“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Tanyşlyklar

Tanyşlyklar
Agzalar bilen duşuşuk! #talyplar+2
Hemmä salam! 27-nji dekabrda Talyplar.Com we YekeTak.Ru agzalary Lebap/Kerki-de duşuşuk geçirýär! Hojambazdan 4 adam, Kerkiden bilmedim, ýöne Perhat dostum hem bar! Ýene gatnaşjaklar, 27-nji dekabrda Kerkä 64279765 telefon belgi bilen habarlaşyň! Nesip bolsa, Realda görüşýäris, we şol wagt size wideo hem paýlaşaryn, media-lentada Eger bize ýakyn bolsaňyz we wagt tapsaňyz hökman geliňler dostlarym! Ýatladaýyn diýdim :h...dowamy...
Dostluk+0
Men Begli. 1997 ýylda doglan. Asgabatdan Dost bolmaga 20-30 ýaslarynda gyz masgala gõzleýän...dowamy...
sorag+2
şu saýtdaky in şadyýan gouja we sylaşykly agza kim aýdyp bilermisinizz iç gysgynçlykdan açýan bu mowzugyda ýene gargap otyrman şunun ýalda mowzuk açylýamy diýip ...dowamy...
sorag ahli agzalara+6
kim haýsy agzany gou gorýa we haýsy sebaplere gora söýgülinizi saýlamak gadagan ...dowamy...
....!+3
men hakymda kim nahilipikirde kim nahili pikirde bolsa açyk aýdyn aýdaýyn gownümede aljak däl erwet bolsam erwetligimi aýdyn ýone dogrynyzy aýdyn...dowamy...
Daşaguz+1
halanok ýalany hakyky söz geregi watan diýer ýüregi DAŞAGUZ ILIM BARMY??????...dowamy...
LEBAP+4
Lebaplylar barmy aramyzda?! ...dowamy...
Agzalarmyz Real durumuşda kimler?? (#1 doly okaň!)+1
Hemmä salam! Agzalarmyz Real durumuşda kimler, nämeler bilen meşgullanýar, nämeler etýär, kesbi-käri näme?! Hemmesini şu mowzuguň teswirlerine ýazyň.. Bellik: haýyşt, ýazsaňyz dogrusuny ýazyň, bolmasa hiçhili teswir ýazman bilersiňiz! we mowzuga dahly bolmadyk offtop teswirleri ýazmaň......dowamy...
Menin hekayam+1
Bir gun biz gezelenje gitdik bir yerde owadan gyz duran eken bardym gyz yanyna seretdim welin yuregim birhili bolup gitdi sonra sol gyzyn yzyndan gitdim. Oyune girdi men hem gecip gitdim.Onon sonra men so gyzy yone goresim gelip durdy her gun kocesinden gecdim dasyndan guwandym yordim.Bir gun onumden bir oglan bln gecip barya el tutusyp .Durmusa bolan bar howesim gacdy.Sonra yene gordim men only yatdan cykarmadym her mi...dowamy...
Özüñizi tana. Köpçüligiñ täsiri. Эффект подножки. Sürü psikolojisi. Bandwagon effect .+7
Psihologiýa bilimine görä, süri Psihologiýasy: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat: bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul edilenligidir. Süri Psihologiýasynda başga bir...dowamy...
Ашгабат+0
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Ашгабатдан?...dowamy...
Ахал+2
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Ахалдан?...dowamy...
Дашогуз+5
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Дашогузлы?...dowamy...
Балкан+1
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Балканлы?...dowamy...
Мары+7
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Марылы?...dowamy...
Лебап+2
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Лебаплы?...dowamy...
1-nji mowzuk+1
Salam tanyslykda hic hili tema acylmandyr basyny baslayyn diydim...dowamy...
Jemi: 17

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (2 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft