“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...
Edepli oglan aglamaz
Premium
 Hemedany [off]
 3 aý ozal
 Hemme zat gowy bolar! Esasy zat Ynam!

Ata-babalarymyz adamyň şahsyýetine baha berenlerinde, ilkinji nobatda, onuň edebini, gylyk-häsiýetini, tertibini nazara alypdyrlar. Onuň durmuşda edýän paýhasly işlerine,parasatly hereketlerine baha beripdirler. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän beýik, hormatlanmaga mynasyp ynsanperwer häsiýetleri bar. Olar pespäl, jomart, süýji dilli, kiçigöwünli, geçirimli, mähirli, rehimli, halalhon, ygrarly bolmak ýaly ajaýyp gylyk-häsiýetlerdir.Sol gylyk häsiýetleriň ählisini özünde jemlän adam ynsanperwer adamdyr. Bu häsiýetlere ýaşlykdan endik eden her bir ynsan döwrüň belentligine galar. Adam üçin gözel häsiýetleriň hemmeside zerur. Şol häsiýetleri kämilleşdirip, durmuş tejribäňde dogry ulanyp bilmeli. Olar: mähirli, jomart, alçak, göwünjeň, töwekgel, erjel, gaýratly, göreldeli, namysjaň, asylly, ygrarly, edepli, doruçyl, yhlasly, mert, paýhasly, adamkärçilikli, ynsanperwer, dogumly, sahy, lebzi halal, mylakatly, kanagatly, sabyrly, parasatly, hoşniýetli, ugurtapyjy, kiçigöwünli, sada, ynsaply, şahandaz, haýaly, edenli, seresaply, gaýduwsyz, sypaýy, takatly bolmakdyr. Ynha şular ýaly gowy gylyk-häsiýetler bolsa adamynyň şahsyýetlerini birkemsiz bezeýär. Akylly-“Akylly ýeňer”, “Akylly az gürlär”, “Akyllynyň sözünden köňlüň söýüner, akmagyň işinden zehin käýiner”. Mähirli-rehimdarlyk duýgusy bar bolan, mylaýym gatnaşykly, ýakymly mähir bilen aragatnaşyk saklaýan adam. Jomart-“Eli açygyň ýoly açyk”. Beýleki adamlar üçin öz bähbidinden geçip bilýän, eli açyk adam. Alçak-“Alçak aş iýer-domma daş iýer”. Göwni açyk, mylaýym, gadyrly adam. Edepli-“Edepli oglan aglamaz”. Edeplilik adamyň hereketinde, sözünde, töweregindäkiler bilen gatnaşygynda ýüze çykýar, bu adamy bezeýän iň oňat häsiýetdir. Tertipli-“Tertipli oglan temmi almaz”. Özüňi alyp baryş kadalaryny dogry ýerine-ýetirýän adam. Sabyrly-“Sabyrly gul dura-bara şat bolar”.Adamy bezeýän ynsanperwer häsiýetleriň biri hem pespällik, kiçigöwünlilikdir. Durmuş hakykatyna ser salanmyzda, pespäl, kiçigöwünli adamlar hemişe at-abraýa, sylag serpaýa eýedirler. Henize çenli ulumsylyk edip, tumşugyny ýokary tutup, döşüni gaýşardyp dünýäde at-abraý alan ýokdur. Her bir adam ähli pursatlarda öz köňül köşgüni jylawlamagy başarmalydyr. Ŷaşlykdan öz göwnüni jylawlamagy öwrenen her bir ynsan men-menlik atly howpdan özüni gorap biler. Men-menlikden aman bolmak, kiçigöwünli, pespäl bolmak üçin ilki bilen maddy we ruhy baýlygyň sazlaşygyny gazanmaly. Adamzat döräli bäri hoş söze maýyl bolup, ýaman sözi ýek görüp gelýär. Hoş sözlülik ynsanperwer häsiýetleriň iň naýbaşylarynyň biridir. Ata-babalarymyz: “Ŷagşy söz baldan süýji”, “Ŷagşy söz daş ýarar”, “Ŷagşy söz ýylany hininden çykarar, ýaman söz gylyjy gynyndan” diýen nakyllary döredipdirler. Türkmeni bezeýän oňat häsiýetleriň biri-de alkyş alyp, sogap gazanmak häsiýetidir. Türkmen ile ýagşylyk edip alkyş alanyny, beýik Taňrydan ýalkanmak hasap edýär. Türkmençilikde işi bitirilende, birek-birege kömek edilende hökman “Taňryýalkasyn!”, “Işiň şowly bolsun!”, “Görjegiň gowy bolsun!”, “Bizi sylany Alla sylasyn!” diýen ýaly alkyşlar aýdylýar.Ata-babalarmyzdan gelýän nakylda hem “Altyn alma, alkyş al” diýlip wesýet edilýär. Türkmençilikde “Taňryýalkasyn” diýen alkyşy köşekli düýeden hem gymmatly hasap edýärler.

59

15

3

7

0

0

4
Teswirler:
 Täzeje
 Askitom [off]
  Diňe gülüp bakaryn ýürejigini ýakaryn:)
 3 aý ozal

+0

 Premium
 Ейжежик [off]
  ❤❤❤❤❤
 11 gün ozal

+1

??????????????????

 Premium
 Arzuw [off]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 11 gün ozal

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (1 sag ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (1 sag ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft