Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (8) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Sen welin...
 Öwreniji
 Ayperi [off]
 23.02.2021 / 07:09

Senden welin...

Söýşüñ ýaly söýen bolmaz,
Bir hoş söze uçjak borsuñ.
Sähel zada öýkelärler,
Sen bolsa ýaraşjak borsuñ.

Göwnüñ biter hoş sözüne,
Dünýäñ nurdan dolýan ýaly.
Soñ hoş sözün gysganarlar,
Göýä satyn alýan ýaly.

"Gel!" sözüne garaşarsyñ,
Soñsuz baýlyk, gymmatyñdyr.
Özüñ aglap köşeşersiñ,
Gözýaşlaryñ minnetiñdir.

Zagpyran deý saralarsyñ,
Seriñ bolmaz tagam bilen.
Yşkyñ ezýet-hunabasyn,
Söýmedigi söýen biler.

Undulanyñ bilip soñra,
Ylalaşyp bilmersiñ hiç.
Ýalandan ýylgyran borsuñ,
Diş görkezip gülmersiñ hiç.

Geler öýdüp umyt bilen,
Günde gararsyñ ýoluna.
Ol bolsa bir namart bilen
Gidendir şeýtan alyna.

Şeýdip ýiter gider senden,
Saralyp-solup galarsyñ.
Ölümden-de etmän heder,
Müñ gez ölüp-direlersiñ.

Undulmasañam unutmarsyñ,
Durmuş muña kaýyl eder.
Il-gün oña "Erkek" diýer
Senden welin,
Aýyp eder...

Ogulnur Ataýewa


23

5

2

1

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 ZET-PRO2003 [off]
  I love programming...
 23.02.2021 / 07:13

+1

haý tüweleme ýetiripduruň


Öwreniji
Ayperi  (23.02.2021 / 07:15) 

ZET-PRO2003, şeý diý ahyry

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 24.02.2021 / 13:23

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003