Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- 8-Mart Baýramyňyz Bilen! +2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşasyn! Bugün hemme şat, açyk göwünler Baýramyň şatlygyndan, ýaýraýar diller Elimde siz üçin, gyzyl bägüller Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar) Ýüzüňizden her dem, şatlyk gitmesin Baharyň keýpi, hiç terk etmesin Aýralyk kalbyňyza, nesip etmesin Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)
Şugün doglanlar
TMXBET (1-ýaş) Volk (32-ýaş) Wepa8585 (36-ýaş) Liudowik (18-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
,,SÖÝGÜLIM''+2
DERTLEŞÝÄN SYRDAŞYM, BIR SENI SÖÝÝÄN, ALÝAN DEMIM SENSIŇ DIŇE SÖÝGÜLIM. SENIŇ ÝÜZÜŇDE MEN BAGTYMY GÖRÝÄN, BAGTLY BOLARYS BILE SÖÝGÜLIM. GÖZ DEGMESIN, ALLAM GÖZELLIK BEREN, DIŇE MENIŇ ÜÇIN GUJAGNY GEREN, TOKAÝYŇ GÖZELI KEÝIKDIR JEREN, DÜNÝÄNIŇ GÖZELI SENSIŇ SÖÝGÜLIM. ŞEÝLE BIR SÖÝÝÄN MEN YNANAÝ SENI, ÝOKDUR SAŇA ÇYKJAK GYZLARYŇ DEŇI, ÖZÜŇI SÖÝDÜRDIŇ HEM SÖÝDIŇ MENI, GELJEGIM, GEÇMEŞIM, BAGTYM SÖÝGÜLIM. DIŇE SENIŇ BILEN...dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 19:15) okaldy (77) teswirler (3)
,,SENSIZLIK''+4
HER GÜN ÇYZÝARYN MEN SENIŇ SURATYŇ, GÖZÖŇÜMDEN GITMEZ SENIŇ SYRATYŇ, MENI TAŞLAP GIDEN, BILIP GOÝ SENSIŇ, ÝEKE GALDYM, SENSIZLIKDEN GURADYM. SENI SÖÝENLIGMI HEMMÄ BILDIRDIM, SENIŇ ÜÇIN ÖZ ÜSTÜMDEN GÜLDÜRDIM, EÝSEM DÖZÜP GIDEN, SEN DÄLMI MAŇA, MENEM INDI SENSIZLIGI ÖLDÜRDIM. TANALDYM, INDI MEN ETRABA BELLI, ÖŇKÜLERIM MAŇA ÖKÜNIP GELDI, MENI TAŞLAP PULLY BIRINE BARYP, SÖÝEN GYZYM ÖZGE GUJAKDA GÜLDI. DERDIM MAŇA ÝATÝÄR, B...dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 18:44) okaldy (67) teswirler (4)
Söhbet Döwletow ,,Ynandym''+4
,,Geler'' diýip her gün garaşdym saňa, Her bir ýalan sözleriňe ynandym. ,,Ýeke seni söýýän'' diýerdiň maňa, Özümden geçip men saňa ynandym. Seni ýamanlany duşman bilerdim, Çagyran wagtyňda derrew gelerdim, Mydama men seniň bilen gülerdim, Her bir ýalan güleniňe ynandym. Sensiz galdym indi, bilseň ýekelik, Agyr düşýär, ýaryň etse ikilik, Ýalbaryp gelmegin indi ökünip, Seniň ogryn bakyşlarňa ynandym. Söhbe...dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 17:25) okaldy (51) teswirler (4)
Üns beriň!+3
Özüňiziň ýa-da başga biriniň adyny goýup goşgy ýazdyrjaklar zakaz alynýar we goşgularmy halan bolsaňyz Like goýmagy unutmaň!.....dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 13:14) okaldy (55) teswirler (3)
Türkmenistanda ýolagçy demir ýol gatnawlaryna täze düzgünnamalar girizilýär+5
Türkmenistanda ýolagçy dermi ýol gatnawlaryna täze düzgünler girizilýär. Bu düzgünler sebitde we dünýäde dowam edýän çylşyrymly epidemiologik şertlerde arassaçylyk-öňüni alyş talaplaryny berjäý etmäge mümkinçilik berýär. Bu düzgünler barada Lebap welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugy «Türkmen gündogary» gazetinde bildiriş ýerleşdirdi. Täze düzgünler ýolagçylara bolşy ýaly, hyzmat...dowamy...
Mister (02.03.2021 / 17:08) okaldy (50) teswirler (3)
Ünüs beriňler +1
Hepdelik gutardy weli, mowzuk açylanogaý ozal hergün bilýän bolsaňyz, her sagatda açylýady, gowuja okar ýaly mowzuk, häzirää ...dowamy...
ZET-PRO2003 (01.03.2021 / 09:25) okaldy (60) teswirler (8)
Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi ýeňijileri! #yeketak.ru+2
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Hepdelik geçirilen bäsleşigimizdäki ýeňijiler aşakdakylar: 638 pikir bilen: @Doxxim agza. 127 teswir bilen: @Selbiska agza. 107 mowzuk bilen: @Bailyievv_Writer agza. 20 sagat aktiwlik bilen: @Doxxim agza. Ýeňijiler telefon belgilerňizi, şahsa ýazyp ugratmagyňyzy haýyşt etýäris! Bäsleşige gatnaşyp, ýeňiji bolmadyklar, gynanmaň, esasysy Durmuşda 1-nji bolmak hakda oýlaň! Ähliňize üst...dowamy...
ZET-PRO2003 (01.03.2021 / 06:30) okaldy (56) teswirler (7)
GORDÜŇMI!+3
ELIŇDEN GIDIRIP ARZYLY ZADYŇ, DÜNÝÄŇ DERDI BILEN AGLAP GORDÜŇMI, GÖZDEN GAM INENDE SORALSA HALYŇ, "AÝ GOWULA"-DIÝIP ALDAP GORDÜŇMI! AWTORY:G.ORUNOWA!...dowamy...
GULSHAT (27.02.2021 / 15:00) okaldy (51) teswirler (4)
Soyenim sensin+6
Oylansam oyymda sensiň, Düysh gorsem duyshinme seniň, Janymy bereyin janym saňa, Janymdan artyk soyenim sensiň. Seni oylaman gechmedi günim, Sensiz hayat yok Gulim, Seni soyenim dey soymedim kimsani, Hayatym, barlygym, soyenim sensiň. Arzuw etdim ikimiz barada, Urshdyk, oykeleshdik arada Name diyen bolsam bagyshla! Yurekimiň soyeni sensiň. Gitme meni yalňyz tashlap, Galmayyn men gozimi yashlap, Goshgy...dowamy...
Doxxim (26.02.2021 / 20:27) okaldy (53) teswirler (5)
YekeTak.Ru 30-hepde +11
Ähliňize salam dostlar! ÝekeTägimiz bugün 30 hepde ýaşapdyr Göni 30 hepde, 212 gün, 5088 sagat YekeTak.Ru size hyzmat etdi! Nesip bolsa, 30-däl 300 hepde saýt işlär inşallah Şu bilen bilelikde size saýtyň ähli taraplaýyn howupsuzlygyny duýdurup geçmekçi. Ýagny siziň şahsy maglumatlarňyz, açar sözüňiz, telefon belgilerňiz 100% gizlinlikli saklanylýar! Ähliňize üstünlik! Hormat bile...dowamy...
ZET-PRO2003 (26.02.2021 / 17:28) okaldy (65) teswirler (9)
8NJI MART<+7
8NJI MARDTA OGLANYN DOGLAN GUNI BOLSA NAHILI BOLARKARAY <MENIN DOGLAN GUNIMEM SONNA< 1 TARAPDAN GAWYRAAK 1TARAPDAN ERBEDIRIGAM< 8NJI MARTDA YA PADARKA YADA SUPRIZ ALJAK BOLSAN YADA BERJEK BOLSAN BIRHILLI < GOWY YAGDAYY SOL GUN HEM EJEM UCN HEMDE SOYGULIM UCIN DOGLANDYGYMY ANLADYA<<<< IN ESASY YERI MEN GYZLAR UCN DOGYLYPDYRYNDA BEGENINDA<...dowamy...
-PANDA (25.02.2021 / 00:26) okaldy (115) teswirler (13)
Kakamsyz kemsinýän(Gülruhyň durmuşy)+5
Bilmen neçün maňa düşdi beýle bijeler Seret kakam aglaýaryn sessiz gijeler Ýatlamda sesiň saňa söýgim güýç alar Suratlaryň görsem göz ýaşlam möwç alar Öwretdiň gülmegi sen öwretdiň aglamagy Öwretdiň agy gara durmuşy saýlamagy Gülkiň ýaşar ýaşar mende gursakda Ýene ganyp bilsedim şol ajap pursatdan Allam dola ony yzyna yzyna Ýalbarýaryn çöküp dyzyma dyzyma Allam dola ony yzyna yzyna Seret asmandan Kakajan öz gyzyňa Se...dowamy...
Developer (24.02.2021 / 06:40) okaldy (55) teswirler (4)
Hakyky erkek diýip kime diýilýä? #özpikirim, #hepdelik+10
Hakyky erkek diýip meň pikirmçe, diňe ýekeje gyzy söýüp, wagty gelende şol gyzy özüne gelinlik edip alan oglana hakyky erkek diýilýä! Bular ýaly oglan aslynda kän ýogam iki-ýeke bar bolaýmasa, durmuşda şular ýaly oglanlarada gabat geldim, naprimer öz goňşymyzyň ogly öz klasdaş gyzyny söýdi hemem gullukdan gelensoň ol gyzy aldy, şu wagt gülýaly ýaşaşyp ýörler, öwün gyzjagazlary boldy, tüweleme gözüm degmesin, ýöne goňşylar...dowamy...
Arzuw (23.02.2021 / 10:42) okaldy (58) teswirler (5)
Adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? #hepdelik+12
adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? agşamdan bäri şu pikir meň kellämde, indi menem şu soraga öz garaýşymy aýdasym gelýä. Adamyň gowulygy oň söýmesi ýa-da süýüşmesi bilen ölçelmez diýesim gelýä, ýagny oň näçe adam bilen söýüşenine ýa-da söýenine bagly bolaýmasa, ýöne ýekeje gezek ýalňyşan adama erbet diýip bolmaz sebäbi, körem hasasyny bir gezek aldyrar diýen nakyl bar, ynsanam 1 gezek ýalňyşyp biler we şol...dowamy...
Arzuw (23.02.2021 / 10:28) okaldy (56) teswirler (5)
Lebap gozeli #hepdelik+3
Goshgylar aleminde dushdum bir gyza, Yone bir gyzam dal, owadan perizada, Soydum shol gozeli, donmek yok yza, Tebip bol derdime Lebap gozeli Uzyn boyly, ince billi gozel sen, Yigitler ugrunda geda bolar sen, Sen shanyna ençe goshgy duzer men, Shahyr etdin meni Lebap gozeli. Diydiler adyna ol gyzyn Nurana, Yurek aydym aydyar owazly henli, Soyerin sen gyzy olume cenli, Yuzun sowma menden Lebap gozeli podpischiklerin sana...dowamy...
Doxxim (22.02.2021 / 10:29) okaldy (70) teswirler (6)
Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi!+18
[b]Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Biz sizi 22.02.2021-28.02.2021 senelerde bolup geşjek Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigine çagyrýarys! Bäsleşik we şertleri hakda aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz! 1. Bäsleşige islendik YekeTak.Ru agzasy gatnaşyp bilýär. 2. Bäsleşige gatnaşmak üçin, şu mowzuga +Like goýýaňyz we mowzuk hakda pikiriňizi #hepdelik heştegi bilen ýazýaňyz! 3. Bäsleşikde diňeje 4 agza ýeňiji bolup b...dowamy...
ZET-PRO2003 (22.02.2021 / 03:57) okaldy (664) teswirler (15)
Barlap göreliňmi? +4
1. Aýakgabyňyzyň razmeriniň yzyna iki nol goýuň we ondan doglan ýylyňyzy aýryň. 2. Çykan sanyň üstüne häzirki ýyly goşsaňyz, çykan sanyň soňky iki sifri siziň ýaşyňyz bolýa....dowamy...
Ayperi (21.02.2021 / 19:33) okaldy (76) teswirler (13)
ÝÜREK+3
Ir-säher gar ýagdy, Häzir bolsa gün Gül bolup döküldi meniň üstüme. Nämedir bir zatlar diýesim gelýär, Bu dünýäde tapylgysyz dostuma. Bir ömürde göz ýetirdim bir zada, Göz ýetirdim uludygna bu dünýäň. Hem özümiň kiçiligmi duýdum men, Kiçi bolup uly zada çokunýan. Sesde barym bilen gygyrdym: “Besdir” Maňa jogap berdi bu däli ýürek; “Çykmak gerek bu dargursak dünýäden, Biraz uly bolup ýaşamak gerek”. Halyl Kulyýew...dowamy...
Ayperi (20.02.2021 / 19:01) okaldy (69) teswirler (3)
“Erkegem aglar ekeni”+4
Erkek ýüreklidir, şir ýaly mertdir, Gaýduwsyz, merdana, özüne berkdir, Ýöne durmuş öz diýenini etdir, Ah çekip, erkegem aglar ekeni. Çyn dosty bir gün duzyny depse, Ýeňsesinden gizlin dönüklik etse, Ähli hakykata gözi giç ýetse, Gynanyp erkegem aglar ekeni. Ilki sataşanda, ilkinji söýgä, Söýen gyzy göwün beräýse özgä, Arzuwyna duşman, çümäýse görgä, Bagt üçin, erkegem aglar ekeni. Döwleti bir günde elinden gitse, Ýada...dowamy...
Betjee (20.02.2021 / 18:09) okaldy (58) teswirler (2)
Mowzuga näme at goýjagymy bilmedim, dogrusy+9
🌆 Serial 60 minut 🗽 Kino 120 minut 👤 Namaz 5 minut 🌋 Dowzah hemişelik 🌌 Jennet hemişelik Tapawudyny bilýäňmi..⤴ 📱 IMO-da 100 dost  ☎ Tel.kontakda 80 dost 🏡 Töweregiňde 50 dost 🚣 Kynçylykda 1 dost 👥 Seň jynazaňda garyndaşlaň 👤Gabyrda ýeke özüň Geň görmäň durmuş şeýle. _____________________________ Ýaş diýip toba etmän edenini edip ýörenler - Sen gonamçylyga baraňda "mazar diňe garrylar üçin" diýip ýazylany gör...dowamy...
Perhatsabirovv (20.02.2021 / 00:06) okaldy (73) teswirler (3)
1 2 3 ... 60 >>
Mowzuklar: 1200

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003