Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Erkek sözi näme, nämeüçin erkek diýilýär? #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 23.02.2021 / 11:46
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Erkek adamlara erkek diýilmeginiň sebäbi barada size gysgaça maglumat aýtmakçy! Erkek adama erkek diýilmeginiň sebäbini bilmek üçin ilki "erkek" sözüniň manysyny bileliň. Erkek sözi "erk" diýen sözden gelip çykýar. Erk diýmek özüne erk edip bilýär, özüne özi jogap berip, ähli zat öz ygtyýarynda diýmekdir. Erkek adama "erkek" sözüniň berilmegi, özüne erk edip bilensoň berilýär.

Nämeüçin zenanlara erkek diýilenok?
Sebäbi zenanlar özlerine erk edip bilmeýäler. Durmuşda bolýan ýönekeý mysal, bir zenan beýleki zenandan täze bir habar eşidýär we ol 3-nji zenana habary aýdýar, şeýdip gep zenanlaň dilinden dile geçýär. Emma erkek beýle däl, olar gepi ýaşryn saklamaga ukyply, ýagny erkli, şoň üçin erk erkek bolýar!

Erkek we zenan barada siziň pikiriňiz nähili, teswirlerde garaşýan!

Mowzugy like bilen goldamagyňyzy haýyş edýän!

Taýýarlan: Bailyievv_Writer


40

9

4

3

0

0

4
Teswirler:
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
  Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.02.2021 / 11:52

+0

Okamagyňyzy haýyş edýän, belki soragyňyza jogap bolar! Like basmagyňyzam haýyş edýän!

 Gerekli
 Arzuw [off]
  Aslında yüksekten değil, düşmekten korkuyoruz..!
 23.02.2021 / 11:58

+0

erkek bolsalaram zenança bolup bilmeýän erkekler bar, erk diýeňde-de zenanam özüne erk etmäni başarýa edil hemmesi bolmasada, indiki döwürde erkeklere erkek diýesiň gelmeýä, sebäp men günde sagatda köpçülik bilen iş salyşyp otyryn, köpçülik ýerde işleýän, onnaň öýde gazanç edýän aslynda erkek bolmalyka zenanlar işläp gazanç edýä, erkegem ýarawsuz däl, jany sag emma ol öýde otyr, indi şu erkek bolýamy?


Özümiziňki
Bailyievv_Writer  (23.02.2021 / 12:12) 

Arzuw, onýaly erkek bolup biler, eger ol zaenany işledip özi ýatýan bolsa ol erkek binamys bolaýmasa, men bärde erkek sözüniň manysyny düşündirdim, häzirki wagt bigaýrat erkek adyny göterýänler köp. Zenan meselesinde häzirki döwür zenanlaraa meň aýdara sözüm ýok, islendik tarapy tutsaňam....äý bolýada.
Kerim aga Erkekden belentdir aýal diýdi, emma onuň aýdan aýaly 2000-nji ýyldan aňyrda galdymyka diýýän, men görýän zatlamdan çen tutýan, indi zenanlar gynansagam namysyny şeýlebir hapalaýa


Özümiziňki
Bailyievv_Writer  (23.02.2021 / 12:16) 

Arzuw, olar erkekden geçirdi, diňe ar namysda geçirmedi, geçiripde bilmezler. Zenanlaram gömemok, olaryňam imanlysy elbetde bar emma az.
Erkek barada aýtsam indi ýer ýüzünde çak bn 30-40 göterimi galandyr, galany heleýçede ýokmyka diýýän.

Pikiriňi ýazanyňa minnetdar!

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 23.02.2021 / 15:04

+0

Erkeklerinem, ayallarynam arasynda gowylary bar, yone az.

 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 25.02.2021 / 12:57

+0

Zenanca bolmayanlaram bar

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003