Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Agza boluň! Saýta agza bolmak #yeketakru
Premium
 HiddenObject [2m]
 07.02.2021 / 12:16
 I love programming...

Hemmä salam! Bu mowzukda saýta agza bolup bilmän, myhman bolup ýörenlere Agza bolmagy öwretmekçi, özümçe

Diýmek agza bolmak üçin, ýokary menýudäki Agza bol ýazga basýarys we aşakdakylary ýerine ýetirýäris!

* Nikiňizi giriziň!
Muňa islendik bir ýadyňyzdan çykmajak söz ýa-da lakam ýazýaňyz... Meselem: Uky, Owadan, Jerry w.ş.m özüňiz gowy görýän islendik at ýazýaňyz.
Bellik: nikiň düzüminde açyklyklar bolmaly däl, meselem: Jer ry ýa-da Owadan ja, Serdar Owezow ýaly bolanynda agza bolmakda näsazlyk bolar. Eger ara açykly söz ýazjak bolsaňyz - belgi ýa-da _ beliglerden peýdalanyp bilersiňiz, meselem: Serdar_Owezow, Jer_ry


* Açar sözi giriziň!
Islendik bir açar söz ýazyň, ýagny parol we ýadyňyzda saklaň! Bu profiliňize girmegiňiz üçin gerek...


* Jynsyňyzy saýlaň!
Öz jynsyňyzy saýlaň.


* Hakyky adyňyzy giriziň!
Adyňyz we familýaňyzy giriziň: meselem: Serdar Öwezow


* Dogulan senäňizi saýlaň!
Doglan senäňizi saýlaň! Dogrusuny girizmegi maslahat berýäris! Sebäbi siziň doglan günüňizde Şugün doglanlar bölümine nikiňiz çykar ýaly


* Ýaşaýan ýerňizi giriziň!
Meselem: Türkmenistan, Lebap, Hojambaz


Özüňiz barada giriziň!
Isleseňiz girizmän hem bilersiňiz. Girizmek isleseňiz meselem: Okuçy, Mugallym, islän sözlerňizi ýazyp bilýäňiz!


* Barlagçy kod
Suratda görkezilýän kody, giriziş meýdançasyna dogry giriziň!

Indi AGZA BOL düwmä basyň! Eger Gutlaýarys, üstünlikli agza bolduňyz diýen ýazgy çyksa, size görkezilen LOGIN we AÇAR SÖZI bir ýerik belläp ýa-da ýazyp goýuň!


Indi BAŞ SAHYPA >> geç düwmä basýaňyz we telefon belgiňizi tassyklaýaňyz!

Telefon belgini tassyklamak
Görkezilen giriziş meýdançasyna telefon nomerňizi ýazyň. Meselem: 63415125 we giriz düwmä basyň... we size aşakdaky ýaly kod beriler:


YekeTak.Ru - Siziň LOGIN - SIZIŇ ID-KOD

ýokarky ýaly berilen, maglumatlary, ýokarda görkezilen, 64279765 telefon belgä SMS edip ugratýaňyz! Profil uzagy bilen 1-2 günde aktiwleşdirilýär! Eger şol wagt aralygynda hem aktiwlenmese, +99364279765 telefon belgä ugratmaly SMS-i gaýtadan ugradyň ýa-da şol telefon belgi bilen habarlaşyp, saýtdaky nikiziňiz aýdyň, siziň islegiňiz gysga wagtda ýerine ýetiriler!

Ine belki peýdasy deger myhmanlarmyza


Hormat bilen, ASoft.!


128

30

1

5

0

3

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Arslanalayew [off]
  Durmuş Bu Oýun Sen Gowy Oýunçy Bol...
 07.02.2021 / 13:02

+1

Köp agzalar şu meselede kösenýärler


Täzeje
arslanova  (07.02.2021 / 20:03) 

Arslanalayew, aytmasanai

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003