“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Yone 3 soz;

+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...

Gelmesen

+0
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yeli...dowamy...

Pul ucin edemok

+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseya...dowamy...

Bu gije yatmadym!

+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene...dowamy...

GMSS arzuw etdim eje

+0
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan...dowamy...

GMSS oylanma

+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan...dowamy...

Rap ganaty bu (Şazada)

+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...

YekeTak Lampa

+2
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren...dowamy...

Forum | SUNGAT ÄLEMI | Türkmen saz sungaty

Türkmen saz sungaty
Rap ganaty bu (Şazada)+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...
Rap alemi+2
Biziñ köpümiz rep aýdymlaryny gaty gowy görýäs we elmydama söýüp diñleýäs. Her bir adamyñ halaýan reperi ýada rebi bardyr we käbir repleri diñledikçe doýup bolanok. Kimileri söýgi repi halaýar kimileri durmuşa, kynçylyga degişli repleri halaýar. Sözleri biderek bolsada sesiñ saz bilen gowy garyşmagy netijesinde yzly yzyna gaýtaladyp diñleýänlerem bar. Köp kişi rep aşygydyr. Onda bu rep näme nirde döredi nädip gelip çykdy...dowamy...
SOHBET JUMAYEW ft FARHAT ORAYEW YOK INDI 2021+3
Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Sen menden kän uzak indi sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Menden kän uzak indi, sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Zorum ýok, zarym bar, Sende başga ý...dowamy...
ReP+0
Gun gunden agraltma janym egnimdaki yukum Kopelyar seret manlayymda gasyn yyllar yyldyrym gecyar denimden duydurman basdy yuzume tagmasyn Men yyllary uzaltjak bolyan gelejege tarap ucuryan arzuw diri yasayanymyn alamaty bu Alac yok geceni gecdi bilmeli oz gunani cekmeli ozin pursat bar seret geljek gunlere ajy durmusyn dolar owezin....dowamy...
M_blaze soymeyan indi seni+3
Men bu aydymy dine sen ucin yazdym Sen hakda yazdym sul aydymy gowja dinle biwepa Sen name ucin meni soymedigni blmk Men soygum.sana azlyk etdimi onu blmk Yone bilyan yeke zady sen bayyn ogluny soydun. Ejizleme indi bagysla diyme Ejizleme indi soyyan diyme Yeke aglanok seret menem aglayan Men aglayan yone seni soyenim ucin Biwepa bolma gyz biwepa bolma Yalwarardym sana soyemde soy senem Diyerdin soygune bolmaryn biwepa...dowamy...
Harasat - Aglatdyň aldyň ahymy+4
Söz berdiň maňa ýürekde galdy ýara Ynanypdym men saňa söýmediňmi meni çala Söz berdiň maňa ýürekde galdy ýara Ynanypdym men saňa söýmediňmi meni çala Söz berdiň maňa ýürekde galdy ýara Ynanypdym men saňa söýmediňmi meni çala Söz berdiň maňa ýürekde galdy ýara Ynanypdym men saňa söýmediňmi meni çala Düýşüme girdin ýatladyňmyýa Dogrudanam meni ýatlaýamyka Olam men ýaly aglaýamyka Ýa düýşlem meni allaýamyka 3 ýyl mensiz...dowamy...
Bezzat - Ak Gara+5
Käte gara käte ak Käte özimide bilemok Wyjdanyñy gürlet ynsabyñ bolsa az Meniñ aýaklarym ylgamakdan ýadamaz Sagatlar tersine aýlanýa seniz Ýanymdadyñ ýalan ýok galamda demsiz Arzuwlar bardy hiçkimden kemsiz Ak gara dünýämem galdy sen we mensiz Soñky gezek diýýän her gezek ýalñyşyp Her gezek soñky gezek kellämem garyşyk Diýdim eje maña garyşmañ Düzeder kaka meni ýalñyşlarym Diýdiler nädip nädip çydaýañ Içimdäki ses ruhy...dowamy...
Bezzat - Ýagyşlar+6
Gyşam geçip dur ýagýar ýagyşlar Göz ýaşlar ýüregiñi nagyşlar Kaka başlar eje diñe bagyşlar Daşarda ak gar ýagýar ýagyşlar Uzak aralyk öyüñi küýseder Uzak menzillere seni äkider Gitjek ýerim ýok ýekelikden gaçyp Doganym Mekan ýaly göwnüm açyk Menem ýolagçydym bu ýollara çykamda Ýapyk gapylardan gözledim çykalga Näme diýseñ diý durmuş barada Çagalygym ylgap geçdi aradan Göz ýaşlarym bilen ýagýar ýagyşlar Herkim daşlasada...dowamy...
Harasat ft Nowgul - Kakamjan Agamjan+8
Nowgul Gelmezmin Kakamjan Gelmezmin Gelmezmin Agamjan Gelmezmin Allyrdym doganymy 2010-njy yylda Allyrdym kakamy 2016-njy yylda Kemsindim kakam kemsindim Kemsindim agam kemsindim Harasat Kakamjan geldile seni gaty goresim Kakamjan sag aman isden geldinmi diyesim 17 yasymda meni ejemi goyup gitdin Bu gunleri gorer yaly allam biz name etdik Diyebilmedim kakam arkamda dag yaly Diyebilmedim agam bar arkamda jan yaly Aglap...dowamy...
Salam- Aly Alyýew+7
Salam Birden isleglerim çekdiň özüňe, Ýylgyrdyň ýaýdandym düşdüm näziňe. Gözel tebigatyň beren gyzyna, Duşuran bahara, ýaza kän salam. Gözel tebigatyň beren gyzyna, Duşuran bahara, ýaza kän salam. Men senden bihabar, sen bolsa menden, Ýagdaýlar soraşýan, aý bilen günden. Bu şatlykly günler gözeldir çenden, Ogryn-ogryn bakan gyza kän salam. Bu şatlykly günler gözeldir çenden, Ogryn-ogryn bakan gyza kän salam. Gül keş...dowamy...
sheyydiyya+2
yalnysmasam 2015nji yylyn aydymy dinlap gorun ...dowamy...
Bu__iSO - Ejemjan+9
Sen ejemsin bu dunyade yasamagymyn sebabi Sen ejemsin sensin dine bu derdimizin dermany Sen hakda yazsam men dodurup bu dunyani Hic hili bolmaz ejem yuregimizin armany Haka yananym hem hak diyip aglanym sen Allam ayra salmasyn bar dilegim sodur men Gowy iydirdin geydirdin bu zatlar yhlasyn sen Yalnysamda saklan diyen ejem yeke kabam sen Senin ene mahrin elmydama goldagym Hemme zatdan gorksamam senden asla gorkmaryn Sen...dowamy...
Gaygysyz Ballyyew-Jennedim+1
Seni janymdan soyipdim golla baryn Terk edip gidiberjekmi gama gark edip Ya yalan soydummi ayt Jennedim Golla baryn terk edip goydun gitdin gama gark edip Gyzam bolsa bari garow gul kesbinden Ganayyn mawy gozlim sana doneyinn Yat illerde bagtlymyn Kinelimin dilberimmm Bererdim sana bagdan gullerim Basda oyman gork berip dur Ol gul yuzine dideler Yakdylar janaaaaaaam koydurdiler Sen yarynky hakym yokdur In...dowamy...
Harasat - Soyen gyzym gelin bolupdyr+3
3 yylym geçdi sensiz men gulum Soyguden oldum men diri sen gomdun Men seni soydum sen ozgani soydun Mana gownun yetmedi usumden gullun Aglatmayadym seni ogsamana gozmeyadim Sen bolsa mendekan basga birini gozleyadin Kemsinyadim men howa gozyaslarymy gizleyadim Yekeje sen bilen bagytly bolmak isleyadim Dowdun arzuwlammy kul etdinle omrumi Diydiler dosjan su gun so gyzyn toy guni Agladym gargamadym bagytly bol soygulim B...dowamy...
Harasat - Yakan hokman yanar+5
Wagty gelende bilyanmi nam bolya Sen okunen bolyan men ozganki bolyan Sen aglan bolyan a men gulyan bolyan Sen meni soyen bolyan men bolsa ozge bilen durmus guryan Bu yene Harasat Cep tarapym bu gun seni sorady Bigadyr soyga korden allam meni gorady menden soyga garasmay indi yuregim inni gurady Sukurler bolsun yurek unutdyla wah donady Baylyk pul owandanlyga gyzyanlara degisli Kimden owrendinizay aydayynda su isi Ilk...dowamy...
Harasat - Yandy durmusym biwepa+5
Döwür näýli boldy atam Menden son herkim men bolaýdyla Meni meni taşlap giden biwepa gyz üçin ýazýan aýdymy Olar ýaly tanalmak üçin däl her gezek şol gyz ýadyma düşende gaharyma goşgy ýazýan Şu aýdymam şolaň biri gowja diňle biwepa gowja diňle Ýandy durmuşym bir biwepa gyz üçin Ýandy durmuşym bir nadan gyz üçin Ýandy durmuşym şol nohur gyz üçin Ýandy durmuşym ýandy durmuşym Ýandy durmuşym bir biwepa gyz üçin Ýandy durmu...dowamy...
Harasat ft Gr9 - Ozge gujakda+2
Harasat Sensiz yasadym Seyle bir soydum Sonky aydymym sona dinlerin sona dinledin dinledin Ye Ye ozge gujagyn howasy basgamy Wah kul etdin sondurdin ysgymy Sana yarayamy op ony gujakla Bu gun onkyda erte basga gujakda Bes eday gerek dal awa jenjelin Mana gerek dal sana gerek geljegin Gowja pikirlen awray hakynda Bagytly durmus uzakda beylekisi yakynda Menem sozlayin sozumi bolme Ozge gujakda geçmisi dorme Indi okuny...dowamy...
Harasat Bay garyba yar bolmaz+3
Irden turdum senden jan gelandir Belki men sen yadyndada daldirn Okunyan men gaty okunyan men Yene seni yatlap aydym yazdym bu gun Men biwepa men gunali soyguni gormedim Soyup çagyrdyn jar çekip ozum islemedim Son okundim tapmajagymy bilibem seni gozledim Çykgynsyz yagdayda men nam boldy diyp soramay Olip baryan her gun sensiz hayys indi dolanay Men aglatdym men dozdim sen men bolmay Islemesen isleme jan edemde jany al...dowamy...
Sohbet Jumayew-Yalan diyy+3
Yalan diy seni jandan soyenme Sen ucin koyenme her gije olenme Yalan diy diyjegin su sen sonunda Kimin yanynda yar gujagynda Ayt sen indi kemsinenimi Yekesiranimi yurek kineli Dillenmane dilin lal boldumy Hazan urdumy janyn yandymy Git bar durma galyan ozum Gerekdal mana sen sonku sozun Durma beydip gormesin gozum Yalan bu oynun hawwa men utuldym Senden utuldumm Yalan diy her gezek gozum yumanma Her gezek yananma bagla...dowamy...
Harasat Soyen gyzym soymedi+6
Seni nali soyusumi 5 welayata bildirdim Hemme adama bildirdim Yone bir sen bilmedin sen nali soyyanimi Bir sen bilmedin Bu dunyade bolmasada ol dunyade Iki elim yakandadyr nohur gyzy Duygulamy oynadyn nohur gyzy Duygulamy oynadyn Sen ucin janyny berjek oglany tasladyn Sanasan sogaby kan kimler bilen Men indi sensizlige owrensip basladym Gundiz gulkili oglan men gije gozum yaslydyr Sonky gezek baramda diydin cykma onumd...dowamy...
Jemi: 49
1 2 3 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

YekeTak Lampa


Şulary hem goýyp beraý           ...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Diospyros (3 min ozal)

YekeTak Lampa


Gowy boldy ustunlik...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Diospyros (4 min ozal)

YekeTak Lampa


Berekela bula gaty gowy bolly, gijede gözüňi agyrdanok, ýöne şu pikir zat ýazylýan ýerede hat ýazamyzda harplar ak reňkde bolaýsa, işiňizde üstün...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Bailyievv_Writer (3 sag ozal)

YekeTak Lampa


Men ucin pecat bu pikiri menem aydypdym sana gorers diyipdin we indi edipsin ustunluk...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
DARKFLIGHT (5 sag ozal)

Ýeňijiler TOP3 #talypçy


Pälwan dogan sylag hormatyňa minnetdar! Ullakan taňyrýalkasyn. Doganym kyn görmeseň Preimum hasap almaga kömekleşäý....dowamy...
Erkin mowzuklar | Ýeňijiler TOP3 #talypçy
Perhatsabirovv (7 sag ozal)

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Me...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft