“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Oýunlar, testler we soraglar

Oýunlar, testler we soraglar
Soraglar N1+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen jogaba garasyan...dowamy...
Nakyllar+0
Suw Akar Das Galar Toy Sowylar Alkas...dowamy...
Ýene söýgi hakda sorag?!+1
Karoçim, bir oglan, bir gyzy söýýär! Oglan jan sorasa hem şol gyza bermäne taýýar. Olgan şol gyz diýip dem alýar, şol gyz diýip hereket etýär, diňe öňe, yza däl... Hemmesini gyz diýip, şol gyzyň söýgüsini gazanmak üçin etýär. Her bir işi şol gyz diýip etýär, özi üçin hiç işem etmeýän olgan şol gyz üçin etýär, hatda şol söýýän gyzynyň söýýän oglany balygyny bilse hem oglan ýüregi gyzdan sowap barýar weli, ýene şol gyzy...dowamy...
Soraggg+1
Salam dostlar size soragym bar. Harasat dinleyan bolsanyz ilkinji haysy aydymyny dinlediniz?...dowamy...
Sorag!-jogap!+0
Haysy yurtda basketboll kamandalarnyn atlary turkmen sozleri bn gabat gelyar?...dowamy...
Sorag!+1
Ilkinji elektrik stansiyasy nirde Guruldy?...dowamy...
sorag tapmaca+1
Jayyn her burcynda 1 pisik bar hersi biri birine seredende 3 pisik gorinyar.Sorag jemi nace sany pisik bar?...dowamy...
prenses Vs Makarina+0
Kimi saýlaýaňyz??? Teswirlerde hökman ýazyň.......dowamy...
Hemedany Vs BezZzaT+0
Kimi saýlaýaňyz??? Teswirlerde hökman ýazyň.......dowamy...
Sorag... #gyzykly+0
Salam dostlar! Maňa bir gyz ýagny L**** sorag berdi. Şuny bilseň, meň bilen gürleşýän bolsama, men ýok saňa diýdi. Jogaby 7 günde bilmeli men. Haýyşt bilseňiz, şahsyma ýazaýyň Sorag: Içmesi halal, iýmesi haram. Erkekler günde 3 gezek görýär, Zenanlar ömüründe 1 gezek görýär... Şony bilmegim zerur. Eger biderek zat bolsa, şahsyma ýazaýyň, hayýşt...dowamy...
Haýsy şahyry halaýaňyz?+2
Kim haýsy şahyry halaýar?...dowamy...
Haýsy ýurtlary göresiňiz gelýär?+1
meň kän ýeri göresim gelýär, arasynda täze kino görýän ana şonda ulansam şul ýerik gidip şul aktýor bilen surata düşüp gaýdaryn diýýän, siz niräni göresiňiz gelýär?...dowamy...
Teklip+3
1 kinoda görüpdim,Matematik 1 oglan bar 1 gyza aýtýar: -Egerde sen bn söýüşmek üçin gerekli hemme zady etdim kabul edeli...sana aşyk boldum we seni söýdim,kabul et seni yrmagy ýerine yetirdim.SÖYÜŞELi ........ Elbetde kellesine sumka iýýär... soragym;teklip alanyňyz edeniňiz barmy? etmek isleýänler?...dowamy...
1 manat nirede?+5
3 adam pul birleşdirip radio almaga gitýäler, radio 30 manat. Hersi 10 manat goşup radio alýalar. Ýöne soň radionyň arzanlandygy, 25 manat bolandygy ýatlaryna düşýär. Dükana yzyna gidip, puluň galanyny yzyna soraýarlar, satyjy 5 manady 3 adama bölüp bilmejegini bilip 2 manady jübüsine salýa, 3 manadam 3 adama pölüp berýä, şunluk bilen her adam radiony 9 manada aldyklary bolýa. Indi 9×3=27 manat satyjy jübüsine saldy 2 man...dowamy...
Sorag N1+0
1.Kellesi guyrugy,ayaklary ata menzeyan zat name? 2.Amerikanyn gosunynda in uly şapka geyyan kim? 3.Dunyade ilkinji pagta nira ekildi 4.Remezanda iyilse-de orazany pozmayan zat name? 5.Caynek kasa name diyipdir? 6.Elipbiyin birinji uc harpy name? 7.Ogurlamak isliginin geljek zamany name? 8.Haysy gaba suw guyulmayar. Jogaplar bolsa Yazyp bilyaniz...dowamy...
Sorag size+1
Birni cyn yurekden söyyaň. Gowy goryaň ony. Hatda janyny bermagede taýn şoňa. Olam saňa ikilik edya. Senem orenyaň şony. Şonda nm ederdiniz?...dowamy...
Sorag.#10+2
Soyusmek ucin (gyz yada oglan) bay bolmalymy hokman? teswirlere yazyn..!...dowamy...
Sorag.#9+2
Pulmy? Bagtmy?...dowamy...
Sorag.#8+2
su wagt soygulin yanynda bolsa name ederdin..? 1.Gujaklardym 2.Ogsardym 3.Hic zat 4.Urardym teswirlere yazyn...dowamy...
Sorag.#7+1
Bir hasiyetinizi uytgetmane mumkinciliginiz bolsa haysy hasiyetiniz uytgederdiniz?...dowamy...
Jemi: 56
1 2 3 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (1 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (1 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft