyryp, ýagşyzada,
Gelni synap görenmiş...

Iň uly baýlygynyň,
Özündedigin aýdyp,
Tabşyrypdyr ol gelne,
Zeýrenmezligi gaýdyp...

Şükürli boluň, guzym,
Sabyr soňy döwletdir,
Biribar bendelerne,
Ömür-baky söýgetdir!

Setire salan: Milana


111

8

0

4

0

1

0
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (33 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (37 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (39 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft