Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (15) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (18) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (33) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+1
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (13) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (45) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!
 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
 23.01.2021 / 23:45
 Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!

*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir.
*Öñki jemgyýetde Alty Garlyýew ýaly ilkinji düşüren kinosyny bir ýylyñ içinde 50million adama tomaşa etdiren režissýorlar çykypdyr. Indi bular ýaly zehinli adamlar çykanokmyş birden ýok bolup gidipdir.
*Öñki bir jemgyýet Gaýgysyz Atabaýew ýaly gahrymanlary ýetişdiripdir. Indi bolsa şeýle adamlaryñ yzy üzülipdir.
*Öñ bir jemgyýetde Nury Halmämmet ýaly kompozitorlar ýetişipdir. Indi şeýle zehinli adamlar birden zym-zyýat bolupdyr.

Ýokardaky aýdan gürrüñlerimi daşary ýurtly birine aýdyp berseñiz muña ynanmasa gerek. Bu gürrüñleri degişmek üçin aýdýansyñyz diýip pikir eder.
Indi size sorag?
- Näme üçin öñki jemgyýetdäki zehinli adamlardan şuwagt ýok?

Çagry Kerim


54

12

3

3

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 HAKYKAT [off]
  Meninki bolmasanam Bagtly bol PERİSDAM...
 23.01.2021 / 23:50

+0

Olar yalylar 100 yyldan bir gezek cykya garas intak su 2100 nji yyla cenli edil sol aydanlarn yaly bolmasada solary yatlatjaklar cykar men pikrimce


Özümiziňki
Perhatsabirovv  (23.01.2021 / 23:59) 

HAKYKAT, Serediñ üns berip seredýän bolsañyz häzirki Türkmen filmleri başgaça, öñki filmler başga!


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 00:07) 

Perhatsabirovv, da .onki filmlerde ilkinji sapar gorende sonynyn nam bolp gutatjagny onunden bilmek kyn.hazirkilerde dek senaryosyny ozun yazan yaly


Gerekli
Makarina  (24.01.2021 / 00:15) 

HAKYKAT, hakyky

 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
  Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.01.2021 / 23:59

+0

Hany Pikirleriñizi ýazyñda...

 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 24.01.2021 / 00:01

+1

Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin hem hazirki lukmanlaryn kopusi lukmancylygy bilenok. Dine lukmanlar dal bashga-da kop.


Premium
Diospyros  (24.01.2021 / 03:26) 

Korolewa, pul betjekle alsalar alanok bar sessiýamy ýapjak bitse bolýar

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003