“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Kitaphana

Kitaphana
Ýolda kitap okamak - wagtyňy tygşytlamak.+4
Işe ýa-da okuwa gatnan wagtyňyzda kitap okasaňyz bir ýylda onlarça kitaby okap bilersiňiz. Adamlar her günde ir bilen okuw ýa-da iş üçin öýünden çykyp, ep-esli wagtyny ýolda geçirmeli bolýarlar. Daşary ýurtlaryň birinde geçirilen barlaga görä, her gün iki sagadyny ýolda geçirýän ýolagçylaryň sany 10 ýyl ozalka garanyňda 72 göterim köpelipdir. Bu ýagdaýy şäherleriň giňemegi bilen düşündirýärler. Londonyň ýaşaýjylary hepde...dowamy...
Türkmen Edebiýaty+2
Türkmen edebiýaty iň gadymy edebiýatlaryň biridir. Ol özüniň taryhyny gadymy zamanlardan alyp gaýdýar. Türkmen edebiýaty bizi gadymy zamanlardan başlap, Şu günlere çenli halkyň ýaşaýşy, durmuşy, dürli wakalara gatnaşyşy, gahrymançylyklary, pajygaly ýagdaýlary, arzu-islegleri, bagtly-şatlykly durmuşlary bilen çeper tanyş edýär. Halkyň döreden şahyrana eserleri: “Gorkut ata”, “Oguznama” , “Kabusnama”,”Görogly” , “Sasenem-Ga...dowamy...
NURMUHAMMET ANDALYP (1710-1770)+0
NURMUHAMMET ANDALYP (1710-1770) Türkmen klassyky edebiýatynyň görnükli wekilleriniň birti-de Nurmuhammet Andalypdyr. Andalyp häzirki Ýylanly raýonynyň Garamazy diýen ýerinde eneden bolýar. Şahyr Ýylanly, Ürgenç, Hywa töwereginde ýaşap geçipdir. Ol bu barada "Ýusup-Züleýha" dessanynda gysgajyk maglumat berýär. Andalybyň biografiýasyna degişli başga hiç hili maglumat ýok. Andalyp "Leýli-Mejnun", "Ýusup-Zülsýha", "Baba...dowamy...
ŞEÝDAÝY /1730-1790. /1800 ýyllar...+0
ŞEÝDAÝY /1730-1790 /1800/ Şeýdaýy XVIII asyrda ýaşap geçen türkmen şahyrlarynyň biridir. Şeýdaýy salyryň kiçiara tiresinden, onuň hem arslan ýa-da eýke urugyndandyr. Käbir alymlaryň pikirine görä, Şeýdaýy XVII-XVIII asyrlaryň dowamynda Maňgyşlakdan göçüp gaýdyp, Saragtda ýaşapdyr. Şeýdaýy şahyryň lakamy bolup, "Şeýda" sözi "yşga düşen", "yşk ýolunda ýeldirgän" diýen manyny aňladýar. Şahyryň Hywa-da, Buharada okap, so...dowamy...
Bigünäniň ýykylyşy (Ogulsenem Taňňyýewa)+3
Bigünäniň ýakylyşy (Ogulsenem Taňňyýewa) Bigünäniň ýakylyşy (nowella) Student ogul bilen gelni Suraý eje güler ýüz bilen garşylady. Agtyjagy Myratjygy dessine bagryna basdy. Öýüň töründen derrewem sallançak gurdy. Ogludyr gelniniň yzyna gitmeli güni öňem telim gezek gaýtalan zatlaryny gaýtalady: —Süýtden gandyr-da, ukladypjyk git, gelin jan, özüňem ynjalykly bolarsyň! Tawus şeýle-de etdi. Hernäçe ynamly golda goýup gidýän...dowamy...
Harri Potter "Diri galan oglanjyk"+6
Praýwet Draýw köçesiniň 4-nji jaýynyň ýaşaýjylary jenap we hanym Darsliler özleriniň ýönekeý adamdygyna diýseň guwanýardylar. Olaryň täsin, adaty bolmadyk zatlar bilen meşgullanyp ýörenini görjek gümanyň ýok. Sebäbi olar täsinlik diýlen zady manysyz hasaplaýanlardandy. Jenap Darsli buraw guralyny ýasaýan «Grannings» edarasynyň ýolbaşçysydy. Bu murtlak adam uzyndan çişikdi, aşa semizliginden ýaňa boýny hem görnenokdy...dowamy...
Lukman hekim hakda rowayat+0
Lukman Hekim agyr syrkawlap yatanda, ony soramaga gelen bir bende:" Lukman, sen dünyeden gaydansoñ, biz näme ederis?" diyip sorapdyr. Ol öyüniñ gapysynda duran düyesine tarap elini salgap:" Weyis babanyñ düyesiniñ töwereginde boluberiñ. Şol siziñ köp keselleriñize em bolup biler" diyipdir....dowamy...
Berdi Kerbabayew hakda aydylanlar+1
Berdi Kerbabayew türkmen halkynyñ Elbrusydyr. Kaysyn Kulyýew *** Türkmen edebiyatyny, Sowet edebiyatyny, millionlap okyjyly dünyä edebiyatyny Berdi Kerbabayewsiz göz öñüne getirmek mümkin däl. Nikolay Tihonow *** Ykbal maña Berdi Kerbabayew bilen tanyşmak serpaýyny yapdy. Şonuñ üçinem men öz ykbalymdan gaty razy. Çü...dowamy...
Maşgalanyň görnüşleri+1
Maşgalanyň görnüşleri: 1. Döwletli maşgala – bu ene-ata, ogul-gelin we agtyklardan ybarat. Beýle maşgalada ata il içinde abraýly, sylag-hormatly, medeniýetli adam bolýar. Ene hojalykda maslahatçydyr. Maşgalanyň beýleki agzalary hersi öz orunlarynda bolup, öz işleri bilen gümra bolup ýörýärler, gerek ýerinde biri-birine goldaw berip, sylag- hormatda bolýarlar. Atalarynyň sözünden çykman, biri-birine aňsat düşünişip,...dowamy...
Gudaçylyk+4
Gudaçylyk Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda, nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär. Ol alynjak gyzyň goňşy-golamyndan, olaryň maşgalasyna beletlerden, şol ýaýlanyň abraýly aksakallaryndan guda bolunjak maşgala hakynda sorag-ideg edýär. Eger-de çar tarapyndan alynjak gyzyň abraýly maşgaladandygy makullanylsa, onda gudaçylyga barylýar. Ozal be...dowamy...
Gurbannazar Ezizow "Meniň atam bardy"+2
Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýärdi. Iň beteri hem, ol tabyt mende adamyň kellesine gelip biljek iç ýürekgys...dowamy...
Höwürtge (Hekaýa)+5
Höwürtge (Hekaýa) Tomsuň jokrama yssysynda öýüne dolanan Ogulhally eje palçyň aýdanlaryna henizem haýran, onuň sözlerini ýeke-ýeke içinden gaýtalaýardy. - Öýüňe doga edilipdir. Gulp urulypdyr. Iki sany, otuz ýaşlaryndaky är-heleýiň işi. Gyzyň durmuşa çykmaz, bagty açylmaz ýaly, ýörite edilen doga. Topraga gum salyp gapyň öňüne sepilipdir. Ony ady „B” harpyndan başlanýan molla okat. Gulpy şol açar. Gyzyňam bagty açyla...dowamy...
Haj näme?+4
Haj ybadaty bilen baglanşykly terminler Yhram – hajylaryň geýýän tikinsiz ak eşigi. Yhrama girmek – haj ýa-da umre niýeti bilen kişiniň yhram eşigini geýmegi. Menasyk – haj bilen baglanyşykly amal we ybadatlar. Miýkat – Mekgeýi mükerremä girmänkä, hajynyň yhram eşigini geýýän ýeri. Tawaf (togap) – Käbäniň daşyndan ýedi gezek aýlanmak. Şawt – Käbäniň daşyndan bir gezek aýlanmak. Sa’ý – Safa bilen Merwe aralygynda ylg...dowamy...
[KITAP] | PSIHOLOGIÝA | 3. BÖLÜM. | § 10. part 2. Sözleýiş we onuň pikirlenmäge bolan gatnaşygy+4
Sözleýiş we onuň pikirlenmäge bolan gatnaşygy Biziň pikirlenmegimiz sözleýiş bilen üznüksiz baglanyşyklydyr. Birinjiden, adamlar özleriniň pikirlerini sözleýşiň kömegi bilen biri-birlerine aýdýarlar. Sözleýiş adamlaryň arasyndaky aragatnaşyk serişdesidir. Ikinjiden, adamlar diýseň köp wakalarda sözleýşiň kömegi bi- len pikirlenýärler. Şunlukda, sözleýiş pikiriň formasydyr, şekilidir ýa-da pikirlenmegiň gural...dowamy...
Toba etmek barada hadyslar.+0
Toba etmek barada hadyslar Toba degişli aýat we hadyslaryň umumy mazmunlaryna görä Yslam alymlary şulary aýdýarlar: Alla degişli bolup gul haky bolmaýan etmişler üçin toba etmegiň üç şerti bar. 1. Şol günäni terk etmek. 2. Eden etmişiň üçin pyşman bolmak, ökünmek. 3. Mundan soň etmezlige kararly, takatly bolmak. Edilen günä gul haky garyşan bolsa, ýokarda agzalan üç şertden başga şulary etmeli: 1. Bu günä mäl-mülki öz ad...dowamy...
32 we 54 parz 32 parz.+8
32 we 54 parz 32 parz Her bir musulman 32 parzy bilmeli we ýerine ýetirmelidir. Olar şulardyr: Imanyň şertleri: alty (6) Yslamyň şertleri: bäş (5) Namazyň parzlary: On iki (12) Täretiň parzlary: üç (3) Teýemmümiň parzlary: iki (2) Imanyň şertleri: 1) Allanyň bardygyna we birligine ynanmak 2) Melekleriň, ýagny perişdeleriň bardygyna ynanmak 3) Allanyň ugradan mukaddes kitaplaryna ynanmak 4) Allanyň ugradan pygamberleri...dowamy...
[KITAP] | PSIHOLOGIÝA | 3. BÖLÜM. | § 10. Pikirlenme we sözleýiş+4
§ 10. Pikirlenme we sözleýiş Pikirlenme – diňe adama häsiýetli bolan çylşyrymly akyl ýeti- rişiň psihiki prosesidir, hadysa hökmünde ýüze çykýan daşky dünýäniň beýnide şöhlelenmeginiň iň ýokary derejedäki formasydyr. Pikirlen me adamyň sözleýiş dili bilen berk baglanyşykly prosesidir. Adam daşky dünýädäki predmetleriň, hadysalaryň ählisini kabul etmese-de, şol hadysalar, predmetler barada belli bir düş...dowamy...
[KITAP] EPENDI Men dirikäm şu ýoldan gatnaýardym+8
Men dirikäm şu ýoldan gatnaýardym Günlerde bir gün Ependi bir agajyň üstüne çykyp, onuň şahasyny döwmäge başlapdyr. Ýoldan geçip barýan bir adam: – Eý, Ependi, beýle etme, düş aşak! Ýogsam ýykylarsyň – diýip gygyrypdyr. Ependi onuň aýdanyna gulak gabartmandyr. Şol barmana onuň oturan şahasy omrulyp, dik başaşak kelemenläp gaýdypdyr. Ependi agyran-ynjan ýerine seretmän, hasanaklap ýerinden turupdyr-da, ýaňky ad...dowamy...
[KITAP] | PSIHOLOGIÝA | 3. BÖLÜM. | § 9. Ýat, huş+4
§ 9. Ýat, huş [u]Adamyň daşky dünýäden duýup, kabul edip alan köpsanly infor- masiýalary, maglumatlary ýitip ýok bolup gitmeýärler, ol belli bir wagt aralygynda beýnide saklanyp galýar. Ýat, huş adamyň bütin ýaşaýyş durmuşynyň esasy hasaplanýar. Eger-de adamyň beýnisinde daşky dünýäden täsir edilýän gyjyndyryjylaryň yzy saklanyp galmaýan bol- sa, onda adam özüne täsir edýän her bir predmeti ilkinji gezek duýan...dowamy...
[KITAP] | PSIHOLOGIÝA | 3. BÖLÜM. | § 8. Kabul ediş.+2
§ 8. Kabul ediş Biziň organlarymyza mydama ägirt köp mukdarda gyjyndyryjy- lar täsir edýärler hem-de olaryň ep-esli bölegi bosagadan ýokarda durýar. Şunlukda, bizde mydama zatlaryň aýry-aýry häsiýetlerini suratlandyrýan örän köp duýmalar bolýar. Zatlary we özümiziň daş töweregimizde bolan durmuş hadysalaryny özümize kabul edip almak şu duýmalar esasynda emele gelýär. Özüňe kabul edip almagyň iň möhüm aýra...dowamy...
Jemi: 34
1 2 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (3 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (3 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (3 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (3 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (4 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft