“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Gutlaglar we arzuwlar

Gutlaglar we arzuwlar
Makarina joriçkama +4
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wepaly ynamly gyzlan biri bol joram Göröglyn ýaşyndanam uzak ýaşa söýgülin bilen tä garraýançan bile bol jnm Ýene bir gezek DOGLAN GÜNÜN GUTLY MÜBÄREK BOLSUN...dowamy...
@Makarina joram uzak ýaşa!+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen jan saglyk, abraý, bagt, bagtdan tagt arzuw edýän, goý hemme eden arzuwlyň hasyl bolsun, unudylmajak ýyllaryň biri bolup geçsin, uzak we manyly ýaşa!!!...dowamy...
Uzak yasha @Olya+2
Olya joram doglan gunun bn gutlayan!! Her gun saher bn dogyan Gunun shohleleri sana dine bagt, ustunlik getirsin! Goterip bilmejek in agyr yukun abrayyn bolsun. Name arzuwyn bolsa shona yetmegini arzuw edyan. С днем рождение дорогая!...dowamy...
С днем рождения Мой самый Братишка PerhatSabirovv+5
Поздравить с днем рождения братишку. Братишка, с днем рожденья поздравляю, С тобою вместе мы росли всю жизнь, Ты лучший в мире брат, я это знаю...dowamy...
@Aýjajek, doglan güniñ gutly bolsun ????Uzak ýaşa jigim!!!?????+1
Salam Hormatly yeketak.ru agzalary. Sagaman oryrsyńyzmy ýegenler, jigiler we dostlar gowmy ýagdaýlaryñyz?! Dogry köpden bäri görünemmok, aý näme iş köp wagt az. Ine bu gün bolsa saýtyñ agzalaryndan biri @Aýjajek jigimiziñ doglan güni. Uzak ýaşa jigim doglan güniñ gutly bolsun. Durmuşdaky ähli arzuwlaryña ýet. Bagtly bol mydama ýüziñ gülip dursun. Gözüñde ýaş aksada diñe gülkiden bolsun. ?????????⛄❄?❄⛄???? Indi bolsa...dowamy...
Bitarap Türkmenistana 25ýyl+4
Salam Hormatly agzalar we okyjylar! Men sizi Garaşsyz hem hemişelik Bitarap döwletimiz Türkmenistanda her ýyl bellenilýän şanly Bitaraplygymyzyň 25ýyllygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn! Goý, biz ýaşlar öňümizde näme maksat goýan bolsak, şol maksat-myradymyza ýeteli........dowamy...
Hemedany uzak ýaşa +3
Ine bu günem saýdymyzyň agzasy @Hemedany dostumyzyň doglan günü! Hemedany uzak ýaşa, ömrüň uzak, görjegiň gowluk, iýjegiň süýjülik, iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Şu dünýäde näme arzuw etseň hemmesi hasyl bolsun! Söýüp hem-de söýlüp ýaşa, manyly ýaşa! ...dowamy...
Göwher doglan günüň gutly bolsun!+0
Göwher, doglan günüň bilen! Dünýädäki iň bagytly gyzlaryň biri bol! Saňa jansaglyk uzak ömür arzuw etýärin! Ähli saýtdaky joralaryň adyndan, dostumuz Mehriniň adyndan hem gutlaýaryn! Göwherçik bagytly bol we tel-de aýdanlarmy hiç-haçan unutmagyn! ;)...dowamy...
Dürli doglan günüň bilen!+1
Dürli, sypdaş doglan günüň gutly bolsun! Durmuşda saňa berk jan saglyk, tükenmez saglyk arzuw etýärin! Seni ähli 2003-leriň, şol sanda ähli sypdaşlarymyň adyndan gutlaýaryn! Bagytly gyz bolup ýaşa, ilkinji söýgim ! ...dowamy...
Nowça daýza doglan günüňiz bilen!+0
Salam, daýza/gelneje Doglan günüňiz gutly bolsun ! Allajan uzak ömür bersin, söýen ýaryňyz bilen bagytly ýaşaň! Men şu saýtyň agzalarnyň ählisiniň adyndan gutlaýaryn! Karoçy, daýza/gelneje dünýädäki iň bagytly adam boluň!!! Göroglynyň ýaşyny bersin hudaýym!!!...dowamy...
Soyguli.Ru admini bilen söhbetdeşlik+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Bilýäňizmi men bugün kim bilen gürleşdim?! Öz kärdeşim Soyguli.Ru admini Wepa (We-Pro) bilen habarlaşdym! Tahmynan 6 aý ozal gulluga gidipdi. Gullukda wagty 2 gezek gürleşdim ýalňyşmasam, 1-i şügün giçlik. Dostum Wepanyň aýtmagyna görä, nesip bolsa gullugy gutaryp gowuja bir proýekt ýagny tanyşlyk websaýt döretmekçi diýýä. Nesip bolsa gullugy gutarsa, biz hem gyrada durmarys, elden gelen...dowamy...
BezZzaT братиш с днем рождения+6
Пожеланий много, принимай братишка все! Желаю твердо стоять на ногах, в любом смысле этого слова. Пусть финансы радуют своим присутствием. Учеба и дальнейшая карьера будет легкой и удачной....dowamy...
Parsez бро С днем рождения+4
Мы поздравляем с днем рождения! Всем сердцем пожелаем мы добра, И пусть всегда останется откырытой навстречу ваше сердце и душа...dowamy...
Ýaşyň Uzak Bolsun Dostjan!!!+3
Mekdebe barmakak hem bile oýnaýadyk Mekdepde hem 11 ýyl bir partada oturan dostym Bu gün 3- noýabr Bilýän dost doglan güniň ertir 4- Noýabr dost ýöne men ertire garaşyp oturmazdan hemmeden birinji gutlaýyn diýdim. Doglan güniň bilen dost, ömriň uzak bolsun Ejeň doganlaryň bagtyna mydama janyň sag bolsun. Şu saýtdaky " parsez " lakamly agzamyz 4.11.2020.ýyl Uzak we manyly ýaşa dost. Janyň sag bolsun!...dowamy...
Doganjygym doglan gunin bilen+5
Ine bu gun hem menin durmusymda yatdan cykmajak gunlerin biri sebabi men yekeje erkek doganjygymyn doglan guni doganjygym doglan gunin gutly bolsun uzooook uzoook yasa allajan abray bn okuwyny dynyp gelmek eline gyzyl diplom alyp gelmek nesip edsin nesip bolsa cagajyklaryn eygiligini gor mun gozelden saylap soyen gyzyn gelinejem bn uzook dowran surmegini arzuw edyan yene bir gezek doglan gunini gutlayan doganjygym uzook y...dowamy...
PÄLWAN GUTLAÝAN+9
Doglan güniñ gutly bolsun Pälwan.ynha bu gun senin ucin tolgundurujy ve yatda galyjy günleriñ biri yagny seniñ doglan güniñ.Saña uzak ömür bagtly durmus hemise üstünligiñ yar bolmagyny dileýän.Altyndan tagtyñ-tükenmez bagtyñ bolsun.Gulleriñ güli-ýoluksyn mañlaýyna yazylany gülden päk bolsun.ene ataña masgalana wepaly yaşlañ biri bolup ýetish.Saylan karin eyesi bol Allajan.Yene bir gezek doglan gunin gutly bolsun. HAPPY B...dowamy...
Doglan günüň gutly bolsun Selbim+1
Doglan güniň bilen söýgülim Selbi! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüňi gutlamak maňa nesip etsin! Ýüregiňde beslän arzuwlaryňa ýet! Esasy...dowamy...
Doglan günüňiz gutly bolsun!+3
Şu gün doglanlar,hemmäňiziň doglan günüňiz gutly bolsun!Janyňyz sag,ýaşyňyz uzak,görjegiňiz diňe gowulyk bolsun!Durmuşda eden arzuwlaryňyza ýetmek miýesser etsin!Uzaaak ýaşaň!...dowamy...
Doglan gunun gutly bolsun @Natanysh agza+7
Ine bu günem doglan güniñ. sana durmuşda perişdeleri gabandyrjak derejede bagt, Hindileri haýran etjek derejede söýgi, Medisinany haýran etjek derejede jan-saglyk, taryhyñ we edebiýatyñ söz tapyp bilmejek derejesinde durmuşda owadan pursatlarda ýaşamagyñy arzuw edýän, Goý sana geljekde uly- uly üstünlikler yar bolsun we Bagt ýagşynyñ aşagynda ezilmek miýesser etsin, Sana Allajan beren ýaşyny owadan pursatly bagtly günlerd...dowamy...
Doglan günüň gutly bolsun, Arslan Alaýew dost!+3
Doglan güniň bilen Arslan dostum! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüňi gutlamak maňa nesip etsin! Ýüregiňde beslän arzuwlaryňa ýet dostum!...dowamy...
Jemi: 23
1 2 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (1 sag ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (1 sag ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft