Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Hakyky erkek diýip kime diýilýä? #özpikirim, #hepdelik
 Gerekli
 Arzuw [off]
 23.02.2021 / 10:42
 Aslında yüksekten değil, düşmekten korkuyoruz..!

Hakyky erkek diýip meň pikirmçe, diňe ýekeje gyzy söýüp, wagty gelende şol gyzy özüne gelinlik edip alan oglana hakyky erkek diýilýä! Bular ýaly oglan aslynda kän ýogam iki-ýeke bar bolaýmasa, durmuşda şular ýaly oglanlarada gabat geldim, naprimer öz goňşymyzyň ogly öz klasdaş gyzyny söýdi hemem gullukdan gelensoň ol gyzy aldy, şu wagt gülýaly ýaşaşyp ýörler, öwün gyzjagazlary boldy, tüweleme gözüm degmesin, ýöne goňşylaryňam bu söýüşip alypdyr diýen mesele her hili garany boldy, kim erbet garady kim gowy, ýöne men erbet garanlara şeýle diýesim geldi, zato gyz söýenine oglanam söýenini aldy diýesim geldi. Gelinejäň birem, "Hakyky erkek diýip şular ýaly oglana diýilýä" diýdi...


Mowzugy halasaňyz, +1 Like basyp goldamagyňyzy haýyşt edýän!


58

20

5

10

0

1

2
Teswirler:
 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Агзына ган долсада душманын янында туйкурме.
 23.02.2021 / 10:55

+0

Мен гоншы гызмам щейле якын падругамды ола 98инжи сойгулсам 99 булар 7йыл гурлешдилер оглан гуллуга барп гелди томусда тойу болды инди бабеге гарашялар несип болса 2ай дан бабегни гужагна алмалы гоз дегмесин булан сойгусине аллажан

 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
  Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.02.2021 / 11:31

+0

Seň aýdýanyňam dogry. Emma mowzuk hakyky erkeklik barada gidýär. Hekyky erkek wadasynda durmaly erkek, il-gününi, esasanam Watanyny jandan eý görmeli, ýamany ýazgaryp ýagşyny goldamaly, diňe ar-namys diýip gezmeli, ana şonda erkek hakyky ERKEK bolýar!

Öz pikirim....


Gerekli
Arzuw  (23.02.2021 / 11:41) 

Bailyievv_Writer, meň pikirim bilen seň pikiriňem üýtgeýän ýeri ýok, şol watanyny söýüp, ar-namys diýip gezýän oglan, näçe sany gyz bilen güreşip, samsyklap, babniklik edip ýörmäni özüne namys biler, ýagny ikimiziňem pikirimiz deň gelýär.

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 23.02.2021 / 20:17

+0

 Täzeje
 GMSS [off]
  ☆★☆V.i.P☆★☆
 23.02.2021 / 20:54

+0

Hm bulam dogry yone indi hazirki wagtda kop pikirlendiryar

 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 25.02.2021 / 12:59

+0

+++gosulyan

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003