Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

durmus hakykat

+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (2) teswirler (0)

Sorag?Söýgi näme?

+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýa...dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (25) teswirler (2)

Öwreniji - YouTube

+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!

+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... K...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)

askitom uzak ýaşa!

+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)

Jaň almazlyk keseli

+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)

Täzeden söýgi!

+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýön...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (52) teswirler (0)
8-Mart Baýramyňyz Bilen!
 Gerekli
 ZET-PRO2003 [off]
 08.03.2021 / 06:26
 😩Jahanka gözleginde...

Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşasyn!


Bugün hemme şat, açyk göwünler
Baýramyň şatlygyndan, ýaýraýar diller
Elimde siz üçin, gyzyl bägüller
Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar)

Ýüzüňizden her dem, şatlyk gitmesin
Baharyň keýpi, hiç terk etmesin
Aýralyk kalbyňyza, nesip etmesin
Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar)

Siz barsyňyz, bagta doldy bu älem
Siz gelnejem, siz ejem, biriňiz daýzam
Sizlersiz älemde, ýürekde näläm
Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar)

Awtor: Pälwan Akmyradow


Ejeme

Iň gözel ynsansiz durmuşumdaky.
Özgäni "gözelim" diýenim ýalan.
ÝekeTäk melikäm, saraýymdaky.
Baýramyňyz bilen, gözelim EJEM.Ejeme(gyz doganyma

Ejem ýaly mähriban Aknur meň ejem.
Ýaşlygym ýatlaýan sizi her görsem.
Siz ýaly wepaly däl, maňa saýam hem.
Mübärek bolsun, size hem baýram.


Körpämize, uýajygym

Leýli gülüm yzyňda, saýaň bolaýyn
Dünýäden seň bilen, ýeke galaýyn
Seniň abraýyň üçin, meýli öleýin
Baýramyň mübärek bolsun, ýeketäk uýam

Awtor: Pälwan Akmyradow


47

7

3

3

0

1

1
Teswirler:
 Öwreniji
 Ayperi [off]
 08.03.2021 / 07:54

+0

Gutlag üçin sag boluň.


Gerekli
ZET-PRO2003  (08.03.2021 / 07:57) 

Ayperi, sps, okanyňyz üçin

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Giden gidendir giden güni meniň üçin ölendir!!!!
 08.03.2021 / 09:20

+0

Sag boluň gutlanynyza!!!


Gerekli
ZET-PRO2003  (08.03.2021 / 09:21) 

Betjee, sps, sizde

 Täzeje
 yomut [off]
  Kızı 1000 kişi ister, ama 1 kişi alır! :)
 08.03.2021 / 16:16

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

REKLAMA
Soňky teswirler

Sorag?Söýgi näme?


Hakyky söýgiň ömri ýok, garaşly soýgi bolsa ite dökün Ýada Hakyky soýgi turke gitdi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Diospyros (Düýn, 17:44)

Sorag?Söýgi näme?


Teswir ýazarsyňyz diýen umytda...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Arzuwym (Düýn, 07:47)

Saýt hakynda


Saýlanan.ru barada hem ýazsana...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
Diospyros (14.04.2021 / 08:02)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


@ZET-PRO2003 salam gowymy dost perhat daşoguzyň niresine düşdi ýa waýankamatdamy...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:37)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


Perhat dost sagamanja 2 ýyl gullugy ýerine ýetirip gel janyň sag başyk dik bolsun 2 ýylam hä diýän geçer...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:35)

Saýt hakynda


Badysaba yitdin gitdinle janyn bir sagmy ...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
prenses (09.04.2021 / 17:29)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003