Içeri gir Agza bol

PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Durmush yodasy

+3
Gelinjigim nazin chekerin mydam bolsa bolsun duzly naharyn senin elmydama bolaryn yanynda senin yeke goyma hich wagt nazlijam...dowamy...
Doxxim (Düýn, 21:45) okaldy (18) teswirler (2)

Yanyma gel

+4
Ýeke, ýalňyz galamda, Ýürek seni küýsände Ýanyma gel, Ýanyma gel. Dilimdäki söze däl, Gözümdäki sözüme Düşünjek bol, Düşünje...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:44) okaldy (19) teswirler (3)

Soyenim sensin

+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oy...dowamy...
Doxxim (Düýn, 20:27) okaldy (37) teswirler (5)

#hepdelik B.Hudaynazarow Sabyr

+2
Gün dogar, Aý dogar öz wagty bilen, Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma, kalbym, Gyssanma, hemme zat...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 20:04) okaldy (15) teswirler (2)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yagys yagdy biz giizlendik

+2
Ýagyş ýagdy, bizde gizlendik ýagyşdan, Buýra saçly arçalaryň astynda. Aýagymy basyp diýdiň: bagyşla. Buýra saçly arçalaryň...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 19:51) okaldy (17) teswirler (3)

Razy #hepdelik

+2
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşý...dowamy...
Bailyievv_Writer (Düýn, 17:52) okaldy (18) teswirler (2)

YekeTak.Ru 30-hepde

+11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size h...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 17:28) okaldy (47) teswirler (9)

#hepdelik B.Hudaynazarow Yuzlenyarin takdyr sana

+1
Ýüz tutýaryn, takdyr, saňa: Derde duşsam, eme ýetir. Agzym kepäp tebsiresem, Dodagymy neme ýetir. Altmyş ýaşyň eteginde...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 17:06) okaldy (14) teswirler (1)
Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir
Premium
 AkmyradoffSoft [off]
 23.01.2021 / 22:41
 I love programming...

Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi !
Ilki bilen aýtsam, YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden kafiýalanyp alynmadyk. YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden 1 aý öň domen registrasiýa edilen...
Indi näme üçin ÝekeTäk diýilip goýulanyny aýtmakçy!

Özüm täze öwreniji programmistdim, ilki Tolkun.ml diýen saýtym bady. Ony ýapmagymyň sebäbi, Daşoguzly Tolkun(Ýolgaçy) bilen biz dostduk, soň aramyzda uruş boldy. Näme sebäpdenligi ýadymda hem dälaý, dogrusy... Soň menem saýty ýapdym, şeýibem ýapldy, gitdi. Özüm soň ÝekeTäk.Ru domeni satyn aldym, 1 aý ýaly saýty test rejimde işletdim, adam hem käneldi weli, şahsy meseleler sebäpli ýene saýty ýapmaly boldum... Inde saýt täzeden işe başlady
ÝekeTäk, sözüni öz söýgülime bagyşladym, elbetde şol wagt söýgülim ýokdy, ýöne geljekde bolanynda.! Men bir işi ýüregime düwüpdim, ýagny internet arkaly tanşyp öýlenmegi. Bu käbirleri üçin gaty samsyklyk ýaly görünmegi ahmal. Ýöne meniň düşünjäm bilen başkalaryň düşünjesi deň gelenokdaa, gynansakda. Men durmuşa ýeňil seretýän, seretmeli ýerlerinde! Meselem: söýýän gyzym nähli iş eden bolsada, biwepalyk eden bolsa bagyşlap bilýän, i hemme meseläni gep bilen çözmegi halaýan. ÝekeTäk/ÝekeTägim/ÝekeTäk gülüm diýmek bolar. Söýen gyzym bar, @Jahanka , allam nesip etse biler saýta gireris toýdan soň hem. Şuwagta çenli realda hem bir gyzy şeýle söýmäpdim, gelip-gelip tanamaýan gyzymy söýenime meniň aklym haýran ýüregim bolsa diňe şol gyz diýýäräää

Käbir ýerlerde okaşymça ýeketäk.ru bugün bar ertir ýok diýen bolýalar, bir-iki sany içigara saýtlaň adminleri şolara tüýkürenim we ýekeje sözüm bar, ÝekeTäk.Ru Pälwan öýlenmän ýapylmaýar Eger ýapylsada, bekaby saklanylar, ýagny gulluga gitsem saýty bekaplap giderin, i gullukdan gelibem ýene dowam ederis şol öňküje ýermizden
I saýtyň aýlyk tölegi bary ýögy 200TMT, ol pul men üçin hiç-hili mesele döredenok, şonuň üçinde saýt ýapylmaýar.

Ýöne şuny aýdyp geçmekçi, at basmaryn diýen ýerinden 100 gezek basýar diýýär, towa etdim weli birden saýt ýapylmagam mümkin. Sebäbi biraz gaharjaň bolamsoň, käbirleri netorak herehet, netorak gep etse saýty öçüresim gelýär. Sebäbi gadryňa ýetmeýänler üçin saýty biderek işledip durasym gelenok, i bärde gözümi zaýalap oturasymam gelenok.

Karoçim şeýleräk...


96

24

4

4

0

1

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
  Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.01.2021 / 22:54

+0

Dogan dogrumy aýtsam 3.5ýyldan bäri Türkmen saýtlaryna girýän ýöne sen ýaly admine duş gelmedim, sebäbi beýlekilere garanda düşünjeli sen!

 Özümiziňki
 Perhatsabirovv [off]
  Düşünersiň, düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda!
 23.01.2021 / 22:57

+0

Saýtyñ işleýşiniñ dowamlylygyna gelsek. Saýt hiç wagt ýapylmasyn. Nesip bolsa öñümizdäki günlerde beýleki saýtlarda goýulmadyk bomba mowzuklarym bar. Indi Talyplar.com-dan hem ýuwaş-ýuwaşdan daşlaşjak.


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 03:50) 

Perhatsabirovv, sps, minnetdar dost!

 Täzeje
 M-H-T [off]
 23.01.2021 / 23:21

+0

One ?

 Täzeje
 HAKYKAT [off]
  Meninki bolmasanam Bagtly bol PERİSDAM...
 23.01.2021 / 23:47

+0

Paluwan sen su intrnetdan pul gazanyamn.yagny pul gazanyp bolian saytlar bam kyn gormesen paylasay


Premium
Diospyros  (24.01.2021 / 03:16) 

HAKYKAT, http://www.web-ip.ru gazanyp bolyar


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 03:52) 

HAKYKAT, gazansa bolýar, weli wagtyň gidireniň gaýlar ýöne, diňe esasy pul reklamada bar peýda. Pul gazanylýan saýtlar: https://vktarget.ru https://sepsprint.net https://wmrfast.ru w.ş.m kän


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 09:54) 

AkmyradoffSoft, dos ol aytyanlarna dine elktronny kaslyok bolsa bolanymy ya basgada gerek zatlar bam


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 09:56) 

Diospyros, nm etmeli onda nasp gazanmaly


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 11:17) 

HAKYKAT, diňe elektron keşelýoklara pul çekip bolýa


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 11:27) 

AkmyradoffSoft, web-ip.ru am shonyalymy


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 11:37) 

HAKYKAT,hawa


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 11:49) 

AkmyradoffSoft, dos sol web ip ru a agza bollym indi nadp gazanmaly bir bos mahaln dusundray kyn gormesen


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 12:07) 

HAKYKAT, düşündirip bilmeýän, özüň düşünmeseň


Täzeje
HAKYKAT  (24.01.2021 / 14:22) 

AkmyradoffSoft, sps howalai icine girsen dusunjek ekenin yuwas yuwas owrensp baryan


Premium
ZET-PRO2003  (24.01.2021 / 14:23) 

HAKYKAT, +

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Soyenim sensin


Bagtly bolun...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyenim sensin
yomut (Düýn, 22:39)

YekeTak.Ru 30-hepde


Tuweleme. Uzak yasasyn. ...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
yomut (Düýn, 21:44)

YekeTak.Ru 30-hepde


saytam uzak yashasyn...dowamy...
Saýt barada | YekeTak.Ru 30-hepde :)
Gulsenem (Düýn, 21:25)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003