“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Erkin mowzuklar
Hakyky Durmus+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N4+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti Hemmeden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N3+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozulyar Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Gosgy N2+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokjek bolyan bar Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Soygi temasyndan+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...
Soygi We Erk+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin Yer sarynda gozeller kan yigitden Uc peri dusekmisin payyma Iki gyzdan otunc sorap yekeje Giyew boljak ejen yaly gayyna Howa menem su dowrin yigidi Bir gyz soymek kyn bor juwan yasymda Hyyalymda huyrler bilen gezsem-de Dine seni gusaklaryn husumda Herkimden bir bilen teswire garasyan...dowamy...
Hayysh sizden+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapylar yaly edip berayin. owezowa.merjen merjen_01_ dalije_01 merjen_owezova merjen_01_3 gayrat edin......dowamy...
Gosgy N1+5
Bu durmus yoludyr düz dere dagly Aram-aram büdreseñ-de aŷby ýok Iýjegiñ geýjegiñ özüñe bagly Munda maşyn münmeseñ-de aýby ýok Söýgüsiz mümkin däl ýaşaýşyñ özi Soý eneñi ýurdy tomus gyş ýazy Emma söýjek bolsañ namyssyz gyzy Ömürboýy söýmeseñ-de aýby ýok Zerur däldir maly gizleýip goýmak Sogapdyr allanyñ ýoluna soýmak Artan pula zerli gymmatja köýnek Ynan gardaş geýmeseñ-de aýby ýok Ýalançyda aldan şatlap göwnüñi Agtyk ç...dowamy...
Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #2+0
1."Bu sözlemde ýigrimi dokuz harp bar" sözlemde 29 harp bar. 2. Amerikada ortaça her günde ortaça üç sany jynsyýeti üýtgetme operasiýasy geçirilýär. 3.Parižiñ köçelerindäki itleriñ sany şäherdäki çagalaryñ sanyndan köpdür. 4. Sport aýakgabyny ummana zyñsañ, 10ýyldan ol ýüzüjiligini ýitirýär. 5. Günüñ daşynda sagada garşy aýlanýan ýeketäk planeta Weneradyr. 6. Okeandaky iñ gohly jandar bu - Krewetka. 7. Iñ zäherli ösümlik...dowamy...
Hyýallar+3
Käbir ynsanlar hyýallar içinde ýaşaýar. Şol hyýaly huşunda görüp bilmejegini bilse-de, umydyny üzmeýär. Ony her gün diyen ýaly görýärin, her gezek ony görjegimi bilenimde, hyýalymdaky ynsany görerin diýip oýlaýaryn. Emma meniñ görýän ynsanym şol hyýalymdaky ynsan däldi. Hyýalymdakydan düýbünden başga ynsandy. Şol görýän ynsanym hyýalymdaky ýaly bolmagyny näler isleýärin...Emma peýdasy ýok. Ony görmedik wagtlarym, hyýaly...dowamy...
Goşgylar.+2
Güýçli dp ejizler gülemok Ýa ynjydyp göwnüňizi dilemok Isleseňiz bolşum ýaly boluweriň ýöne hemmäňize ýaranyp bilemok Süýji sözler bn girdim kalbyňa Mähir muhabbetim saňa nagyşlap Birdenem degäýdim seniň göwnüňe Geçip bilseň öt günämi bagyşla Iň manyly wada-söz bermekdir Iň uly ar alyş bagyşlamakdyr Iň agyr söz ,,Hiç söýmedim" diýmekdir We iň gowy jogap gülüp geçmekdir halasaňyz ...dowamy...
Söýgi hakynda+5
Adamzadyn durmusynda in bir suyji duygylaryn biri soygidir. Bu duygy barada durli pikirler aydylyar. Yaslaryn soyguli yaryna. ulurak yaslylaryn karine, yakyn garyndaslaryna, orta yaslylaryn dostuna, masgalasyna we s.m. soygusi bellenilyar. Adamyn sahsy ayratynlyklaryna layyklykda bu duygy her durli bolup biler. Yone, su asakdaky jümlede aydylanlar soygi duygysy barada aydylanlaryn manzydyr; - Enanin oz cagasyna bolan soyg...dowamy...
Nakyllar we atalar sözi.+2
Bagt, ykbal birbada berilýän däldir. Bagta zähmet bilen ýetilýändir. Bagtyň girewi edepli pikirlere, edepli sözlere we edepli hereketlere endik etmekdir. Bagtyýar ýaşamagyň altyn açary dünýä, ýaşaýşa bolan söýgüňdedir! Baş döwletiňi tapsaň, baýlyga bakma. Başyň gökde bolsa-da, topraga tagzym et! Başyňy sallamazlyk üçin ruhuň belent bolmagy gerekdir. Batyr – uruşda, dana – gaharda, dost – horlukda tanalýandyr. Baý bolmaga-...dowamy...
Öýlenmek hakynda+2
Oylenmek hakynda Oglum. oylenmekci bolsan, mertebani saklagyn, zat hernace yakymly bolsa-da, ony ayal-oglan-usagyndan gysganmagyn. Emma ayalyny gowy saklagyn, cagana birsyhly mylakatly terbiye bergin, bu senin elindaki zatdyr. Men bir beytde seyle diyipdim: Ayaly basdan tut, cagany yasdan! Emma ayal alanynda, onun baylygyna kowalasmagyn, juda owadanlygyna goz gyzdyrmagyn, owadanlygyna seredilip, dine magsuk secilip alynya...dowamy...
Gelenok+1
Pikirlenyan indi nace gun bari Ezizim sen name un gelenok Orun tutdymy ya kalbynda biri Name un ezizim indi gelenok Sen ozgani soymegine garsy dal Dine senin bagtyn bolsun bes mana Meni soymesende pany dunyade Seni soyman men yasasym gelenok Garaz soygi name uly bir yarys Hamala yarysda bijam cykmanmys Sen bir bagtly bol soyenin bilen Sen gozlerin gamly gormek islamok Goy mydama gulip dursyn gozlerin Sen soy soysun sen...dowamy...
Nakyllar+2
Adam şekilli ýaşamagy zähmet bilme! Adam tebigata garylyp, tebigat ýaly päk, owadan bolup biler. Adam tebigatyň önümi. Tebigatyň perzendi! Adam ýerde ýaşaýar, emma adamyň göwni asmanda perwaz urýar. Adama atadan gylyk-häsiýet, eneden bolsa zehin geçýändir. Adama ýylgyryp bilmegi, gülüp bilmegi Allatagala bagyş edendir. Adamdan ýalňyz bir ýadygärlik galýar, ol hem onuň bitiren işleridir. Adamy adam eden ylymdyr. Adamy – du...dowamy...
Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #1+8
1. Çep öýken sag öýkenden kiçi. 2. Sykylyk ýagyş ýagan wagty has gowy ýaýraýar hem has gowy eşidilýär. 3. Eger çilimkeş çilim çekmäni taşlasa, onda onuň ukusy 1sagat kemeler. 4. Erkek pingwin, zenan pingwine aşyk bolanda iñ gowy sowgat saýlamak üçin köp gezer we iñ owadan çagyl daşyny saýlap getirer. 5. Belgiýada gar zyñyşanyñyz üçin jerime ýazyp bilýärler. 6. Açyk gözleriñ bilen asgyryp bolmaýar. 7. Adamyñ saçy we dyrna...dowamy...
Setirler...+1
Ýanyňda hormat yzyňda töhmet näçe gowy bolsaňam barybir gybat. Erbet bolma.Diňe ünsli bol. Meselem: ol muny etmez diýme hemmeden hemme zada garaş! Seni tapmak kyn, ýitirmek aňsat, unutmak agyr. Men aldanan bolaýyn utulan bolaýyn söýgümde... Gowsy senem durmagy başar belli bir söýgiňde Adama ediljek iň beýik ýamanlyk, oňa umyt berip soňra hiç zat bolmadyk ýaly gitmekdir Iň bagtly adam: geçmişi ün ökünmeýän, Gelejegin...dowamy...
Täze model nakyllar+3
Bagşy aýtsa toý bolar, arak köp bolsa boý. Çopan itsiz bolmaz kirli bitsiz. Suw akar daş galar toý sowular alkaş Köp bilip azdan galma, mersedes münüp uuazdan gyz görki gulagynda oglan görki ulagynda. sizem bilýänleriňizi ýazyň, halasaňyz ...dowamy...
Ayralyk soygusi+3
Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý wagt galandygyny aýtýalar. Gyzy diñe bir usul bilen bejerip bolýady. Ola...dowamy...
Jemi: 748
1 2 3 ... 38 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (2 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft