“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Yone 3 soz;

+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...

Gelmesen

+0
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yeli...dowamy...

Pul ucin edemok

+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseya...dowamy...

Bu gije yatmadym!

+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene...dowamy...

GMSS arzuw etdim eje

+0
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan...dowamy...

GMSS oylanma

+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan...dowamy...

Rap ganaty bu (Şazada)

+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...

YekeTak Lampa

+2
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Oýunlar, testler we soraglar

Oýunlar, testler we soraglar
Soraggg+1
Salam dostlar size soragym bar. Harasat dinleyan bolsanyz ilkinji haysy aydymyny dinlediniz?...dowamy...
Sorag!-jogap!+0
Haysy yurtda basketboll kamandalarnyn atlary turkmen sozleri bn gabat gelyar?...dowamy...
Sorag!+1
Ilkinji elektrik stansiyasy nirde Guruldy?...dowamy...
sorag tapmaca+1
Jayyn her burcynda 1 pisik bar hersi biri birine seredende 3 pisik gorinyar.Sorag jemi nace sany pisik bar?...dowamy...
prenses Vs Makarina+0
Kimi saýlaýaňyz??? Teswirlerde hökman ýazyň.......dowamy...
Hemedany Vs BezZzaT+0
Kimi saýlaýaňyz??? Teswirlerde hökman ýazyň.......dowamy...
Sorag... #gyzykly+0
Salam dostlar! Maňa bir gyz ýagny L**** sorag berdi. Şuny bilseň, meň bilen gürleşýän bolsama, men ýok saňa diýdi. Jogaby 7 günde bilmeli men. Haýyşt bilseňiz, şahsyma ýazaýyň Sorag: Içmesi halal, iýmesi haram. Erkekler günde 3 gezek görýär, Zenanlar ömüründe 1 gezek görýär... Şony bilmegim zerur. Eger biderek zat bolsa, şahsyma ýazaýyň, hayýşt...dowamy...
Haýsy şahyry halaýaňyz?+2
Kim haýsy şahyry halaýar?...dowamy...
Haýsy ýurtlary göresiňiz gelýär?+1
meň kän ýeri göresim gelýär, arasynda täze kino görýän ana şonda ulansam şul ýerik gidip şul aktýor bilen surata düşüp gaýdaryn diýýän, siz niräni göresiňiz gelýär?...dowamy...
Teklip+3
1 kinoda görüpdim,Matematik 1 oglan bar 1 gyza aýtýar: -Egerde sen bn söýüşmek üçin gerekli hemme zady etdim kabul edeli...sana aşyk boldum we seni söýdim,kabul et seni yrmagy ýerine yetirdim.SÖYÜŞELi ........ Elbetde kellesine sumka iýýär... soragym;teklip alanyňyz edeniňiz barmy? etmek isleýänler?...dowamy...
1 manat nirede?+5
3 adam pul birleşdirip radio almaga gitýäler, radio 30 manat. Hersi 10 manat goşup radio alýalar. Ýöne soň radionyň arzanlandygy, 25 manat bolandygy ýatlaryna düşýär. Dükana yzyna gidip, puluň galanyny yzyna soraýarlar, satyjy 5 manady 3 adama bölüp bilmejegini bilip 2 manady jübüsine salýa, 3 manadam 3 adama pölüp berýä, şunluk bilen her adam radiony 9 manada aldyklary bolýa. Indi 9×3=27 manat satyjy jübüsine saldy 2 man...dowamy...
Sorag N1+0
1.Kellesi guyrugy,ayaklary ata menzeyan zat name? 2.Amerikanyn gosunynda in uly şapka geyyan kim? 3.Dunyade ilkinji pagta nira ekildi 4.Remezanda iyilse-de orazany pozmayan zat name? 5.Caynek kasa name diyipdir? 6.Elipbiyin birinji uc harpy name? 7.Ogurlamak isliginin geljek zamany name? 8.Haysy gaba suw guyulmayar. Jogaplar bolsa Yazyp bilyaniz...dowamy...
Sorag size+1
Birni cyn yurekden söyyaň. Gowy goryaň ony. Hatda janyny bermagede taýn şoňa. Olam saňa ikilik edya. Senem orenyaň şony. Şonda nm ederdiniz?...dowamy...
Sorag.#10+2
Soyusmek ucin (gyz yada oglan) bay bolmalymy hokman? teswirlere yazyn..!...dowamy...
Sorag.#9+2
Pulmy? Bagtmy?...dowamy...
Sorag.#8+2
su wagt soygulin yanynda bolsa name ederdin..? 1.Gujaklardym 2.Ogsardym 3.Hic zat 4.Urardym teswirlere yazyn...dowamy...
Sorag.#7+1
Bir hasiyetinizi uytgetmane mumkinciliginiz bolsa haysy hasiyetiniz uytgederdiniz?...dowamy...
Sorag#11+0
Patysa bn 1 adam ba birem towuk ba.Patysa adama sey diyyar sen su towugy oldursen menem seni seydip oldurern diyya.Sonam ol adam towugy oldurya yone ozi diri galya.Sol adam towugy nadip olduripdir???...dowamy...
Sorag#10+0
Bir adam turma basyljak bolya sudt edilip durka muna sorag beryaler soragy bilsen bosatjak bilmesen 25 yyl otyrarsyn diyya bolya diya.Sorag dagda ba,duzde ba,oyde ba?? Name jogaby blnk 25 yyl basylya son turmeden cykyp gelyar oyunin gapysyny acsa sol soragyn jog gorya.seydibem okunya sol soragyn jog name???...dowamy...
Sorag.#6+1
soygulinizin doglan gunne name sowgat alyp bererdiniz?...dowamy...
Jemi: 53
1 2 3 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

YekeTak Lampa


Şulary hem goýyp beraý           ...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Diospyros (2 min ozal)

YekeTak Lampa


Gowy boldy ustunlik...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Diospyros (3 min ozal)

YekeTak Lampa


Berekela bula gaty gowy bolly, gijede gözüňi agyrdanok, ýöne şu pikir zat ýazylýan ýerede hat ýazamyzda harplar ak reňkde bolaýsa, işiňizde üstün...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Bailyievv_Writer (3 sag ozal)

YekeTak Lampa


Men ucin pecat bu pikiri menem aydypdym sana gorers diyipdin we indi edipsin ustunluk...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
DARKFLIGHT (5 sag ozal)

Ýeňijiler TOP3 #talypçy


Pälwan dogan sylag hormatyňa minnetdar! Ullakan taňyrýalkasyn. Doganym kyn görmeseň Preimum hasap almaga kömekleşäý....dowamy...
Erkin mowzuklar | Ýeňijiler TOP3 #talypçy
Perhatsabirovv (7 sag ozal)

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Me...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft