Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- 8-Mart Baýramyňyz Bilen! +2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşasyn! Bugün hemme şat, açyk göwünler Baýramyň şatlygyndan, ýaýraýar diller Elimde siz üçin, gyzyl bägüller Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar) Ýüzüňizden her dem, şatlyk gitmesin Baharyň keýpi, hiç terk etmesin Aýralyk kalbyňyza, nesip etmesin Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)
Şugün doglanlar
TMXBET (1-ýaş) Volk (32-ýaş) Wepa8585 (36-ýaş) Liudowik (18-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Soraglar???+0
1). Saglyk dowlet maksatnamasy naçinji yylda kabul edilyar? 2). 4 bilen 5 sanlaryn arasyna haysy belgini goyanymyzda 4 den uly 5 den kiçi san alnar? 3). Hazirki wagtda yurdymyzda jemi naçe etrap bolyp olaryn naçesi oba etrap naçesi saher etrap? 4). stereometriya diyip nama aydylya? 5). Iki goşmak iki bölmek iki jogap näçe? (2+2:2=)...dowamy...
Dowlet (10.09.2020 / 20:02) okaldy (62) teswirler (0)
KITAP | PSIHOLOGIÝA | 2. BÖLÜM. | Şahsyýet we onuň işleri, hereketleri.+3
§ 4. Şahsyýet we onuň kemala gelşi barada umumy düşünje Psihologiýa ylmynda we beýleki jemgyýetçilik ylymlarynyň mazmunynda, özara gürrüňlerde adam, şahsyýet we indiwid diýen ýaly düşünjeler ulanylýar. Elbetde, bu düşünjeler ýeke-täk bir adamy häsiýetlendirýän bolsa-da, olaryň her biriniň häsiýetli aýratynlyklary bardyr. Adam başlangyç we düýpli düşünjeleriň biridir. Adam süý- demdirijiler synpyna, synpyna de...dowamy...
Allaberdi (10.09.2020 / 19:13) okaldy (136) teswirler (12)
Türkmenistan ýörite uçar bilen Russiýadaky raýatlaryny getirdi 09.09.2020+1
Şu gün irden «Türkmenhowaýollarynyň» Boeing-777-200LR kysymly uçary bilen Türkmenistanyň Russiýadaky raýatlarynyň bir topary Türkmenabat şäherindäki Halkara howa menziline getirildi. «Turkmenportala» berlen habara görä, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşygyryna laýyklykda guralan bu ýörite uçuş bilen watandaşlarymyzyň 272-si ýurdumyza getirildi. BSGG-niň düzgünlerine görä, olar Türkmenabat şäheri...dowamy...
Kuryazov (10.09.2020 / 19:09) okaldy (45) teswirler (0)
Jelil - Sen sebäp aydymyn sozleri+3
Jelil - Sen sebäp Geldim seni sorap, sorap Ÿene bilemok sowap, sowap Bol söÿmegime sebäp Men sensiz oñmaryn, ÿekesirän Söÿemok diÿsemem sen ynanma Diÿÿän ony men gaharyma Ÿadaÿan bar zatdan Barasym gelÿär ÿanyña Düşünmelä sen maña Geldim seni sorap, sorap Ÿene bilemok sowap, sowap Bol söÿmegime sebäp Men sensiz oñmaryn, ÿekesirän Gürleship bilemok, senden daşda Bilÿäñä ÿar, senli men başga Baraÿyn ÿanyña söÿenim...dowamy...
Kuryazov (10.09.2020 / 18:58) okaldy (236) teswirler (1)
Aglap gördüňmi?+10
Ýyldyzly asmana seredip, Ýanyp duran ýüregiňi eredip, Geçmişiňi, şu günüňi unudyp, Geljek hakda pikir oýlap gördüňmi? Asmanda ýyldyzlaryň parlaşy ýaly, Bagda bilbilleriň saýraşy ýaly, Guşlaryň asmanda uçuşy ýaly, Bagt guşuna münüp uçup gördüňmi? Hemme zatdan umydyňy üzüp, Gürläp otyrkalar sen dymyp, Hamala öli mysaly gözleriň ýumup, Şu durmuşdan ýadap gördüňmi? Hakykatlaryň rowaýata öwrülişi ýaly, Hüýr-...dowamy...
Arzuw (10.09.2020 / 18:09) okaldy (125) teswirler (6)
Kitap | PSIHOLOGIÝA | 1-nji Bölüm. | § 3. Psihikanyň we aňyň ösüşi+2
§ 3. Psihikanyň we aňyň ösüşi Psihikanyň filogenezde ösüşi. Filogenez diýlip psihologiýada haýwanlaryň psihikasyna we özüni alyp barşynyň döreýiş we taryhy ösüşi (ewolýusiýasy) prosesiniň manysyna düşünilýär. Filogenez (grp- hyle - urugy, tiresi, görnüşi we genosy - gelip çykyşy) – organizmiň toparlarynyň taryhy kemala gelşi. Filogenez psihikada materiýanyň ewolýusiýasynyň ösüşiniň netijesidir. Psihik...dowamy...
Allaberdi (10.09.2020 / 16:04) okaldy (87) teswirler (9)
Sorag Jogap+0
Dostlar sorag jogap yaryshy gechiryan gije sagat 20:00 da bashlayas 1 oruna 50 ball 2nji oruna 25 ball...dowamy...
Dowlet (10.09.2020 / 12:36) okaldy (42) teswirler (1)
Futbol janköýerlerine sowal !+0
Manuwel Noýaryň derwezwsine iň köp gol salan futbolçy kim? şu sowala dogry jogap ýazanlaryň atlary ertir mowzugumda ýazylar....dowamy...
GARAHAN (10.09.2020 / 12:17) okaldy (45) teswirler (0)
Kyn görünen añsat ýekeje sorag+0
Salam hormatly agzalar. Size ýeke sorag bermekçi, utana 25 ball. Sorag şeýle : O nämedir diñe Hudaýda ýok ? Dogry jogaby şahsa birinji ýazana 25 ball berilýar ýöne hökman şahsa ýazyñ....dowamy...
Administrator (10.09.2020 / 12:01) okaldy (68) teswirler (4)
Kitap | PSIHOLOGIÝA | Bölüm 1. Sapak 2. Beýni we psihika+2
Beýni we psihika Psihika - bu ýokary gurluşdaky materiýanyňnerw ulgamynyň önümidir. Adamda psihikany, aňyýeti döredýän onuň beýnisidir. Nerw ulgamy sany möhüm hyzmaty, ýagny: a) adamyň daşky dünýä bilen gatnaşygyny üpjün etmek b) adamyň bedeniniň ähli bölümleriniň işinu koordinirlemek, guramak we gönükdirmek funksiýasyny amala aşyrýandyr. Adamyň ähli psihiki işleri beýnide şöhlelenip emele gelýär. Adamyň ne...dowamy...
Allaberdi (10.09.2020 / 09:50) okaldy (107) teswirler (5)
AŇSARJAK SOROGUŇ JOGABY+4
Doslar siziň meň beren soragyma beren jogaplaryňyz nä dogry hakyky jogap ine şeýle ýigit gaýaň depesine çykyp gyza seredip -iter gursagymdan özüň öldür meni ýaşadýanam sen öldürjegem sen diýipdir...dowamy...
GARAHAN (10.09.2020 / 08:32) okaldy (48) teswirler (2)
Harasat-3 Yyl boldy gelmedin soyenim+7
Yene ayrylyk yene senli gecen gunlerim Senem yzyna gelip bilmedin sebap meni soymedin Soyen bolsan gitmezdin gecer gider Sesini kuysedim seni bir gorsedim 3yyl boldy gelmedin dos bolup bir galsadyn Agladym galmady indi men sabyrym agladymm Her gun yatladym gelsin dip alla yalwardym Heniz cagadym 16 yasymda men seni haladym Name ucin meni taslap gitdin ey zalym Her gun agladym soyenim gel dip Her gun yatladym men cilim c...dowamy...
BezZzaT (09.09.2020 / 22:07) okaldy (439) teswirler (4)
Kitap| PSIHOLOGIÝA. | Psihologiýa dersine giriş | part 2.+4
Syn etmek usuly Syn etmek usuly şahsyýetiň dürli tebigy ýagdaýlaryndaky here ketlerini, özboluşly aýratynlyklaryny, ýagdaýlaryny, işlerini synla mak arkaly hemmetaraplaýyn aýdyň öwrenmekligi maksat edinýär. Syn etmek usuly şahsyýetiň okuw, oýun, zähmet işlerinde ulanylyp, tebigy şertlerde geçirmek arkaly maglumat alynýar. Syn etmek mahalynda öwrenilýän adam özüne syn edilýändigini duýmaly däldir, sebäbi özüne s...dowamy...
Allaberdi (09.09.2020 / 18:49) okaldy (78) teswirler (6)
PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY+4
PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY Türkmen halkymyzda sözüň piri hasaplanylýan akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň diňe bir paýhas dürdänesi bolan şygyrlary däl, eýsem, onuň özi hakyndaky rowaýatlar hem halkyň diliniň senasydyr. Beýik söz ussadymyzyň sarpasyny hasda belende göterýän şol rowaýatlar hem şahyrana döredijiligi deýin nesillerden nesillere geçip gelýär. Il arasyndan eşiden şu täsin rowaýatymy hem mirasgäriň baş maksa...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:25) okaldy (47) teswirler (1)
ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM?+5
ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM? Gadym döwürlerde bir baý täjir bolupdyr. Bir gezek ol kerwen bilen söwda etmäge özge ýurda gidipdir. Olar ýolda demdynç almak üçin düşläpdirler. Şonda oturanlaryň biri öýi öý edýäniň aýaldygy hakynda gürrüň açypdyr. Baý täjir ony içinden oňlamandyr, öýde esasy ornuň erkek adama degişlidigi barada pikir ýüwürdipdir. Olar yzlaryna dolanyp gelen mahaly iki gyzyny ýanyna çagyryp, olaryň pikirini diňlemek is...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:24) okaldy (51) teswirler (1)
BAŞYNA GÖREN ÝALY+3
BAŞYNA GÖREN ÝALY Rowaýata görä goňşy gelinler üýşüp, küýzeli suw alyp gelýärkäler, oglunyň ýetişdiren çar bagynyň saýasynda saýalamaga çöken enäniň ýanyndakylar gözdençykgynç agyr hasyl getiren baglary görüp, “Baglara başyna gören ýaly getiripdir” diýipdirler. Bu gürrüň gulagyna hoş ýakmadyk ene “Öz başyny özi iýsin, başa gelen belany sowsun” diýipdir. Bu gürrüňiň manysy Üçýyldyz, Ýaldyrak möwsüminde ýetişýän baglaryň...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:23) okaldy (49) teswirler (1)
Meşhurlaryň durmuşyndan henekler+1
MEŞHURLARYŇ DURMUŞYNDAN HENEKLER Günlerde bir gün Bernard Şou atly gezelenje çykýar. Ençe wagt ýöränsoň ýolda sataşan bir adama ýüzlenip: — Gardaş, şu aty jylawundan tutup dursaňyz, haýyş, men derrew poçtahana girip çykmaly. — E-e, näme diýýäňiz, jenap? Men parlament agzasy ahyryn. — Daşyňyzdan halal, ynsaply adama meňzeýärsiňiz. Bolýar, töwekgel, men size ynanýan. *** Lessing ünsizligi bilen meşhurdy. Bir güni öýüne g...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:22) okaldy (45) teswirler (0)
Ateist we musulmanyň gürrüňi+0
A=Ateist M=Musluman M: Sen näme Allaha ynanaňokmy? A: Gurhan we hadyslary okadym, biri-birine ters, çatak düşýän ýerleri köp. Bu bir ýaradanyň kitaby bolup bilmez. M: Onda bu älemi kim ýaratdy? A: Älemiň ýaradylandygy barada ýekeje-de subut ýokdur. Ýöne ylmy teoriýalar bar. Bilim muňa düşünmek we düşündirmek üçin delil ýygnaýar, bilim mydama gözlegde. M: Bu ajaýyp sazlaşyk tötänden döredi diýýäňmi? A: Bu sazlaşytk ajaýyp...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:21) okaldy (54) teswirler (2)
Geň-taňsy ogurlyk / satiriki hekaýa+0
GEŇ-TAŇSY OGURLYK Gyşyň aňzak tüni. Satyjy dükanyň penjiresiniň daşky gözeneklerini ýapyp duran mahaly tötänden dükanyň içinde gezip ýören bir adama gözi düşdi. Daşara çykmazdan ozal dükanda adam galandygyny görmändi. Nätanyş adam tekjede duran birnäçe bölek mesgäny çakganlyk bilen alyp, başgabynyň içinde gizledi. Satyjy gapydan daşary çykmaga howlugyp gelýän ogryny synlap duran mahaly "Täsin iş boldy bul-a" diýdi. Aýny...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:20) okaldy (45) teswirler (0)
Adamyñ gülşine garap, onuñ häsiyetini nädip bilip bolar? (Psihologik maslahat)+2
Adamyñ gülşüne seredibem onyñ häsiýetini bilmek mümkin eken. Bu ýar saýlaýanlara, dost tapanlara we ähli ýagdaýda ýanyñyzdakylary bilmek mümkinçiligini beýär. 1. Gülýän wagty ýokarky dodagy aşakgy dodagyna degip dursa, bu adam durmuşda hemmäniñ dykkat merkezinde bolmagy isleýändir. 2. Gülýän wagty agzyny eli bilen ýapyp durýanlar bolsa, öz güýjine ynanmaýan, çetde durmagy dogry hasaplaýan adamlardyr. 3. Kellesini arka...dowamy...
arthur (09.09.2020 / 17:18) okaldy (49) teswirler (0)
<< 1 ... 101 102 103 104 105 ... 117 >>
Mowzuklar: 2322

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003