“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Kowup Bilmersin

+5
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+6
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Forum | JEMGYÝET WE YNSAN | Zenanlar bölümi

Zenanlar bölümi
ÝARAŞMAK...+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýäň maňa?.. Alňasap, elewräp, Hasratdan ýaňa, Howsala düşüp sen, gol berýäň maňa. –Öt günämi, bagyşla, Azaşdym men ýollarda, Bal ary deý her güle, Gondum ýördüm go:llarda, Öz gülümiň gadryny, Bilmedim, biten ýerde... Ynha-da, görüşüň dek, Ökünjim bar, her demde... Ýalňyz-ýeke, sop başym, Galdym çykg...dowamy...
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg bilen urmuş, Ykbalym ters öwrüp, bagtymyň tagtyn, Başyndan aýlaýyp, çepbe-çöwürmiş, Meniň halym saňa aýan dälmidir? Bäri nazar salyp,  ýüzüň öwürmüş! Diňlemezmiň meniň arzy-halymy? Bu ataşyň ýalny aldy janymy, Gel, egseýin ýüregimiň nalasyn, Dömen ýürek sensizligi neýlesin? Ýa, senem çekýärmiň hasrat...dowamy...
Ýatlama+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oýlanyp. Nädip ýatlamaýyn bagtly döwrümiň, Seniň barlygyňda geçen günlerni? Mähir-muhabbede ýugrulan söýgüň, Kalbyma garyşyp, siňen güllerni? Ne göwne degişdik, ne-de tersleşdik, Gumry kimin mynasypdyk, taýlydyk, Bu durmuşyň mazasyndan, maňzyndan, Ikimizem, hem haklydyk, paýlydyk. Ýöne welin, aýra...dowamy...
Kalbym+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel dek, gurady göwün. "Öleni-öleni gözüni garga, çokany" diýleni boldy seniňki, Gynama özüňi, ejizlemegin, Geçer, synaglaryň binasy belki?!... Ençe hasratlary geçirdiň başdan, Köňül ýükün tutup, agramly daşdan, Aglanyňa bir zat berilýän bolsa, Berlerdi bu wagta, doglaňda, başdan .. Giň bol, dünýä doly...dowamy...
Söz ber+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýatlamajagyńa, Sóz ber! Órtenipler galan ómrińde, Her halda, ókúnmán ýaśajagyńa, Hem-de batgly bolup, ýeriń ýúzinde, Śat gúnlerińi ćalyśmagyn gamlara! Sóz ber! Duýgylaryńy kalbyńda saklap, Aýdan aýdymlarńa huńlenmejegińe, Ýatlamalar ummanyna gark bolup, Sóz ber! Gaýdyp indi dolanmajagyńa. Sońra ókúnm...dowamy...
Amalia terjimehaly+1
Türkmenistanyñ meşhur ýaş bagşysy Amalia, hakyky ady Amansoltan Gülmyradowa. Ýaş bolmagyna garamazdan aýdymlary bilen hemmäni jadylan Amalia 1998 nji ýylda Aşgabat şäherinde dünýä inýär Hakyky adyAmansoltan GülmyradowaMaşgalasyMaşgalasynda jemi 7 adam barHalaýan sapagyTaryhIlkinji albomy2019 njy ýylyñ dekabr aýynda çykdyMeşhur aýdymlaryÝuwaş, Seredäýdä, Köýmekmi, Synlajak intekSöýgülsiÝokIlkinji bile aýdym aýdanyAzat Dön...dowamy...
Don yurek belki okarsyn+0
Ol gyzda hic hili duygy yok 1 yylyn icinde soyusen hem bolsak dine ol sozleri men sozleyan a ona bary bir deryada suw bolsada bir bolmasada howa men seni sonun ucin tasladym taslamok senden gitdim duydurman indi onki yaly idamogam barlygam bir yoklygam menden kici bolanyndandyr ulalyp dusunersinem emma ol wagt men yok bolaryn sen durmusynda don yurek...dowamy...
Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)+7
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyadim Annylar bilen biz goñ§y otyryadyk. Olaryñ karende pagta yerimiz hem bir yerdedi.Men islemage gidemde ol hem meniñ bilen otag etsem kicijek katmenini alyp, suw tutsam kicijek pilin alyp bil ishleyardi Biz Anny bilen gunde bile gityardik. Ara tapawydymyz 12yyldy.Ola 8 yaśynda men bolsa 24 ya§ymda...dowamy...
YAY KADINI+4
Bazen utandıracak kadar açık sözlüdürler. Her yerde gerçeği söylemekten çekinmezler. Yalan söylemeyi sevmezler, dürüsttürler. Bağımsız yaşamayı severler. Aile bağları onlar için pek bağlayıcı değildir. Kendisine emredilmesinden hoşlanmaz ama zayıf, yumuşak erkeklere de katlanamazlar. Genelde arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştırırlar. Neşeli, kalbi güven dolu, zeki ve mantıklı biridir. Soğuk ve kalpsiz olduğunu düşünüyors...dowamy...
dünyäniñ iñ yaş ejesi Lina Medina+1
Lina Medina 1933-nji yylyñ 27-nji sentyabrynda Peruda dogulyar. Ol entek bäş yaşynda garyn çişmesinden hassahana äkidilende göwrelidigini bilyärler. 1939 yylyñ 14-nji mayynda garnyny kesme usuly bilen Gerardo atly oglanjygy dünyä inderyär. 2,7 kilogram bolup dogan Gerardo adyny özüni dogurdan lukmandan alyar. Gerardo 10 yaşyna çenli Linany öz uyasydyr öydüpdir. Lina 1979 yylda durmuşa çykyar ve 33 yyl soñ ikinji çagasyny...dowamy...
Jemi: 10

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (13 min ozal)

Gabanýan...


Şu goşgyny nireden aldyňyz?? ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gabanýan...
Betjee (34 min ozal)

Kowup Bilmersin


Bett bolupdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Habib (42 min ozal)

Soyusyanlere sorag:


 Eý söýgi, eý söýgi, eý beýik söýgi! Muhammet ymmatyn ýaradan senmi? Ýa bolmasa tozap ýatan tümlükden Asmany, zemini döreden senmi?   Barha a...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soyusyanlere sorag:
Diospyros (1 sag ozal)

Soyusyanlere sorag:


Soygi diyip zat yok.Eger soygi bar bolsa Shirin Perhada,Leyli Mejnuna gowushardy.Soygi bar bolsa name un kop otnoseniyan sony erbetlik bilen guta...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft