Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Galdyň hoş indi #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 23.02.2021 / 10:04
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Gider boldum indi üşbu watandan,
Jebir gören iller, galdyň, hoş indi.
Hiç unutman, janym çyksa bu tenden,
Süýji sözlän tiller, galdyň, hoş indi.

Kätmen urup, elem tartyp, nan berdim,
Ara ýolda jepa çekip, jan berdim,
Hyrajyň, salgydyň örän kän berdim,
Jepalyja çiller, galdyň, hoş indi.

Küňňüreli howla gelen myhmanlar,
Ara ýolda köýdi jepaly janlar,
Ili berbat etdi niçe bisanlar...
Agzyň açyp howlular, galdyň, hoş indi.

Gahr eýlesem, indi gelmez gaharlar,
Niçe ýazlar geçdi, baharlar,
Amydan suw içen terçek nahallar,
Sen elwanlap galar bolduň, hoş indi.

Gije-gündiz dynman çapdy bendeler,
Para alyp, ili bozdy gendeler,
Bibat ýerde biten maýmyk igdeler,
Sen ümürläp galar bolduň, hoş indi.

Ýigit bary göçüp gitdi watandan,
Baryp habar algyn ýoldan ötenden,
Jebir gördük Mirhaýdar ýer ýuwtandan,
Aglap, garyp iller, galdyň, hoş indi.

Sýitnazat Seýdi

Like basmagy unutmaň!


18

4

1

1

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 GMSS [off]
  ☆★☆V.i.P☆★☆
 23.02.2021 / 10:06

+0

super


Özümiziňki
Bailyievv_Writer  (23.02.2021 / 10:16) 

GMSS, like basda

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003