Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (18) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (19) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (37) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+2
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (16) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (47) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥
 Gerekli
 Makarina [off]
 23.01.2021 / 22:47
 Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Dermanam, doktaram gerek däl maňa.
Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan.
Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar –
Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bilen.

Siz maňa göwünlik berjek bolýaňyz.
Emma maňa peýdasy ýok, ynanyň.
Gussaň nämedigin bilmezdim menem
Gapdalymda duran çagy enemiň.

Gözüňize ýaş aýlanam bolýaňyz.
Ýöne tüýs ýürekden däldigi aýan.
Gowsy entek öýde eneňiz barka
Şony gözden salmaň,
Horlamaň,
Aýaň!

Soň bir gün giç bolar, ynanyň maňa,
Maňlaýňyza urup, ökünersiňiz.
Onsoň “Käbäm, meni bagşyla” diýip
Mazaryna baryp ýykylarsyňyz.

Bu eziz enemi elden gidirip
Meniň öz başymdan geçiren zadym.
Gündiz mahal-mahal irkilýän welin –
Enäň dili bilen tutulýar adym.

Ene jan!
Eje jan!
Ýoklugyňda-da
Meniň diriligim,
Namysym, haýam!
Diriler! Men size maslahat berýän
Demi gelip durka –
Enäni aýaň!


45

6

4

3

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 24.01.2021 / 00:08

+0

Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!

 Premium
 Diospyros [off]
  Золотое правило: у кого золото, у того и правила
 24.01.2021 / 03:19

+0

Şu mahal ýanymda ejem bolsady!

Daşymdan guwanyp, synlap oturan,
Ýürek tarlarymy sazlap oturan,
Gara saçlarymy sypap oturan,
Şu mahal ýanymda ejem bolsady!

Ne hyýal, küýde men -- bilerim ýaly,
Mundanam has bagtly bolarym ýaly,
Bölüp ýüregimi bererim ýaly,
Ýanymda şu mahal ejem bolsady!

Görünmezdi dünýe beýle dar bolup,
Mährinden erärdim dagda gar bolup,
Otyryn men bir hoş söze zar bolup,
Şu mahal ýanymda ejem bolsady!

Aý howlugýar Gökden ýere düşmäge,
Heý umyt barmyka saňa duşmaga?!
Ýene birje gezek derdinişmäge,
Ýanymda şu mahal ejem bolsady!

Sadaja göwnüni awlarym ýaly,
Ne derdi bar eken, aňlarym ýaly,
Boýnundan gujaklap aglarym ýaly,
Şu mahal ýanymda ejem bolsady!
Ýanymda şu mahal ejem bolsady!
.

 Täzeje
 Habib [off]
  CYN YÜREKDEN SÖÝÝÄN SENI
 24.01.2021 / 09:22

+0

 Öwreniji
 Betjee [off]
  Ömrümiň manysy ejemjan kakamjan!!!
 24.01.2021 / 09:54

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003