“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...

Forum | SAÝT BARADA | Saýt täzelikleri

Saýt täzelikleri
Awatarlar öçüriler #yeketak+2
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru agzalary! Ýakynda profiliňizi awatar suratlary öçüriler! Anyk wagty belli däl. Sebäp?! Saýtyň tiziligini hasda ýokarlandyrmak üçin, awatar suratlar formaty .WebP formata geçirilýär. Häzirki wagtda kän websaýtlara şeýle funksiýa geçdi. Biz hem saýt hasam tiz işlemegi, size hasda amatly bolmagy üçin, suratlary WebP formata geçirmekçi bolýarys Bizden daşlaşmaň! Hormat bilen, YekeTak...dowamy...
Millioner ÝekeTäk #täzelik+3
Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär ! Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz! Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine @Bonus daýymyz pikirlere promo kod oklap gitýär. Şol promo kody girizmeli sahypa girizseňi...dowamy...
Eijejik üýtgeşmeler #yeketak+4
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru saýtynyň agzalary we myhmanlar! ÝekeTäk döredilenine 167 gün bolupdur ! Şul aralykda bir näçe üýtgeşmeler geçirildi! Häzir bolsa, kiçijek duýan üýtgeşmelerňiz geçirildi! Responsiwe dizaýn, mobil we kompýuterler üçin. Nik fonuny reňklemek. Ýokarky kiçijek mümümkinçilikler bilen, saýt öz işini dowam etýär! Saýt hakda pikiriňizi, üýtgeşmeler barada pikiriňizi we teklibiňizi ýazmagy u...dowamy...
Konkurs ýeňijileri #top3+0
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtda geçirilen konkursda ýeňiji bolan agzalarmyz bilen, aşakda tanşyp bilersiňiz! 1. @Ahmetaly 2. @Arzuw 3. @King_tm (@Orazik) Ýokarkylar ýaryşymyzda ýeňiji we aktiw gatnaşanlar! Mundan başgada gatnaşan agzalarmyz, bar we bu sanawda adyňyz bolmasa, gaty görmäň... Indiki ýaryşlarda ýeňiji bolarsyňyz diýip umyt etýärin! Ýeňjilere sowgatlary uzagy bilen, ertir 15:00-a çenli beri...dowamy...
Saýtda geçirilen üýtgeşmeler! #yeketak+1
Essalowmaleýkum hormatly agzlar we myhmanlar! Saýtymyzyň işe başlanyna 145 gün hem bolupdyr ! Saýtymyz dowamly işlär, nesip bolsa! 145 gün aralygynda saýtda birnäçe üýtgeşmeler geçirildi! Şol üýtgeşmeler aşakda doly ýazylan! 1. Saýt dükanyna Premium hasap moduly 2. MediaLenta surat goşmak 3. Ulanyjy awatarlaryny optimizatsiýa ediji modul 4. Ýüklemeler bölümi 5. Suratlar bölümi 6. Ulanyjy paýlaşan sura...dowamy...
Ünüs beriň konkurs #yeketak+2
[b]Essalowmaleýkum hormatly YekeTak ulanyjylary! Sizleri saýtda 17.12.2020 --- 25.12.2020 seneler aralygynda boljak konkursa çagyrýarys! Konkursa gatnaşmak üçin, siz biziň saýtymyzyň agzasy bolmaly, ýagny YekeTak.Ru! [red]Ilki bilen konkursda näme etmeliligi barada düşündirýäris! 17.12.2020 --- 25.12.2020 sene aralygynda açylan mowzuklaryň iň köp jedelli, ýagny teswir ýazylan, halanan, okalan, pikirlerde paýlaşylan,...dowamy...
YekeTak.Ru resmi telegram boty işe başlady!+0
Essalowmaleýkum hormatly agzlar! Ýaňy ýakynda YekeTak.Ru saýtymyzyň telegram botymyzda özgertmeler geçirdik! Şahsy otagyňyza girip, telegram bölümine geçip, aktiwasiýa kody döretmek düwmä bassaňyz, size aktiwasiýa üçin kod berilýär! Şol size berilen aktiwasiýa kody, https://t.me/@yeketak_ru_bot menzildäki Telegram bota ugratýaňyz! Ugradanyňyzdan soň profiliňiz tassyklanyldy diýen ýazygy siziň çatyňyza gelýär. Bot arkaly s...dowamy...
YekeTak.Ru - Howupsuzlyk!!!+11
Essalowmaleýkum hormatly agzalar we myhmanlar! Käbir websaýtlarda yeketak.ru da howupsuzlyk ýok, şahsy hatlary, açar sözleri admin ogurlaýar, ulanyjy telefon belgilerine dönüklik etýär w.ş.m boş gürrüňler ýazyldypdyr! Indi her-bir maňa ýüklenilýän işlere, aýratyn düşünje berip geçmekçi: 1-nji, howusuzlyk ol siziň özüňize bagly, ýagny açar söziňizi siz hiç-kime bermeseňiz, administrasiýa siziň açar sözüňizi bilip bilmeýä...dowamy...
500++ Agza!!!+6
Hemmä salam! 500+ agza bolduk!!! 2 profil açyp goldaw edenlere we ýeke profil ulanýanlara minnetdar Nesip ýene 500+ agza bolar! Bizi goldaýan, pikir taýdan motiwasiýa berýän agzalarmyza minnetdarçylyk bildirýärin! Hormat bilen, Päliwan!...dowamy...
Hany aktiw bolalyň!!! Bäsleşigimiziň soňy...+4
Hemmä salam! Hany aktiw bolalyň bäsleşigimiz şugün agşam sagat 12:00-da tamamlanýar!!! Ýeňijilere sowgatlar 10.09.2020-sende saýtda dabaraly ýagdaýda gowşurlýar! We häzirden ýeňjiler TOP 3 reýting hasaplanýar, orunlara wada edilen sowgatlar berilýär! Sowgatlar, TOP 3-lik üçin: 1. 20TMT tmcell operatoryna geçirim, saýtdaky hasabyna 20TMT, 600 ball 2. 10TMT tmcell operatoryna geçirim, saýtdaky hasabyna 10TMT, 300 bal...dowamy...
Hany aktiw bolalyň!!! Ilkinji bäsleşik+2
Bäsleşik hakda ozal hem mowzuk açylypdy ýadyňyzda bolsa... Hämmä, Hi! Salam dostlar gowumysyňyz? Kän wagtdan bäri agzalyp gelinýän meseläni şugün, orta atýarys, dogruragy YekeTak.Ru @Bonus botunyň meselesini ! Nesip bolsa, 16.08.2020-nji, 31.08.2020-nji senä çenli saýtymyzda Hany aktiw bolalyň atly bäsleşik geçirýäris! Bäsleşigiň şertleri: 1. bäsleşige diňe saýt agzalary gatnaşyp biler 2. bäsleşige gatnaşmak ü...dowamy...
Saýtyň Android platformasy üçin programmasyny ýükläň!+3
[b][green]Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk.Ru agzalary we myhmanlary! Saýtdan hasda tizlik bilen peýdalanmak isleseňiz, saýtymyzyň Android platformasynda işleýän programmasyny ýükläň! Programma hakda gysgaça: 1. programma diňe webview. 2. hiç-hili GET we telefona zeper ýetriji ulgamlardan peýdalanylmadyk. 3. web ýüklenme tizleşdirilen görnüşde we telefonyň ýadyna hiç-hili .json faýly ugratmaýar. Gysgaça ýokarkylardan yba...dowamy...
Media-Lenta bölümi+3
[b][green]Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzda täze bölüm açyldy, media-lenta. Bu bölüm näme peýdasy bar??? diýen soraglara men aşakdaky ýaly jogap berýärin: Media Lenta-da siz öz şahsy suratlaryňyzy, gülküli pursatlary, şol sanda gülküli suratlary paýlaşyp bilersiňiz! Munduň peýdasy agzalarmyzyň arasyndaky arabaglanşygy hasada çuňlaşdyrmak, uly hormat sylagy ýokarlandyrmak, agzalaryň ýüzünden gülki-şatlygy art...dowamy...
Jemi: 13

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (8 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft