Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (8) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Zalym Durmuş
 Täzeje
 Ahmetaly [off]
 23.02.2021 / 01:13

Zalym Durmuş
Başa gelmejek zat ýok dünýede
Bagtly durmuşy, isleýä hemmede
Ýöne, maňlaýdaky ýazgydym
Nirä erter, men bilmedim

Her kim islär, süýji durmuşy
Bu ýazanym, lirika goşgusy
Görüp geň görýäler bolşumi
Içime gir gör, sungaty söýşümi

Indikiler pulluny söýjekmiş
Gidenden 4 sany sorag ediljekmiş
Bu pany ýalançy 5 gün
Menem söýüpdim, şol gyzy ol gün

Emma söýgä, ýeke biri mynasyp
Olam ejeleri ýekelikde goýmaly
Bulary söýüp görmekden doýmaly
Ýaşap öwrenmeli söýmäni

Adamçylyga herkimem ulumsy
Ýöne beýle däl, durmuşyň dolanşy
Menem görüp ýazýan her setiri
Herkimiň deň däl, bu dünýä garaýşy

Utanar illerden ýeňindäki ýyrtykdan
Biriniň puly dökülüp dur sandykdan
Ýadow, akyllysyraýan akmakdan
Menem durmuşy, başlardym gaýmakdan

Dogry ýollardan ýöreýänler az
Meň halymy gurşaýa saz
Diňle ýürekden çykan sözümi
Bir wagt şeýtanlar baglapdy gözümi

Hany nirede gizlendi edebi
Käbiri pula özüni deňedi
Biri nalap, şerap bn biledi
Ýürek Alladan, gowulyk diledi

Wagt geçip dur, asyla duranok
Göýä ýürekler, çyndan uranok
Gözler baýlykda namysy görenok
Hekaýa nirä barýa, muny hem bilemok

Bedenini satyp gezýän kän gyzlardan
Arkadan pyçagy urýan kän yzyňdan
Durmuş nirä barýa, dos durda oýlan sen
Şeýtanyň ýoluna, düşäýmegin birden

Ir säher oýanalyň gygyrýan Azana
Dogry ýoly saýgaryp, duralyň Namaza
Allanyň ýolunda ýöräliň mydama
Biribär köseme ýoluňda bolýany

Söýgüde ýok indi, sözünde durýan
Garybam kemsinip, gezer bakyp her ýan
Kakamjan ýadadym, ýadadym bärden
Durmuş oýun oýnap, sokdu hanjaryn

Kiçijik zat basyp aldy dünýäni
Unutdylar indi çyn ýürekden söýmäni
Kiçiler unutdy salamy bermäni
Menem öwrendim, dirikäm ölmäni

Durmuş nirä barýa öwrümli köp ýol
Ulular görkezmez kiçilere dogry ýol
Birikdirip bol dileg Alladan
Gadyryny bil şol bizi ýaradan

Kemsiner, ynsan göwnü ejiz
Menem ulaldym ýaşym däl 18
Bizi uly gyzdan urarlar gepi
Heniz bitenok ýaralarymyň sepi

Ýaşym Iki Bir gördüm kän ezýeti
Kynçylyk kän boýun egmez her ýeten
Agyrýa durmuşda kemsinip meň çepim
Arzuwlan arzuwma bilmedim men ýetip !


29

5

1

2

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Bagyşlamak aňsat täzeden ynanmak kyn!!!
 24.02.2021 / 13:26

+0


Täzeje
hekayaromanowa  (24.02.2021 / 18:07) 

Betjee, many gowy yöne kapyya bolsa has gowy bolardy... #men pikirim

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003