Içeri gir Agza bol

AS
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Millioner ÝekeTäk-den kiçi täzelik #täzelik

+0
Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk.Ru agzalary! Millioner ÝekeTäk-den kiçijek täzelik Indi-den berilýän bonuslar 1-25 points...dowamy...

Çilimkeş

+4
Hak seni raýyňa goýmuş jahanda, Ede bileniň etgil munda, çilimkeş; Diwan gurlan güni, hasap jaýynda, Jogabyň nämedir anda,...dowamy...

Aşyk Bolmuşam

+1
Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam, Barçalar maksady gül ragnaýa aşyk bolmuşam, Bilbilem bag içre, bir gowgaýa aş...dowamy...

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!

+10
Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähenne...dowamy...

Ýalňyşyp çagyrylan "myhman" Mistiki hekaýa

+1
Kitap okamagy halaýaňyzmy?! Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan... Bir gezek kitap...dowamy...

Gijeki myhman (mistiki hekaýa) 2- nji bölümi

+0
Jemalyň kellesinde 1000-dürli pikirler aýlanyp başlady. Haýsy haramzada oň üstinden beýle oýyn edip, ony gorkyzyp biler? Öýün...dowamy...

Gijeki myhman (Mistiçeski hekaýa) 1- nji bölümi

+0
Jemalyň gözleri açyldy. Bar zat gowy, ol öz otagynda ýatyr, gapdalynda bolsa üç ogly. Diýmek bar zat düýşde bolupdyr? Howwa,...dowamy...

Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)

+0
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyad...dowamy...

Forum | JEMGYÝET WE YNSAN | Aşhana syrlary

Aşhana syrlary
Aýralyk+5
Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum, diňlejek däldim. Indi asla eşdibilmen sözleriň, Seniň meni görübilmez gözleriň, Sen hoşlaşman gitdiň, şeýdeniň üçin Alkyşymam, gargyşymam dözmerin. Sen gidip, Gör, jyda düşdüm kän zatdan, Elbetde, men ýitgim üçin gülmedim. Sen gitseň-de, iň mukaddes bir zatdan Söýmeklikden mahrum edip bilmediň....dowamy...
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy+0
Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Duýgularmy eýlä-beýlä düňderip. Meniň ol goşgymy okap otyrkaň, Goý, bilmesin hiç kim seni diňdirip. Men saňa şeýle bir goşgy ýazmakçy, Gözlerimiň ýaşyn sil deý akdyryp. Doňan ýüregimiň gary eresin, Günüň çogun goý sen maňa bakdyryp! Men saňa seýle bir goşgy ýazmakçy, Tä daňa çen süzüp gara gözlerim. Bogun-bogun söküp onki süňňüňi, Ýüregiňe ýaýrap gitsin sözlerim. Men saňa şeýle bir go...dowamy...
Seyle ýigit aslyyetde barmyka+4
Akyl oy pikirden Allam gandyran Seyle ýigit aslyyetde barmyka Allama bergisin birme bir beren Seyle ýigit aslyyetde barmyka Gozleri yorande oýnap durmasyn Biri lak atanda lak hem atmasyn Gaharlanyp hapa soz hem gatmasyn Seyle ýigit aslyyetde barmyka Ene atasynyn diregi bolan Dogan gardasynyn abrayy bolan Gormegeý Gorogly deý abrayy bolan Seyle ýigit aslyyetde barmyka Dok gununde ajy gidip doyurjak Ac gu...dowamy...
Jemi: 3

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


düşinmedim kuran okalanda aýdylyp geçýami şonça gezek ýaa baga bir ýere geçýämi...dowamy...

Aşyk Bolmuşam


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aşyk Bolmuşam
Ейжежигим (3 sag ozal)

Çilimkeş


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Ейжежигим (3 sag ozal)

Çilimkeş


Çilim çekýan azalan bolaýmasa indi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Diospyros (4 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


sagbol minnetdar paylasanyn ucin buda bir gudrat...dowamy...

Sh.....


testt...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Sh.....
AkmyradoffSoft (16 sag ozal)

K...


halaýan şahyryma ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | K...
Betjee (17 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021