“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+8
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+3
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Forum | SUNGAT ÄLEMI | Umumy bölüm

Umumy bölüm
Dost (Gitara Aýdym Sözleri)+0
Owaldan-a hiç kimiň, Başyna iş düşmesin, Iş düşäýse başyna, Çyn dostlary gaçmasyn! Goý, ýaşasyn, çyn dostluk, Onsuz ömür geçmesin! Dost nähili dostlugyn, Işiň düşse, bilersiň!... Çyn dostlar kyn günde dost, Ýykylan çagyňda dost. Hassa wagtyň halyňdan, Habar alsa, şonda dost. "Dostum köp" diýip, öwünme Synag kändir öňüňde, Hak dost galar ýanyňda, Bir kösenen ýeriňde... Barly wagtyň elmydam, Gezer, sözüň makullap, Ýanyň...dowamy...
Salam hormatly agzalar okyjylar okap baga berin gownunize yarasa like goyun+5
Dünyani Dost Tutmalklygyn Azabynyn Beyany Abdylla ibn Apbasdan aydylyan rowayatda pygamber aydypdyr: Kyyamat guni perisdeleri we terezini Arsyn yanynda goyarlar.Syrat kopursi gylycdan yiti gyldan ince bolar.Ony azapdan doly dowzahyn ustune cekerler.Ol dowzah garadyr hemise gaynap durandyr Halayyklar onyn basyny we ahyryny bilmezler.Olaryn tenleri we gozleri hemise aglamakda bolarlar.Garynlary ac,dodaklary gury bolar...dowamy...
Soygi hakda+5
Gör, adam nähili ejiz zat! Başga biriniň duýgusy we söýgüsi ony bagtly hem bagtsyz edip bilýär! Aristotel *** Hemişe kimdir biri üçin ýüregimiz agyryp durmaly. Şonsuz durmuşyň manysy ýok. Geň zat. Wasiliý Rozanow...dowamy...
Ir sä­he­riň ar­zuw­la­ry. IKINJI SYR. DEM ALMAGYÑ GÜÝJI. [Durmuş sapaklary]+3
Ir säheriň arzuwlary. IKINJI SYR. DEM ALMAGYÑ GÜÝJI. [Durmuş sapaklary] Ondan soň iki gün geçdi. Söhbet syrlaryň aňyrsyna ýetmek üçin, alys ýerlere gitmäge-de kaýyldy. Onuň häzir gelip düşen ýeri hem oňa düýbünden nätanyşdy. Ol bu ýerde gojanyň salgy beren adamlarynyň ikinjisine duşmalydy. Oňa ikinji syry açjak mugallymyň adynyň Bikedigini bilýär diýäýmeseň, ol Söhbet üçin bü- tinleýin nätanyşdy. Söhbet gojanyň özüni...dowamy...
IR SÄHERIŇ ARZUWLARY. Birinji syr AKYL-PAÝ­HA­SYŇ GÜÝ­JI  [Durmuş sapaklary]+4
IR SÄHERIŇ ARZUWLARY. Birinji syr AKYL-PAÝHASYŇ GÜÝJI  [Durmuş sapaklary] Adamlar arzuw edýärler. Eger şol arzuwlaryň mazmunyny ýeke söze salmaly bolsa,  onda aňsat göze iler ýaly edip, «SAGLYK» diýlip ýazylar. Saglyk baradaky arzuwlar he- mişe ýürekde bolany üçinmi, köp aýdylýar. Tomas Edisonyň: «Indiki geljegiň lukman- lary derman-däri ýazyp bermezler. Oňa derek olar müşderisine bedenine, şeýle hem  näsaglygyň d...dowamy...
HEMAÝAT+4
HEMAÝAT Ýanýodada oýnap ýören üç-dört ýaşlyja oglanjyk birdenkä ýykyldy. Aýagy gaňryldy. Üsti-başy hapalandy. Bada-bat ýerinden turmakçy bolan- da-da, turup bilmedi. Ýarym-ýaş bolup aglap ugrady. Şäheriň gelim-gidimli köçesiniň ugry  bolandygy üçin, ötegçem az däl. Gözleriniň gyýtagy bilen ýüzüne se- redişip, deňesinden ötüp durlar, ötüp  durlar. Her kim başagaý. Kim bazara ýetişmeli. Kim dükana. Kim toýa....dowamy...
DOST+4
DOST Bedenterbiýe sapagy. Türgenleşik meýdançasy. Has takygy, meýdança däl-de, mäh- net meýdan. Tutuş synp bolup ylgaw synagyny  tabşyrýarlar. Meýdançanyň ortasynda sport ge ýimindäki boýny jürlewükli mugallym,  olaryň ylgaman ylgan kişi bolup, sapalak  atmazlyklaryny hüşgärlik bilen, sypdyr- man synlaýar. Has-has-has… Synpdaşlar-a, hanha, eýýäm ikinji  aýlawy ýarpylap barýarlar welin, ol heniz  birinjisine...dowamy...
ÝAGŞYLYK+2
ÝAGŞYLYK  Ýaňy gullukdan gelen, ýigriminiň dä lijesi ýigitlikde, dünýäniň hezil däl zady  barmy?!  Garagum derýasynyň   otuz-kyrk ädimlikdäki ýorunjalyk meý dana açylan suwuny sazlan bolup ýör. Egninde pili, dilinde sykylyk, keýpi  kök. Käte bir «şyr-şyr» akýan suwuň endi- ganlygyny laýyklap, joýalaryň käbiriniň  gulagyny ýazdyrsa, käbirine birdir ýa- rymdyr pil gumy tapbatlan bolýar-da, geçýär ötägidýär. Ha...dowamy...
ÝÜREK ÖRKI (hekaýa)+4
ÝÜREK ÖRKI (hekaýa)       Ýagmyr bu günem okalga hemişeki  wagtynda geldi. Ýöne ol heniz or- naşyp-ornaşmanka, täsin waka ýüze  çykdy. Talyp ýigidiň ýanyna mylaýym ýyl- gyryp, örän görmekli bir gyz geldi.  — Ýagmyr, salam!  Aňk-taňk bolan Ýagmyr aljyraňňylyk  bilen gözlerini tegeledi.  — Salam! Bagyşlaň, men seni tana- madym-la. Birsyhly ýylgyrýan gyz şadyýan dil- lendi.  — Men obadaşyňyz, Akmyrat dükan- çyň...dowamy...
YKBAL ÖWRÜMLERI (hekaýa)+4
YKBAL ÖWRÜMLERI (hekaýa) Gün gözýetimde al şapak bolup batdy.  Howa mylaýym, gaty ýakymlydy. Adaja öwüs ýän ýel, birhili, kalbyňy joşa getirip, bir ajaýyp  höwes döredýärdi. Bekdurdy ýanyna gelen  dostuny edaranyň çykalgasyna çenli ugrat- dy-da, onuň bilen hoşlaşdy. Soňra asmana  seretdi. Ýukajyk akja bulutlar umman ýaly  gök asmany çalaja ýapyp durdy. Bekdurdy  arassa howadan dem alyp durşuna, iş otagy- na dol...dowamy...
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ÖMÜR ÝOLY BARADA MAKALA+1
17-nji asryñ soñlarynda anyk bolmadyk belli bir senede, Garrygala (häzirki Magtymguly etraby) we Marawadepe etraplarynda «Giñjaý» diýen bir ýerde Gökleñleriñ Gerkez tiresinden beýik Magtymgulynyñ 3-nji arkasy Döwletmämet molla ýaşapdyr. Ondan takmynan 1654-nji ýylda Magtymguly diýen perzent dünýä inýär. Ömrüni agaç ýonma we ussaçylyk bilen geçireni üçin, onuñ «Ýonaçy» lakamy bolupdyr, ol az-owlak şygyr hem aýdypdyr. Ylmy,...dowamy...
Ak niýet+0
Köňül içre aý dogup,ýalkym salsa göwnüňe, Haýyr donly pikirler görer ýoda-ýoluny. Hoş niýetli oýlaryň, eger, gelse amady, Seniň aýaň içine döker bary-ýogyny. Beleň alyp sen ondan, galkyndyryp ruhyňy, Nazaryňy dikersiň asman giňişligine. Görersiň ak bulutlaň gökde gaýyp ýörşüni, Synlap duran görnüşüň dartarsyňöz demiňe. Ýaradanyň ak niýetden döreden ak niýetin, Ekiz-ekizden dogrup, köpelmegin islärsiň. Ak bulut dek ak za...dowamy...
Nesibä gönükdirýän öwrümler+1
Nesibä gönükdirýän öwrümler Beýle ýagdaýlaryň ýene bir hikmeti şunuň ýaly, mysal üçin, seniň mundan bu ýana gazanmaly rysgalyň indi başga ýerde goýlupdyr diýeli. Sen öwrenişen öňküje ýoluň bilen gidiberseň, igenç-teýeneden, gury sözdür gybatdan başga tapjak, gazanjak, aljak zadyň ýok. Dagda goýlan hazynany düzden, çölde gömlen hazynany deňizden gözleýän ýaly bolýarys. Edil A.P.Çehowyň “Garaňky jaýdan gara pişigi tapmak ky...dowamy...
Lki molla ( 1 ). satira+0
Yazly mekir uly hudayyoly berdi. Oña obadaky uly hem kici mollany cagyrdy. Uly molla taze alan yeñil mashyny bilen,Kici molla bolsa, kowush-messisini sharkyldadyp,pyyada geldi.Oye girensoñ jayyñ tori olaryñky boldy.Hudayyola cagyrylan adamlar gelip bashladylar. Bir zamandan giñ jay mahelleden hyryn-dykyn boldy. Sacagyñ ustunde gushuñ suydunden bashga memme zat bardy. Corek iyildi,cay icildi. El yuwuldy,nahar iyildi. Icler...dowamy...
Iki molla ( 2 )+0
Duwuncek halem iki eliñ penjesinden sypanakdy. Bulary aralajagam bolmadylar. Adamlara tomasha gerekdi. Sebabi,adamyñ ustunden adam gulyar.Bashga jandar gulmeyar. Yogsa olar towella-tagsyra goshulanda dym-dyrslyk bolmagam ahmaldy. Hawa,iki molla gidishyardi.Olaryñ biriniñ mañlayynda kase dowuldi,beylekisiniñ depesinde ici gyzgyn cayly caynek pytyrady. Duwuncek iki eliñ ayasynda hali hem tans oynayardy. Gezek demir cemce b...dowamy...
Ejeme hat+1
EJEME HAT Didäme siňdirip didäň nuruny, "Sag aman bar" diýip salaňsoň ýola, Ak pataňda ýitirmedim ugrumy, Dilegleriň ýetirendir wysala. Meň üçin tiz geçer talyp ýyllarym, Bilýärin, seň üçin ömre barabar. Diýersiň elmydam: "Neneň günleriň, Ýat ýerlerde habardarrak bolawer". Eje, töweregim däl maňa del il, Ynjydanok howpam abanyp, meni. Sen gama batmaga edinme delil, Deň-duş gyzlarymdan gabanyp meni. Düşünýärin, kal...dowamy...
ÝENE-DE DIL HAKYNDA+1
Nobatguly Rejebow. ÝENE-DE DIL HAKYNDA. Hondan bärsi bolýaň del geými geýip Del kişiniň äheňinde sözleseň, Beýiklikmi öz zadyňy har edip, ÝA amanat alyp ýörmek özgeden?! Ile öýkünýäris çagajyk ýaly, Agtarman türkmene mukaddes täri. Wah, biz bizkäk özgelere öýkünýäs, Bizem il-ä dünýä döräli bäri....dowamy...
Iki molla ( 3 )+0
Kici molla- Gara bashyn yere goyan Shol mushderi meniñkidir. Alylña aylan-da,oyan, Shol mushderi meniñkidir. Uly molla- Goz yumanyñ soñy daldir, Ol mushderi meniñkidir. Dogmak-olmek uzak yoldyr, Ol mushderi meniñkidir. Kici molla- Hudayym ecilip yorer, Sheydip yrsgalymyz berer, Ezrayyl orar-yorer, Shol mushderi meniñkidir. Uly molla- Bol-da kanagatly kishi Ashak eg kellani-bashy, Cishirmesin iliñ ashy, Ol mushderi meni...dowamy...
101- gije. Perdeli arwah 5- nji bölümi (mistiki waka)+0
Söýänlerimden aýrylyanym ücin aglap gözlerim gyzaryp ciship gidipdi özimi saklap bilemokdym bu dünyäde yene byr näce ýyl ýashamak isleyädim.Men deñiziñ gyrasynda baryp Leyli bn otyran ýerimizde otyryp oñ bn gecen günlemiñ hemmesini göz öñümden gecirdim.Oñ gözlerne seredip yene söýýän diyip gaytalasym gelyärdi.Ol inni näm ederkä diyip alada edyädim.Men otyran yerimden Allatagalladan kalbyma giñlik bermegini diledim özimi e...dowamy...
101- gije. Perdeli arwah 4- nji bölümi (mistiki waka)+0
Onyñ gözlerinden yash akdy maña ol gözyashlary gòrmek gaty agyr degdi ol durman aglady men ony kösheshdirmäne bashladym ol maña aydyan zatlañ ýalan diy sözber menden ayrylmajagyña diyip aglamasyny dowam etdi men hem ony gujaklap agladym yöne aglanmyzyñ haýry näme biz biderek agladyk sebabi hacanda byrgün hemme adamam öz söyenlerinden aýrylmaly .men ony Leylä dùshündirmäne bashladym bu dünye ýalan hem oyun diyip ol men sen...dowamy...
Jemi: 64
1 2 3 4 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sabyr et hemme zat bolar...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
M-H-T (16 min ozal)

Hakyky Durmus


dogry aýtýan...dowamy...
Erkin mowzuklar | Hakyky Durmus
askitom (26 min ozal)

###


ýeke sen däl akl ine mende şeýle ...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
askitom (29 min ozal)

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (1 sag ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (1 sag ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft