“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+7
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Forum | INTERNET WE PROGRAMMIRLEME | Programmirleme dilleri

Programmirleme dilleri
PHP programmalaşdyrma dili #1 sapak+3
Hemmä salam! Şugünden başlap, wagtym boldugundan size(gyzyklanýanlara) PHP programmalaşdyrma dilini öwretmekçi! PHP barada gyzyklanýan bolsaňyz Google daýyndan sorap, ýa-da php.net-den malgumat tapyp bilersiňiz! Men esasy bölümleri öwretmekçi Bize gerekli enjamlar! Kompýuter bolsa, Notepad++, ýa-da EmEditor(men üçin iň gowysy). Başlangyjyna şular gerek. PHP kodlary ulanmak üçin Denwer, 8.6MB-lyk .zip arhiw görnüşdäki...dowamy...
Iň köp ulanylýan 10 programma dili+1
Eger siz programma üpjünçilik dünýäsine täze girişen bolsaňyz, siziň kelläňize geljek ilkinji sorag şu bolsa gerek: «Nireden başlamaly?». Tehnologiýa taýdan pajarlap ösýän dünýämizde ýüzlerçe programma dillerine duşmak bolýar. Olaryň içinden özüňiziň maksadyňyza laýygyny we jemgyýetimiztarapyndan talap edilýänini saýlamagyň iň gowy ýoly hem dünýä bazaryna ser salmakdyr. Bu makalamyzda siz dünýäniň iň gowy we iň köp ulanyl...dowamy...
Programmirleme dili - Bu näme? #1+4
Programmirleme dili diýilip näme aýdylýar?! 1. Programmirleme dilleriniň funksional maksatlary bar. 2. if/else ýaly şertli operatorlary bar 3. Ol aňlatma baha berip ýa-da islendik matematiki amallary ýerine ýetirip bilýär. 4. Ol wakalary dolandyryp ýa-da meseleleri çözüp bilýär. 5. Siz üýtgeýän ululuklary yglan edip we funksiýalary ýazyp bilersiziň. 6. Ol maglumatlary köp usul bilen üýtgedip ýa-da dolandyryp bilýä...dowamy...
Jemi: 3

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (33 min ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (37 min ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (40 min ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft