“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+0
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Erkin mowzuklar
“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goşunynda söweşjek esger tapylman galypdyr. Tötänden bir karar bilen ol goşunyndaky esgerleriniň nikalanyp, durmuş gurmalaryny gadagan etdi. Şol wagtlarda Rimde ýaşaýan Eziz Walentin atly kişi gadagançylyklara we her dürli howplara garamazdan jübütleriň nikalaşyp, durmuş gurmaklary üçin kömek bermegini...dowamy...
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!+0
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ. *Sen dört ýaşyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi. A sen welin tamlara surat çekerdiñ. *Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owadan eşikler geýdirerdi. A sen welin hapalardyñ. *Sen ýedi ýaşyñdakañ ejeñ seni mekdebe alyp giderdi. A sen w...dowamy...
GMSS men yasamaly+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak acaryn sizi kuteklemen men sizin goresi gelmiyanim hokminde bolsam siz menin ucin hemise bir demim yuregim janym islegimsiniz arzuwymsynyz men bu zatlary ayan edip hic kime aytjak daldim yone men siz yaly don yurek bolup yatlaman gezip aytman gezip biljekdal bu hakykat herkim bilse gowy we bu hakda si...dowamy...
GMSS durmusdan+0
Isim ugryna dal husym hyzmat edya erkimi eyelan nabelli hyyala umyt edyaler kopisi a men umydy ayan etjek bolup icki dunyade azasdym baglandym bimany pikirlere ozimi alyp cykjak bolyan yalancy duys duygudan garanky tumlik durmus yagtylyk yok halas etjek kellede yok anam yok borla dusunmersin aytmayyn samsyk zatlary okayansyn diyip icinden name yazypdyr bu oglan na samsykmy......dowamy...
Aýtmasy kyn bolan “üç söz”+2
(hekaýa) Içimi dertdeş gündeligime dökäýmesem başga hiç kime aýdyp bilemok. Öňler kinolarda görenimde ýa bolmasa çeper eserlerde okanymda, aşyk öz magşugyna şol jadyly “üç sözi” aýdyp bilmän köseneninde, men öz ýanymdan şol sözleri aýtmakda näme kynçylygyň bardygyna asla düşünmeýärdim. Bu sowaly töweregimdäkilere beremde jogabyna: “Aşyklyk derdine uçramadyk bu ýagdaýa asla hem düşünmez” ýa-da “Sen asyl söýgüden bihabar...dowamy...
Aýralyk+2
Sen meni, orta ýolda goýup gideňsoň, aýralygyň nähili derejede agyrdygyna düşündim. Söýgüni öwredipdiň, ýöne sensiz durmuşda ýatlamalar bilen göreşip ýaşamaklygy durmuşdan öwrendim. Aslynda, men, durmuşyň çylşyrymly synaglarynyň köpdügine göz ýetirdim. Durmuş ilki synag edýän eken, soňra ýaşaýan zatlaryňy düşündirýän eken. Ellerimden elleriňi çeken pursadyňdan, men ýeke galmadym. Nätanyş bir duýgy maňa kyn günümde gollary...dowamy...
Seni ilkinji söýen adam kim?+1
Söýgi… Bu jümle biziň durmuşymyzyň manysy. Söýgi- bu biziň durmuşymyzyň esasy özeni, aýrylmaz bölegidir. Çünki söýülmeýän adam özüni ýalňyz duýýar. Hiç bir zada höwesi bolmaýar. Eýsem bizi ýaşadýan, biziň ýylgyrmagymyza, ähli kynçylyklardan baş alyp çykmagymyza, durmuşymyzyň manysyny tapmagymyza itergi berýän duýgy nämekä? Megerem, bu duýgularyň iň beýgi bolan söýgi bolsa gerek. Biz özümiziň gündelik durmuşymyzda söýgi d...dowamy...
Türkmen gyzy+3
Bir gün bir oglan Alladan Fransuz gyzy ýaly owadan, Ýapon gyzy ýaly buýuran işiňi ýerine ýetirýan, Ispan gyzy ýaly mähirli, Italýan gyzy ýaly şadyýan, Sygan gyzy ýaly köp bilýän gyz diläpdir. Şunlukda Rabbimiz Türkmen gyzyny ýaradypdyr. Diýmek Türkmen gyzynda hemme häsiýetler jemlenendir. ...dowamy...
Hökman okaň!!!+7
Şeýle bir gün geler hemmämiz ulalyp aladalarymyz hasda köpeler, VK.com ýat bolar. Hatda wagt hem bolmaýar girmäge. Bärdäki dostlar joralar ýitip gider. Sebäbi köpüsini diňe onlinede tanaýarys. Bärde tapan söýgüňem ýat bolar. A bir döwürler birek-bireksiz ýaşabam bilemok diýilerdi ençeme ýyllar geçen soň birden ýüregiň gysyp ýaşlygyň ýada düşer welin öz saýtyňa girip görersiň emma öňki dostlaryň hemmesem eýýäm birmahaldan...dowamy...
Orazik doglan günüň bilen.+4
Orazmyrat agam uzak ýaşa! Görjegiň gowy bolsun!🎆✨🎈🎉🎊🎁...dowamy...
Sorag?!+1
aýdaly, meselem: bir oglan gyzy janyndan hem eý görüp söýýär. Ol gyzyň söýgülisi bar, ýakyn gardaşlaryndan. Ýöne oglan söýgülisi bolanyny bilse hem şony söýýär. Oglan gaharjaň, gahara gaty sözler hem gyza aýtýar. Ýöne ol gyzy aglatmaga ýüregi çydamaýar. Indi sorag? Oglan näme etmeli?! Ölmelimi?!...dowamy...
Я люблю тебя+3
Ты же хотела узнать, что будет завтра, но И сложно же предугадать, кто будет срываться вновь И знаешь тогда я хотел, и знаешь сейчас я хочу Не успел я сорваться тогда и сказать тебе Я люблю тебя С тобой хотел прожить всю жизнь Сейчас я потерял тебя Не знаю ли верну Я люблю тебя С тобой хотел прожить всю жизнь Сейчас я потерял тебя Не знаю ли верну Приходила ко мне, делал больно тебе И не знал я тогда, как ты мне дорога Мы...dowamy...
Taryh Troya aty wakasy+1
Iki aşyk ýüzünden akan agzybir milletleriñ gany. Bir söýgi üçin ölen müñlerçe adam, iñ soñunda bir tagta at bilen girilip gyrylan bigünä halk, bir zatlar kelläñde janlandy gerek, hawwa, Troýa urşy barada gep açýarys. Troýa urşy taryhyñ bilinen iñ belli uruşlaryndan biridir we Ýewropa Aziýanyñ arasynda bolan ilkinji uruşdyr. Troýa urşy Gresiýaly döwletler we Troýa arasynda bolup geçendir. Gresiýanyň şasy Agamemnonyň we T...dowamy...
Yuregi ejizler okamasyn+0
Iñ howply neşe maddalar Dünýäde gaty köp neşe maddalary bardyr. Olaryñ käbirini durmuşda görýändiris. Geroin bilen Kokainy bolsa iñ erbet neşe maddasy hasap edýän bolmagyñyz ahmal. Onda şu ýazgyda okajaklaryñyz bu neşeler bilen deñeşdirilmezem. (Ýazgyda rahatsyz ediji suratlar ulanylandyr) Şeýtanyñ demi «Brundanga» Toz halynda tapylan we ýüze üflenýän bu neşe, ýüzüne üflenen adamyñ güýjüni we ýadyny ýitirmegine sebäp b...dowamy...
Sorag?+1
Salam hemmade hormatly agzalar hemmanize bir soragym bar sizin soyyan soyguliniz gaty gahar bilen ene-atanyz dasary yurtda bolsa sol sebapli soyguliniz size seni ene-atan soyyan bolsa taslap gitmezdi,menin ene atam meni gowy gorya menin yanymda diyse,ene atanyz yanynyzda yoklugyny yuzunize salsa soygulinizin sol sozlerini bagyslap soyyermidiniz??? Yalnyslar bolsa bagyslarsynyzlar!!!...dowamy...
Kanunsyzlaryn yurdy+0
Her ýerde uruş, her ýerde tüpeñ sesi, her ýerde gan, gödeklik, açlygyñ bolýan ýeri, hawa o ýer Merkezi Afrika respublikasy. Merkezi Afrika respublikasy Afrika materiginiñ ortasynda ýerleşýändir. Hiç deñiz ýokdyr. 1960-njy ýylda garaşsyzlygyny gazandy. Halky 5 mln ýakyn. Bu ýurtda hiç kanun ýok diýip bileris. Hemme kişi islän ýerine hajadyny edip bilýändigi sebäpli howasy kirlidir. Adamlarynyñ ortaça ömri 45 ýaşdyr. Ýurdu...dowamy...
You Tube hakynda+3
Bu gün durmuşymyzda uly bir ýer tutýan YouTube nädip guruldy. Nädip bular ýaly meşhur boldy. Youtube Steve Chen, Chad Hurley we Jawed Karim adyndaky üç ýaş oglan tarapyndan 2005 nji ýylda bir iş ýerinde (garažda) guruldy.  Gurujylardan Hurley ýasamak, Chen we Karim bolsa bir Paypal işgärleridi. Paypal bilen bile işleýän Chen we Hurvey 2005 nji ýylyñ ýanwar aýynda öý otyrylyşygynda düşen suratlaryny we wideolaryny paýla...dowamy...
<Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar sarp eder+0
«Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar sarp eder Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýa ägirtlerinden biri bolan «Apple» şereketi gender taýdan deňsizlige garşy göreşmeklik üçin 100 million dollar möçberinde pul serişdesini bölüp berendigini mälim etdi. «Apple» akademiýasynyň Detroýt şäherinde geçirilen mahabat çäresinde gender taýdan deňsizlige garşy taslamalaryň Atlanta şäherindäki...dowamy...
Durmus totanlikden ybarat daldir+0
orta asyrlarda tokayda odun çapyp maşgalasyny dolandyryp yören bir musulman bende bar eken. ömrünin yarysyny odunçylyk bilen geçiripdir. bir gün tokayda odun çapyp yadandan son, howpsuzlyk üçin bir dayaw agaja çykyp uklayar. oyanandan son töweregine bakyar, bir görse aşakda agsak tilki bar eken. tilkinin dört ayagy hem yaraly bolanson, yerde sürünip zordan yöreyan eken. tilki süyrenip barşyna, bir gyrymsylygyn içine baryp...dowamy...
Hekaýa.+0
yaş bir karendeçinin ilkinji gezek uly şahere çykyşydy. beyik beyik binalara we köçedaki adamlaryn kanligine hayran galyp başy dönmüşdi. adamlaryn yygyn bolan bir köçesinde yorap barşyna gulagyna bir jyk-jyk möjeginin (esasan yorunjada bolyar,agşamyna çyran yşygyna gelyar) sesi gelyan yaly boldy.durup dinşirgendi. hawa, bu jyk-jyk möjegidi. ses uly bir dükanyn önündaki bezeg otlukdan gelyardi. ol dükanyn önündaki otluga y...dowamy...
Jemi: 699
1 2 3 ... 35 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (1 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (9 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft